Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako „usługi w zakresie edukacji”, które są opodatkowane ze stawką „zw” zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-312/09-7/SJ

Hasła tematyczne: dofinansowanie, dotacja, obrót, opodatkowanie, podstawa opodatkowania, prawo do odliczenia, usługi edukacyjne, zwolnienia z podatku od towarów i usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Wysokość opodatkowania –> Zwolnienia –> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. reprezentowanej przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2009 r. (data wpływu 11 marca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2009 r. (data wpływu 21 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 maja 2009 r. (data wpływu 21 maja 2009 r.) o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej „Spółka”) jest firmą doradczo-szkoleniową i prowadzi m.in. projekty, na których realizację otrzymuje środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty wykonywane będą m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i finansowane będą w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Spółka występuje o przyznanie jej dotacji, a następnie realizuje projekty samodzielnie albo w układzie konsorcyjnym. Projekty pozyskiwane są w trybie przetargu, konkursu lub z wolnej ręki.

W przypadku każdego z projektów, dotacja będzie przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki kwalifikowane obejmują także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Spółka składa jednocześnie oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt (dalej „Instytucja Pośrednicząca”), iż nie będzie korzystała z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT.

W związku z przyznaniem dotacji, Spółka prowadzić będzie m.in. projekty szkoleniowe z wkładem własnym, których to projektów dotyczy wniosek.

Charakterystyka tego rodzaju projektów przedstawia się następująco:

Spółka zawiera z odpowiednią Instytucją Pośredniczącą – umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL. W ramach dofinansowanych projektów prowadzonych będzie szereg działań, ściśle określonych w stosownych umowach. W ramach projektu Spółka prowadzić będzie działania związane bezpośrednio z organizacją szkolenia (w szczególności zapewnia trenera, materiały szkoleniowe, salę szkoleniową, wyżywienie i nocleg), a także wykonywać będzie czynności związane z zarządzaniem całym projektem, monitoringiem i ewaluacją, rozliczeniem i promocją projektu, zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Istotnym elementem jest również kompleksowe rozliczenie kosztów wszelkich działań związanych z realizacją projektu.

Szkolenia w ramach ww. projektów, prowadzone będą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Otrzymana dotacja pokrywać będzie określoną procentowo część wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu szkoleniowego.

Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS podmioty, których pracownicy uczestniczyć będą w projekcie szkoleniowym, zobowiązane są do współfinansowania projektu i wniesienia „wkładu własnego”. Wkład własny może być wnoszony w dwóch formach:

  • wkład pieniężny – jest to kwota płacona na rzecz Spółki przez podmiot korzystający ze szkolenia jako współfinansowanie projektu szkoleniowego;
  • wkład w wynagrodzeniu – wartość wynagrodzenia za pracę za czas udziału w szkoleniu, które podmiot, którego pracownicy uczestniczą w szkoleniu, płaci na rzecz tych pracowników (jeżeli biorą oni udział w szkoleniu w godzinach pracy).

W przypadku realizowanych projektów może wystąpić tylko jeden z ww. rodzajów „wkładu własnego” lub wnoszenie wkładu odbywa się w obu formach jednocześnie.

Część działań w ramach projektu, realizowana będzie przez podmioty zewnętrzne (dalej „Podwykonawcy”). Niektórzy spośród Podwykonawców, wystawiać będą na Spółkę w związku z wykonaniem usług szkoleniowych faktury VAT. Usługi Podwykonawców obejmujące przeprowadzenie szkolenia będą zwolnione od podatku VAT (jako „usługi edukacyjne”). Podwykonawcy wystawią na Spółkę z tytułu świadczenia takich usług faktury VAT ze „zw”.

Dodatkowo, Spółka nabywać będzie usługi i towary nie podlegające zwolnieniu od podatku VAT. Dotyczy to takich zakupów jak np.: zakup usług wynajmu sali szkoleniowej, zakup materiałów piśmiennych dla uczestników szkolenia. W takich przypadkach Spółka otrzymywać będzie faktury VAT, w których wykazany będzie należny podatek. W niektórych przypadkach zakup tego rodzaju towarów i usług dokonywany będzie bezpośrednio przez Spółkę, a niekiedy nabywać je będzie firma szkoleniowa (Podwykonawca), wystawiając na Spółkę fakturę za usługę szkoleniową obejmującą koszty związane z realizowanym szkoleniem (m.in.: koszty trenera, wynajmu sali, wyżywienia, noclegi).

Otrzymana przez Spółkę dotacja pokrywać będzie łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, pomniejszoną o łączną kwotę „wkładu pieniężnego”. Do wydatków kwalifikowanych należą oprócz ww. usług oraz towarów nabywanych przez Spółkę, także inne wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z danym projektem. Są to wydatki „wewnętrzne” Spółki, np. koszty zatrudnienia przez Spółkę personelu fachowego realizującego projekt.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, iż świadczone przez nią usługi szkoleniowe mieszczą się w PKWiU w obrębie grupowania 80.42.20 „Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia”.

