Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-312/09-11/SJ

Hasła tematyczne: dofinansowanie, dotacja, obrót, opodatkowanie, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, usługi edukacyjne, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2009 r. (data wpływu 11 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej „Spółka”) jest firmą doradczo-szkoleniową i prowadzi m.in. projekty, na których realizację otrzymuje środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty wykonywane będą m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i finansowane będą w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Spółka występuje o przyznanie jej dotacji, a następnie realizuje projekty samodzielnie albo w układzie konsorcyjnym. Projekty pozyskiwane są w trybie przetargu, konkursu lub z wolnej ręki.

W przypadku każdego z projektów, dotacja będzie przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki kwalifikowane obejmować będą także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Spółka składa jednocześnie oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt (dalej „Instytucja Pośrednicząca”), iż nie będzie korzystała z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT.

W związku z przyznaniem dotacji, Spółka prowadzić będzie m.in. projekty szkoleniowe z wkładem własnym, których to projektów dotyczy wniosek.

Charakterystyka tego rodzaju projektów przedstawia się następująco:

Spółka zawiera z odpowiednią Instytucją Pośredniczącą – umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL. W ramach dofinansowanych projektów prowadzonych będzie szereg działań, ściśle określonych w stosownych umowach. W ramach projektu, Spółka prowadzić będzie działania związane bezpośrednio z organizacją szkolenia (w szczególności zapewnia trenera, materiały szkoleniowe, salę szkoleniową, wyżywienie i nocleg), a także wykonywać będzie czynności związane z zarządzaniem całym projektem, monitoringiem i ewaluacją, rozliczeniem i promocją projektu, zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Istotnym elementem jest również kompleksowe rozliczenie kosztów wszelkich działań związanych z realizacją projektu.

Szkolenia w ramach ww. projektów, prowadzone będą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Otrzymana dotacja pokrywać będzie określoną procentowo część wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu szkoleniowego.

Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, podmioty, których pracownicy uczestniczyć będą w projekcie szkoleniowym, zobowiązane są do współfinansowania projektu i wniesienia „wkładu własnego”. Wkład własny może być wnoszony w dwóch formach:

  • wkład pieniężny – jest to kwota płacona na rzecz Spółki przez podmiot korzystający ze szkolenia jako współfinansowanie projektu szkoleniowego;
  • wkład w wynagrodzeniu – wartość wynagrodzenia za pracę za czas udziału w szkoleniu, które podmiot, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu, płaci na rzecz tych pracowników (jeżeli biorą oni udział w szkoleniu w godzinach pracy).

W przypadku realizowanych projektów może wystąpić tylko jeden z ww. rodzajów „wkładu własnego” lub wnoszenie wkładu odbywa się w obu formach jednocześnie.

Część działań w ramach projektu, realizowana będzie przez podmioty zewnętrzne (dalej „Podwykonawcy”). Niektórzy spośród Podwykonawców, wystawiać będą na Spółkę w związku z wykonaniem usług szkoleniowych faktury VAT. Usługi Podwykonawców obejmujące przeprowadzenie szkolenia będą zwolnione od podatku VAT (jako „usługi edukacyjne”). Podwykonawcy wystawią na Spółkę z tytułu świadczenia takich usług faktury VAT ze „zw”.

Dodatkowo, Spółka nabywać będzie usługi i towary nie podlegające zwolnieniu od podatku VAT. Dotyczy to takich zakupów jak np.: zakup usług wynajmu sali szkoleniowej, zakup materiałów piśmiennych dla uczestników szkolenia. W takich przypadkach Spółka otrzymywać będzie faktury VAT, w których wykazany będzie należny podatek. W niektórych przypadkach zakup tego rodzaju towarów i usług dokonywany będzie bezpośrednio przez Spółkę, a niekiedy nabywać je będzie firma szkoleniowa (Podwykonawca), wystawiając na Spółkę fakturę za usługę szkoleniową obejmującą koszty związane z realizowanym szkoleniem (m.in.: koszty trenera, wynajmu sali, wyżywienia, noclegi).

