Czy w świetle nowej ustawy o podatku akcyzowym Zainteresowany powinien płacić od tych produktów podatek akcyzowy?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP3/443-20/09-3/TW

Hasła tematyczne: akcyza, alkohol etylowy, obowiązek podatkowy, stawki podatku, znaki akcyzy

Kategoria: Podatek akcyzowy (ustawa z dnia 6.12.2008r.) –> Znaki akcyzy –> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2009 r. (data wpływu 10 marca 2009 r.) uzupełnionym w dniu 13 marca 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego. W dniu 13 marca 2009 r. uzupełniono wniosek w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego oraz stanowiska w sprawie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego przywozić z Czech preparaty ziołowe będące wyciągami z ziół i roślin o zawartości alkoholu 40% obj. sklasyfikowane, jako suplementy diety. Preparaty te po uprzednim rozcieńczeniu są zażywane w określonej ilości kropli dla każdego preparatu.

Zainteresowany wyjaśnia, iż wystąpił do GUS o określenie symboli PKWiU oraz kodów CN tych preparatów. Otrzymał stanowisko GUS, z którego wynika, iż:

  • I grupa to wyciągi z pąków roślin, gliceryna, woda, 40% obj. alkohol, PKWiU 10.89.15.0, CN 1302 19 80.
  • II grupa to wyciągi z roślin, woda, 40% obj. alkohol, PKWiU 10.89.15.0, CN 1302 19 80.

Preparaty są rozlewane do buteleczek o pojemności 25 i 50 ml.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle nowej ustawy o podatku akcyzowym Zainteresowany powinien płacić od tych produktów podatek akcyzowy…

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. produkty nie powinny podlegać podatkowi akcyzowemu. Zawierają wprawdzie alkohol etylowy, lecz służą wspieraniu zdrowia człowieka, a nie jak używki na bazie alkoholu etylowego, jego rujnowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem akcyzowym, tj. zasady i tryb wprowadzania do obrotu wyrobów objętych akcyzą oraz zwolnienia od akcyzy określa ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwana dalej ustawą.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy, do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest zagadnienie związane z powstawaniem obowiązku podatkowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów klasyfikowanych do kodu CN 1302 19 80 z zawartością alkoholu etylowego 40% obj.

Wyjaśnić zatem należy, iż w załączniku nr 1 do ustawy, brak ww. suplementu diety oznaczonego kodem CN 1302 19 80.

Jednakże w świetle art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

W myśl natomiast art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

  1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
  2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
  3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Zgodnie zatem z powyższą definicją napoje, które zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo Zainteresowany są określane mianem alkoholi etylowych.

Z zasady wyroby takie podlegają opodatkowaniu w trybie art. 93 ust. 4 ustawy. Zgodnie z tym artykułem stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Z kolei przepis art. 8 ust. 4 ustawy wskazuje, iż przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Stąd też stwierdzić należy, iż nabycie wewnątrzwspólnotowe przez podmiot nieposiadający składu podatkowego jako czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, musi zostać opodatkowana stawką akcyzy na alkohol etylowy w wysokości 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Natomiast nabycie wewnątrzwspólnotowe dokonywane do składu podatkowego nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż prawodawca w pewnych przypadkach przewidział zwolnienia ww. alkoholu etylowego od podatku akcyzowego.

Przykładowo wskazać należy na uregulowanie art. 30 ust. 9 oraz art. 32 ust. 4 pkt 3 ustawy, gdzie przewidziano szereg zwolnień od podatku akcyzowego alkoholu etylowego np.:

  • zawartego w produktach leczniczych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570) – art. 30 ust. 9 pkt 4 ustawy, lub
  • używanego bezpośrednio do wytwarzania artykułów spożywczych – rozlewanych lub innych, lub jako składnik do półproduktów służących do wytwarzania artykułów spożywczych – rozlewanych lub innych, pod warunkiem że w każdym przypadku zawartość alkoholu etylowego w tych artykułach spożywczych nie przekracza 8,5 litra alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wyrobów czekoladowych i 5 litrów alkoholu etylowego 100% vol. na 100 kg produktu dla wszystkich innych wyrobów (w przypadkach wskazanych w art. 32 ust. 4 pk 3).

Tym niemniej powyższe przepisy nie przewidują zwolnienia alkoholu etylowego zawartego w suplementach diety, które zamierza nabywać z Czech Wnioskodawca.

Reasumując, w przypadku dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego Zainteresowany zobowiązany będzie w szczególności do zapłaty podatku akcyzowego w wysokości 4960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie.

Ponadto informuje się, iż w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku podatkowego. Natomiast, rozstrzygnięcie w zakresie znaków akcyzy zawiera odrębna interpretacja indywidualna z dnia 2 czerwca 2009 r. nr ILPP3/443-20/09-4/TW.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.