Czy produkty te podlegają banderolowaniu?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP3/443-20/09-4/TW

Hasła tematyczne: akcyza, alkohol etylowy, obowiązek podatkowy, stawki podatku, znaki akcyzy

Kategoria: Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) –> Znaki akcyzy –> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2009 r. (data wpływu 10 marca 2009 r.) uzupełnionym w dniu 13 marca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie znaków akcyzy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie znaków akcyzy. W dniu 13 marca 2009 r. uzupełniono wniosek w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego oraz stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego przywozić z Czech preparaty ziołowe będące wyciągami z ziół i roślin o zawartości alkoholu 40% obj. sklasyfikowane, jako suplementy diety. Preparaty te po uprzednim rozcieńczeniu są zażywane w określonej ilości kropli dla każdego preparatu.

Zainteresowany wyjaśnia, iż wystąpił do GUS o określenie symboli PKWiU oraz kodów CN tych preparatów. Otrzymał stanowisko GUS, z którego wynika, iż:

  • I grupa to wyciągi z pąków roślin, gliceryna, woda, 40% obj. alkohol, PKWiU 10.89.15.0, CN 1302 19 80.
  • II grupa to wyciągi z roślin, woda, 40% obj. alkohol, PKWiU 10.89.15.0, CN 1302 19 80.

Preparaty są rozlewane do buteleczek o pojemności 25 i 50 ml.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy produkty te podlegają banderolowaniu…

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. wyroby są zwolnione z obowiązku banderolowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz zwolnienia od akcyzy określa ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwana dalej ustawą.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy są wyroby klasyfikowane do kodu CN 1302 19 80 z zawartością 40% obj. alkoholu etylowego.

Zgodnie z uregulowaniem art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Wśród wyrobów zamieszczonych w ww. załączniku brak jest opisanych przez Zainteresowanego suplementów diety. Stąd też stwierdzić należy, iż nie podlegają one obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

Ponadto informuje się, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej znaków akcyzy. Natomiast, rozstrzygnięcie w zakresie obowiązku podatkowego zawiera odrębna interpretacja indywidualna z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP3/443-20/09-3/TW.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.