1.Czy na podstawie bezpośredniego zaangażowania Wnioskodawczyni w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej istnieje możliwość dokonania korekt zeznań podatkowych za lata 2005, 2006, 2007, 2008 przy uwzględnieniu zwolnienia wynagrodzenia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy jest możliwość zwolnienia dochodów od podatku dochodowego w kolejnych latach podatkowych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB4/415-213/09-4/JK2

Hasła tematyczne: pomoc bezzwrotna, pomoc zagraniczna, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19.03.2009 r. (data wpływu 23.03.2009 r.) oraz piśmie z dnia 18.05.2009 r. (data wpływu 21.05.2009 r., data nadania 19.05.2009 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 05.05.2009 r. Nr IPPB4/415-213/09-2/JK2 (data nadania 05.05.2009 r., data odbioru 14.05.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zastosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni tematyką funduszy europejskich zajmuje się od maja 2005 roku, kiedy to rozpoczęła pracę w firmie M. Oddział w Polsce Sp. z o.o. Firma ta prowadziła nadzór robót we wszystkich kontraktach na roboty budowlane w projekcie ”Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce ”. W początkowej fazie pracy Wnioskodawczyni zaangażowana była w przygotowanie i tłumaczenie raportów miesięcznych na kontrakcie „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” – realizowanym w ramach Funduszu Spójności. Wnioskodawczyni odpowiedzialna była również za karty pracy i prowadzenie ewidencji nakładu pracy wszystkich ekspertów na tym kontrakcie. Uczestniczyła także w sporządzeniu zestawień dotyczących planowania oraz wykonania prac w ujęciu rzeczowym i finansowym. Od 28.08.2006 roku Wnioskodawczyni była wykazana jako personel inżyniera projektu, a wszystkie Jej osobodni, uwzględniane były w raportach miesięcznych i ujmowane w ramach wniosków o płatności dokonywane ze środków unijnych. Począwszy od daty akceptacji Wnioskodawczyni, była w pełni zaangażowana i wykazywana w nakładzie pracy ekspertów jako młodszy ekspert w ramach kwoty kontraktowej. Wg Wnioskodawczyni, oznacza to, że Jej wynagrodzenie finansowane było ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w związku z tym art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym został spełniony. Wykonując zadania na ww. kontrakcie Wnioskodawczyni realizowała cel strategii spójności jakim był m.in.: budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.

Od września 2007 roku Wnioskodawczyni podjęła pracę w NFŚIGW (instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej) koordynującym działania wnioskodawców i beneficjentów na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięć Funduszu Spójności. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o Narodowym Planie Rozwoju strategia wykorzystania Funduszu Spójności, którą realizuje NFOŚIGW, jest współfinansowana z publicznych środków wspólnotowych – wypełnienie art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym. Wnioskodawczyni od 14 września 2007 roku pracując na stanowisku specjalisty w D. R. P. Funduszu Spójności bezpośrednio wdrażała projekty Funduszu Spójności. Wnioskodawczyni zajmowała się: planowaniem, prognozami płatności, sprawozdawczością, weryfikacją raportów z realizacji oraz przekazywaniem do M. Ś. raportów i wniosków o płatności.

Wnioskodawczyni od 1 kwietnia 2008 roku pracuje w D. P. i S. w Wydziale Ds. F. Z. Ś. Z. Oprócz powyższych zadań związanych z wdrażaniem projektów z perspektywy 2000-2006 zajmuje się realizacją Osi Priorytetowych I-IV, IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Wnioskodawczyni opracowuje sprawozdania okresowe, weryfikuje je, współpracuje przy planowaniu dotacji rozwojowej).

Od 1 stycznia 2009 roku Wnioskodawczyni pracuje przy projekcie pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przygotowuje wnioski o płatności, współpracuje w opracowaniu rocznych planów działań oraz kwalifikuje wydatki. NFOŚIGW jako instytucja wdrażająca zaangażowana w realizację POIŚ w ramach Osi I-IV, IX, może korzystać jako beneficjent ze środków finansowych w ramach XV Osi POIŚ, czyli pomocy technicznej. Na podstawie wieloletniego planu działań oraz rocznych planów działań NFOŚIGW może wnioskować o refundację ze środków unijnych 85 % wydatków osobowych, które poniósł na zatrudnienie. Na podstawie rocznego planu działań środki te są bezpośrednio wskazane jako środki Unii Europejskiej w związku z czym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zalicza się środki pochodzące z Unii Europejskiej do środków publicznych.

Pismem z dnia 05.05.2009 r. Nr IPPB4/415-213/09-2/JK2 wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego oraz przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do zadanego pytania nr 1.

Powyższe uzupełniono pismem z dnia 18.05.2009 r. (data wpływu 21.05.2009 r.) w sposób następujący:

Beneficjentem projektu „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce jest P.S.A. Lista beneficjentów w sektorze transportu została określona w Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację i jednocześnie beneficjentem Funduszu Spójności w sektorze transportu kolejowego jest P. S.A. (P.S.A. jest ustawowo odpowiedzialna za inwestycje w latach 2004-2006 w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową).

