Czy Gminie przysługuje prawo obniżenia i zwrotu podatku naliczonego z tytułu budowania nowego środka trwałego, jakim jest oczyszczalnia ścieków?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-482/09-3/MR

Hasła tematyczne: gmina, gospodarka ściekami, odliczenia od podatku, podatek od towarów i usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2009 r. (data wpływu 14 kwietnia 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 10 kwietnia 2009 r. (data wpływu 20 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego zwrotu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego i jego zwrotu. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 10 kwietnia 2009 r. (data wpływy 20 kwietnia 2009 r.) o brakującą opłatę za wydanie interpretacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wytwarzania wody od grudnia 1999 r. i odprowadzania ścieków od stycznia 2002 r. Posiada własne wodociągi i w związku z tym obciąża mieszkańców za zużywaną wodę (ma zawarte umowy cywilno-prawne na dostarczanie wody zarówno z osobami fizycznymi, wspólnotami mieszkaniowymi jak również z podmiotami posiadającymi osobowość prawną).

Ponadto, Wnioskodawca od 1 marca 2008 r. jest dzierżawcą oczyszczalni ścieków od Spółki Akcyjnej. W związku z powyższym, ma również w tym zakresie zawarte umowy na odprowadzanie ścieków z mieszkańcami gminy. Cała działalność (dostarczanie wody jak również odprowadzanie ścieków) jest działalnością opodatkowaną 7% stawką VAT.

Od 2008 r. Gmina ponosi wydatki związane z planowaną do realizacji na 2009 r. inwestycją pn. „Budowa (…)”. Przewidywany koszt inwestycji w 2009 r. wynosi 2.113.000,00 zł a budowa finansowana będzie ze środków własnych w wysokości 767.760,48 zł oraz z pożyczki w kwocie 1.345.239,52 zł.

Zrealizowanie w pełni tej inwestycji będzie skutkowało tym, że Gmina stanie się właścicielem oczyszczalni ścieków a umowa dzierżawy ze Spółką Akcyjną zostanie rozwiązana.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo obniżenia i zwrotu podatku naliczonego z tytułu budowania nowego środka trwałego, jakim jest oczyszczalnia ścieków…

Zdaniem Wnioskodawcy, budowa oczyszczalni ścieków należy do zadań własnych gminy, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Zdaniem Gminy, zostały spełnione warunki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Według Zainteresowanego, całość prowadzonej inwestycji jest związana ze sprzedażą opodatkowaną oraz kontynuacją prowadzonej działalności na rzecz mieszkańców gminy. Gmina uważa, że przysługuje jej prawo do zwrotu podatku naliczonego w całości.

    W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty, czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, lecz są objęte zwolnieniem wskazanym w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W świetle art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Ze zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku wynika, że Gmina jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie wytwarzania wody i odprowadzania ścieków. Posiada już własne wodociągi i na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych na dostarczanie wody obciąża mieszkańców za zużywaną wodę. Ponadto, od 1 marca 2008 r. jest dzierżawcą oczyszczalni ścieków i ma również w tym zakresie zawarte umowy na odprowadzanie ścieków z mieszkańcami gminy. Cała działalność (dostarczanie wody jak również odprowadzanie ścieków) jest działalnością opodatkowaną 7% stawką VAT.

Od 2008 r. Gmina ponosi wydatki związane z planowaną do realizacji na 2009 r. inwestycją pn. „Budowa (…)”, która także będzie służyć działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten zostanie spełniony, gdyż całość prowadzonej inwestycji dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej będzie związana ze sprzedażą opodatkowaną oraz stanowi kontynuację prowadzonej działalności na rzecz mieszkańców gminy, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W związku z czym, Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku w zakresie czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami.

Wobec powyższego, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego zadania, z uwagi na fakt, że będzie istniał związek poniesionych na inwestycję wydatków z czynnościami opodatkowanymi.

Reasumując, należy stwierdzić, iż Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT, z tytułu nabycia towarów i usług niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy.

Natomiast, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.