Otrzymana przez Spółkę dotacja pokrywać będzie łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, pomniejszoną o łączną kwotę „wkładu pieniężnego”. Do wydatków kwalifikowanych należą oprócz ww. usług oraz towarów nabywanych przez Spółkę, także inne wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z danym projektem. Są to wydatki „wewnętrzne” Spółki, np. koszty zatrudnienia przez Spółkę personelu fachowego realizującego projekt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce, zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 86 ustawy o VAT, odliczenie podatku VAT przysługuje jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Otrzymana dotacja będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym Spółka nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymanych przez nią w związku z zakupem towarów i usług dotyczących projektu.

Identyczne stanowisko zajęli również m.in.:

  1. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 września 2008 r. (sygn. IPPP1-443-1251/08-6/RK);
  2. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 4 sierpnia 2008 r. (sygn. ILPP2/443-397/08-5/JK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Powyższe wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym, powyższa zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności nie objętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz do czynności, choć podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Zatem, podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Wnioskodawca jest firmą doradczo-szkoleniową i prowadzić będzie m.in. projekty (szkolenia), na których realizację otrzyma środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty wykonywane będą m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i finansowane będą w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W przypadku każdego z projektów, dotacja będzie przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Zainteresowanego w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki kwalifikowane obejmują także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Spółka składa jednocześnie oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt, iż nie będzie korzystała z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT. Szkolenia w ramach ww. projektów, prowadzone będą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a otrzymana dotacja pokrywać będzie określoną procentowo część wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu szkoleniowego. Natomiast, zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS podmioty, których pracownicy uczestniczą w projekcie szkoleniowym, zobowiązane są do współfinansowania projektu i wniesienia „wkładu własnego”, rozumianego jako kwota płacona na rzecz Spółki przez podmiot korzystający ze szkolenia lub jako wartość wynagrodzenia za pracę za czas udziału w szkoleniu, które podmiot, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu, płaci na rzecz tych pracowników.

Otrzymana przez Spółkę dotacja pokrywać będzie łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, pomniejszoną o łączną kwotę „wkładu pieniężnego”.

Spółka nabywać będzie również usługi i towary, które nie podlegają zwolnieniu od podatku VAT, tj.: zakup usług wynajmu sali szkoleniowej, zakup materiałów piśmienniczych dla uczestników szkolenia i w takich przypadkach otrzymywać będzie faktury VAT, w których wykazany będzie należny podatek.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót (…). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W świetle powyższego przepisu, dotacja, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy. Natomiast wpłaty uczestników szkolenia, które z uwagi na swój charakter stanowić będą obrót z tytułu wykonywanych przez Zainteresowanego usług (sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU ex 80 „Usługi w zakresie edukacji”), zaliczyć należy do czynności podlegających opodatkowaniu, wymienionych w art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując, zgodnie z 86 ust. 1 ustawy, Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług związanych z realizacją projektu szkoleniowego, które nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Bowiem otrzymana przez Zainteresowanego dotacja nie będzie stanowiła obrotu podlegającego opodatkowaniu, natomiast otrzymane od uczestników szkolenia wkłady pieniężne, które będą wynagrodzeniem za świadczone usługi, podlegać będą opodatkowaniu lecz korzystać będą ze zwolnienia.

Tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Należy zauważyć, że powołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne są rozstrzygnięciami w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wniosek w zakresie stanu faktycznego dotyczącego prawa do odliczenia podatku naliczonego został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-10/SJ.

Natomiast kwestie dotyczące opodatkowania wkładów pieniężnych w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-4/SJ oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-5/SJ.

Jak również kwestie dotyczące zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-6/SJ oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-7/SJ.

Ponadto, kwestie dotyczące opodatkowania dotacji w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-8/SJ oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-9/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.