Beneficjentem ostatecznym/końcowym dla wszystkich projektów w sektorze transportu są jednostki wdrażające, czyli dla projektów kolejowych (a zatem również dla projektu „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce jest nim P.S.A. Środki na wypłatę wynagrodzenia w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” pochodziły z Funduszu Spójności. Biuro Realizacji Inwestycji P.S.A. pismem z dnia 28.08.2006 r. dokonało akceptacji osoby Wnioskodawczyni jako personel niekluczowy w ramach „osobodni” przewidzianych w kontrakcie. Na mocy tej decyzji, począwszy od dnia akceptacji Wnioskodawczyni, wykazywana była jako Personel Inżyniera Projektu a wszystkie Jej „osobodni” uwzględniane były w raportach miesięcznych oraz ujmowane w ramach wniosków o płatności dokonywanych przez Zamawiającego P.S.A. ze środków Funduszu Spójności. Począwszy od daty akceptacji Wnioskodawczyni była w pełni zaangażowana i wykazywana w nakładzie pracy ekspertów w ramach kwoty kontraktowej. Projekt „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” zatwierdzony został w 2001 roku w ramach programu przedakcesyjnego ISPA w sektorze transportu. Jego finansowanie w 75% pochodziło z Funduszu Spójności, a w 25% ze środków krajowych. Memorandum Finansowe dla Projektu „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Komisją WE zostało podpisane w dniu 2 kwietnia 2002 roku. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem II do Traktatu Akcesyjnego, wszystkie projekty, które były przedmiotem decyzji Komisji w sprawie pomocy na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1267/99 ustanawiającego Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej, a które nie zostały ukończone, będą realizowane w ramach działającego na zbliżonych zasadach Funduszu Spójności. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2002 – 2009.

Szczegółowy opis finansowania wynagrodzenia Wnioskodawczyni w okresie 28.08.2006-31.03.2008: Wynagrodzenie w okresie 28.08.2006 — 12.09.2007 finansowane było w 100% w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” ze środków Funduszu Spójności. Komisja Europejska zatwierdzając projekt zaakceptowała wydatki na jego realizację w tym też zaakceptowała wydatki na Inżyniera Kontraktu, w ramach których ponoszone były wydatki na wynagrodzenie Wnioskodawczyni. Wydatki w ramach projektu ponoszone były na zasadach określonych w Memorandum Finansowym oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Komisja Europejska na wniosek Instytucji Pośredniczącej przekazywała środki finansowe na wyodrębnione rachunki bankowe (zgodnie z art. 200 ust.1 ustawy o finansach publicznych). Inżynier Kontraktu po wykonaniu pewnego etapu prac związanych z wdrażaniem wystawiał fakturę wskazując wydatki do refundacji ze środków Funduszu Spójności oraz opisując faktury zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej podając jako źródło finansowania ISPA/FS. Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawczyni informuje, iż zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi realizacji projektów Funduszu Spójności Jej wynagrodzenie w 75% było finansowane ze środków Funduszu Spójności, a w 25% ze środków beneficjenta tj. P. S.A.

Wynagrodzenie w okresie 14.09.2007 — 31.03.2008 finansowane było bezpośrednio z kosztów biura NFOŚIGW. Były to środki nie podlegające refundacji. Od 01.04.2008 — do chwili obecnej część wynagrodzenia finansowana jest w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możliwe jest korzystanie z zaliczek jak i z refundacji poniesionych wydatków. NFOŚiGW wdrażając osie I-IV i IX może korzystać z dostępnych środków finansowych w ramach XV osi PO liŚ. Środki te mogą być przeznaczone m.in. na wydatki osobowe. NFOŚiGW w latach 2007-2008 ponosił wydatki na zatrudnienie, ale nie było możliwości ubiegania się o nie ze względu na fakt, iż nie podpisane były odpowiednie umowy. Wydatki osobowe pokrywane były ze środków biura NFOŚiGW. Po podpisaniu umów z M. Ś. i M. G. złożone zostały wnioski do refundacji. We wnioskach o płatność wskazano, jaka część wydatków została poniesiona na realizację projektu ze środków UE, zgodnie z art. 202 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. W kolejnych wnioskach o płatności NFOŚiGW, zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie, będzie ubiegał się o zaliczkę. W związku z tym środki te będą pochodziły ze środków UE, a następnie w kolejnych wnioskach będą rozliczane.

