Czy, w świetle przedstawionych faktów i analogicznych sytuacji w innych miastach, zwrot poniesionych przez spółdzielcę nakładów finansowych stanowi przysporzenie majątkowe dla członka spółdzielni? Czy w związku z tym należy zapłacić podatek od w/w zwrotu, mimo iż ten finansowany jest ze środków wpłacanych przez podatnika na poczet funduszu remontowego spółdzielni?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB2/415-247/09-2/WM

Hasła tematyczne: fundusz remontowy, remonty, spółdzielnie mieszkaniowe, stolarka okienna, wydatki mieszkaniowe, wymiana (towarów), zwrot nakładów, zwrot wydatków

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów –> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani Iwony M., przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2009 r. (data wpływu 11 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu członkom spółdzielni części uprzednio poniesionych wydatków na remont mieszkania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zwrotu członkom spółdzielni części uprzednio poniesionych wydatków na remont mieszkania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w 2006 r. – po wcześniejszym uznaniu takiej konieczności przez komisję spółdzielni mieszkaniowej – dokonała wymiany stolarki okiennej na własny koszt, czekając na zwrot poniesionych nakładów. Zwrot z tzw. funduszu remontowego (opłacanego przez wszystkich lokatorów – członków spółdzielni, a więc także i Zainteresowaną) otrzymała po dwóch latach, tj. w 2008 r. Wnioskodawczyni przysłano informację PIT-8C, z którego wynika, że powinna zapłacić podatek od uzyskanego zwrotu kosztów, gdyż uznano go za "przychód z tzw. innego źródła". Pomijając fakt, że kwota otrzymanego przez Zainteresowaną z 2-letnim opóźnieniem zwrotu nie ma już takiej wartości jak w 2006 r. (inflacja), na pewno nie stanowi w świetle przepisów podatkowych tzw. przysporzenia majątkowego. Kwota zwrotu została bowiem oddana w takiej samej wysokości, jak wysokość poniesionych przez Wnioskodawczynię kosztów i sfinansowana z funduszu remontowego spółdzielni, na który składają się środki wpłacane przez lokatorów. Zainteresowana nadmienia, iż z tytułu ww. wydatków nie dokonywała żadnych odpisów podatkowych – ani na remont i modernizację, ani na tzw. fundusz remontowy, gdyż od 2005 r. nie pozwalały Jej na to przepisy podatkowe. Ponadto Wnioskodawczyni przywołuje rozstrzygnięcia urzędów skarbowych i sądów administracyjnych w analogicznych – Jej zdaniem – sprawach.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy, w świetle przedstawionych faktów i analogicznych sytuacji w innych miastach, zwrot poniesionych przez spółdzielcę nakładów finansowych stanowi przysporzenie majątkowe dla członka spółdzielni… Czy w związku z tym należy zapłacić podatek od w/w zwrotu, mimo iż ten finansowany jest ze środków wpłacanych przez podatnika na poczet funduszu remontowego spółdzielni…

Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro zwrot otrzymała ze środków tzw. funduszu remontowego finansowanego m.in. z Jej składek opłacanych regularnie w czynszu – nie stanowi on przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych, a jedynie rozliczenie finansowe umowy zawartej pomiędzy lokatorem (Zainteresowaną) i spółdzielnią mieszkaniową. W opinii Wnioskodawczyni, nie może też być sytuacji, że na terenie kraju, gdzie przepisy podatkowe są jednakowe dla wszystkich, dochodzi do różnej, całkowicie rozbieżnej ich interpretacji – ze szkodą dla podatnika. Zdaniem Zainteresowanej, podane przez Nią przykłady dowodzą, że interpretacja tych samych przepisów jest całkowicie dowolna.

Tym samym, Wnioskodawczyni uważa swój wniosek za zasadny w kwestii odstąpienia od naliczenia przez urząd skarbowy podatku od otrzymanego przez Nią zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 pkt 9 przedmiotowej ustawy wskazuje, że źródłem przychodów są „inne źródła”, za które art. 20 ust. 1 ww. ustawy nakazuje uważać w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, iż podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być – co do zasady – tylko takie czynności, w wyniku których po stronie osoby fizycznej następuje przysporzenie majątkowe. Takie sytuacje wskazuje art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Zatem, w sytuacji otrzymania przez członka spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków (w całości albo w części) poniesionych uprzednio na remont wymianę okien nie można uznać, iż po stronie członka spółdzielni nastąpiło przysporzenie majątkowe, bowiem otrzymuje on jedynie zwrot poniesionych już wydatków. Nie ma przy tym znaczenia, iż zwrot ten wypłacony jest z funduszu remontowego spółdzielni, tworzonego z wpłat członków, gdyż ze swej istoty przeznaczony jest on na utrzymanie substancji materialnej budynków spółdzielni.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni otrzymała po upływie dwóch lat zwrot poniesionych wydatków (bez uwzględnienia inflacji), tak więc po Jej stronie nie doszło do żadnego przysporzenia majątkowego z tego tytułu.

Reasumując, zwrot części nakładów z funduszu remontowego, a więc funduszu w całości finansowanego przez członków spółdzielni, nie stanowi przysporzenia i z tego względu stanowi zdarzenie obojętne pod względem prawnopodatkowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo, w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię pism organów podatkowych i sądów administracyjnych, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, iż rozstrzygnięcia zawarte w ww. pismach wydane zostały w indywidualnej sprawie i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.