Prawo do odliczenia podatku od wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP1/443-210/08/BK

Hasła tematyczne: ewidencja, prawo do odliczenia

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2009 r. (data wpływu 9 marca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 maja 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od zrefundowanych wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 marca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku od zrefundowanych wydatków związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan osobą bezrobotną, której Urząd Pracy w W., działający w imieniu Starosty przyznał dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 14.800 zł. Z informacji, jaką otrzymał Pan z UP są to środki nie podlegające opodatkowaniu. Zamierza Pan założyć jednoosobową działalność gospodarczą, i być „płatnikiem” VAT oraz rozliczać się na zasadach ogólnych (księga przychodów i rozchodów, progresywna skala podatku). Kwota dotacji zostanie przeznaczona na zakup zestawu komputerowego (13.000 zł) oraz mebli (1.800 zł). Jak wynika z uzupełnienia do wniosku z dnia 19 maja 2009 r. zamierza Pan prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wizualizacji i animacji 3D. Główny przedmiot działalności wg PKD: 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Przedmiotowe zakupy będą miały związek wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz zostaną dokonane po dokonaniu rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jaki sposób powinien Pan rozliczyć faktury otrzymane za zakupiony sprzęt i meble, w szczególności: czy faktury za meble i sprzęt zakupione za pieniądze otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy może Pan i powinien uwzględnić w deklaracji VAT-7, a co za tym idzie, dokonać odpowiednich odliczeń podatku VAT…

Pana zdaniem zakupy sfinansowane z przedmiotowej dotacji powinny zostać ujęte w ewidencji zakupów VAT i w związku z ich ujęciem w powyższych księgach może Pan, na ich podstawie odliczyć zapłacony podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust 17 i 19 oraz art. 124.

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 ustawy kwotę w podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 – dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Zatem Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji, o której mowa w powołanym art. 109 ust. 3 ustawy, z której, o ile zamierza skorzystać z prawa do odliczenia, winna wynikać kwota podatku naliczonego, obniżająca kwotę podatku należnego.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego zamierza Pan założyć jednoosobową działalność gospodarczą i dokonać rejestracji w podatku od towarów i usług. Przyznano Panu dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 14.800 zł, którą zamierza przeznaczyć na zakup sprzętu komputerowego oraz mebli. Zakupy zostaną dokonane po dniu rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług. Poniesione wydatki na zakup wyposażenia i środków trwałych będą wykorzystywane do wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych. Zatem Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących powyższe nabycia, o ile nie wystąpią przesłanki ograniczające to prawo, wynikające z art. 88 cyt. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.