Prowadzenie przez Spółkę działalności szkoleniowej znajduje również odzwierciedlenie w dotyczącym jej wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rubryce „Przedmiot działalności”. Z wypisu tego wynika, że Spółka prowadzi działalność obejmującą m.in.: „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” (85.59.B) oraz „Działalność wspomagającą edukację” (85.60.Z), zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.

Zgodnie z zasadami metodycznymi do PKWiU (pkt 5.1.6. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, PKWiU 2007) „podstawowym założeniem budowy PKWiU jest powiązanie klasyfikacji produktów (wyrobów i usług) z klasyfikacją działalności gospodarczej PKD. (…) Kryterium to jest podstawą tworzenia pierwszych czterech poziomów”.

W konsekwencji, podany w KRS Spółki nr PKD 2007 (85.59 oraz 85.60) odpowiada numerowi PKWiU 1997 (80.42).

Ponadto, Spółka została wpisana w dniu 29 grudnia 2004 r. do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Jednocześnie Spółka spełnia powyższe formalne warunki na co dzień, prowadząc działalność szkoleniową:

  1. komercyjnie – w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz w oparciu o wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez WUP (dla działalności szkoleniowej prowadzonej na publicznym rynku pracy) zgodnie z zasadami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;
  2. poprzez niepubliczne placówki oświatowe, dla których Spółka jest organem prowadzącym – w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz w konsekwencji podlega ona nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium w X oraz uzyskała wpis do ewidencji prowadzonej przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przedmiotowe usługi należy traktować jako „usługi w zakresie edukacji”, które będą zwolnione od podatku, zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT…

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi świadczone przez Spółkę w ramach projektu mają charakter szkoleniowy, rozwijający wiedzę oraz różne umiejętności uczestników szkoleń.

Wobec powyższego, zdaniem Spółki, nie ulega wątpliwości, że usługi te należy traktować jako „usługi w zakresie edukacji”, które będą zwolnione od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 7 do ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119 (art. 8 ust. 3 ustawy).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 7 tego załącznika, tj. w „wykazie usług zwolnionych od podatku” wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 80 – „usługi w zakresie edukacji”. Stosownie do objaśnień zawartych w załącznikach do ustawy symbol ex oznacza, że stawka podatku odnosi się tylko do danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

W związku z powyższym, istotnym w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wg PKWiU wykonywanych usług przez Wnioskodawcę.

Do grupowania PKWiU ex 80 należy podkategoria PKWiU 80.42.20 obejmująca usługi w zakresie pozostałych form kształcenia. Ponieważ ustawodawca, w załączniku nr 4 do ustawy przy pozycji 7 usługi w zakresie edukacji o symbolu PKWiU ex 80, nie wymienił żadnych usług dla których zwolnienie to nie ma zastosowanie, dlatego też należy uznać, że zwolnienie od podatku dotyczy wszystkich usług objętych grupowaniem PKWiU 80.

Z przedłożonego wniosku wynika, iż Spółka jest firmą doradczo-szkoleniową, która będzie prowadzić m.in. projekty, na których realizację otrzyma środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty te będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto, podmioty na rzecz których organizowane będzie szkolenie, częściowo pokrywać będą jego koszt, w formie wkładu pieniężnego, który będzie wynagrodzeniem za odpłatne usługi podlegające opodatkowaniu. Spółka wyjaśniła, iż świadczone przez nią usługi szkoleniowe sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 80.42.20 „Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia”.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż świadczone przez Spółkę usługi szkoleniowe, o ile są, jak wskazał Wnioskodawca, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU ex 80 „Usługi w zakresie edukacji”, korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako wymienione w poz. 7 załącznika nr 4 do ustawy.

Należy zaznaczyć, że Minister Finansów nie jest uprawniony do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości przyporządkowania formalnego towarów lub usług do grupowania klasyfikacyjnego, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o grupowanie wskazane przez Zainteresowanego w opisie sprawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w zakresie zdarzenia przyszłego w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych. Wniosek w zakresie stanu faktycznego dotyczącego zwolnienia od podatku VAT świadczonych usług szkoleniowych został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-6/SJ.

Natomiast kwestie dotyczące opodatkowania wkładów pieniężnych uczestników szkoleń w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-4/SJ oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-5/SJ.

Ponadto, kwestie dotyczące opodatkowania dotacji w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-8/SJ oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-9/SJ.

Jak również kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego w zakresie stanu faktycznego zostały rozstrzygnięte w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-10/SJ oraz w zakresie zdarzenia przyszłego w interpretacji indywidualnej z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-312/09-11/SJ.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.