Zaangażowanie Wnioskodawczyni we wdrażanie zadań związanych z realizacją PO liŚ określone jest procentowym udziałem pracy w danym miesiącu. Udział ten zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej kształtuje się na poziomach: 25%, 50%, 75%, 100%. Następnie procentowy stopień zaangażowania jest w 85% refundowany ze środków Pomocy Technicznej PO IiŚ. Procentowy udział w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z opisami stanowiska pracy Wnioskodawczyni, kształtuje się następująco: 01.04.2008-31.06.2008 wynosił 25%, 01.07.2008 – 31.12.2008 wynosił 50%, 01.01.2009 – obecnie wynosił 75%. Środki na wypłatę wynagrodzenia w ramach projektu Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pochodzą ze źródeł własnych NFOŚiGW, a następnie są refundowane w 85% z Funduszu Spójności na podstawie wniosków o płatność w ramach XV osi PO liŚ (zgodnie z art. 202 ust. 3 ustawy o finansach publicznych).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy na podstawie bezpośredniego zaangażowania Wnioskodawczyni w realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej istnieje możliwość dokonania korekt zeznań podatkowych za lata 2005, 2006, 2007, 2008 przy uwzględnieniu zwolnienia wynagrodzenia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych…
  2. Czy jest możliwość zwolnienia dochodów od podatku dochodowego w kolejnych latach podatkowych…

Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie Jej bezpośredniego zaangażowania w realizację projektów Funduszu Spójności współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej wynagrodzenie za pracę przy tego typu projektach powinno uwzględniać się art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli powinno być z tego podatku zwolnione. Wnioskodawczyni biorąc pod uwagę swoje obecne zaangażowanie w obsługę programów i projektów z perspektywy 2000-2006 oraz 2007-2013 finansowanych ze środków Unii Europejskiej uważa, że Jej wynagrodzenie w kolejnych latach również powinno być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Wnioskodawczyni uważa, że wynagrodzenie, które otrzymywała w okresie od 28.08.2006 do 12.09.2007 oraz od 01.04.2008 do chwili obecnej pochodzi ze środków Unii Europejskiej bez względu na to, iż jego finansowanie odbywało się na zasadzie refundacji. Wskazuje na to art. 202 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni uważa, że w związku z uwzględnieniem zwolnienia wynagrodzenia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość dokonania korekt zeznań podatkowych za lata 2005, 2006, 2007, 2008.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Warunki zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez podatników, w związku z realizowaniem przez nich zadań związanych z projektami finansowanymi ze środków bezzwrotnej pomocy określa art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Na podstawie powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:

  1. środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności regulują m.in.: przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r., ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju 2004 – 2006 (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.)

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.), określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza – środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej, służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju w celu realizacji Planu tworzy się:

  1. sektorowe programy operacyjne,
  2. regionalne programy operacyjne,
  3. inne programy operacyjne,
  4. strategię wykorzystania Funduszu Spójności.

Stosownie do art. 8 ust. 2 tej ustawy programy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 są finansowane z publicznych środków krajowych lub współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych. Natomiast strategia wykorzystania Funduszu Spójności jest współfinansowana z publicznych środków wspólnotowych; ponadto może być również współfinansowana ze środków prywatnych (art. 8 ust. 3 i 4 tej ustawy).

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni od maja 2005 roku rozpoczęła pracę w firmie M. Oddział w Polsce Sp. z o.o. Firma ta prowadziła nadzór robót we wszystkich kontraktach na roboty budowlane w projekcie ”Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce – ISPA/” realizowanego w ramach Funduszu Spójności. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację i jednocześnie beneficjentem Funduszu Spójności w sektorze transportu kolejowego jest P.S.A. Środki na wypłatę wynagrodzenia w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” pochodziły z Funduszu Spójności. Wynagrodzenie w okresie 28.08.2006 — 12.09.2007 finansowane było w 100% w ramach projektu „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” ze środków Funduszu Spójności. Komisja Europejska zatwierdzając projekt zaakceptowała wydatki na jego realizację w tym też zaakceptowała wydatki na Inżyniera Kontraktu, w ramach których ponoszone były wydatki na wynagrodzenie Wnioskodawczyni. Wydatki w ramach projektu ponoszone były na zasadach określonych w Memorandum Finansowym oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Komisja Europejska na wniosek Instytucji Pośredniczącej przekazywała środki finansowe na wyodrębnione rachunki bankowe. Inżynier Kontraktu po wykonaniu pewnego etapu prac związanych z wdrażaniem wystawiał fakturę wskazując wydatki do refundacji ze środków Funduszu Spójności oraz opisując faktury zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej podając jako źródło finansowania ISPA/FS. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi realizacji projektów Funduszu Spójności wynagrodzenie Wnioskodawczyni w 75% było finansowane ze środków Funduszu Spójności, a w 25% ze środków beneficjenta tj. P.S.A.

Od września 2007 roku Wnioskodawczyni podjęła pracę w NFOŚiGW (instytucji pośredniczącej II stopnia/instytucji wdrażającej) koordynującym działania wnioskodawców i beneficjentów na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięć Funduszu Spójności. Pracując na stanowisku specjalisty w D. R.P. Funduszu Spójności bezpośrednio wdrażała projekty Funduszu Spójności. Wnioskodawczyni zajmowała się: planowaniem, prognozami płatności, sprawozdawczością, weryfikacją raportów z realizacji oraz przekazywaniem do M. Ś. raportów i wniosków o płatności.

Wnioskodawczyni od 1 kwietnia 2008 roku pracuje w D. P. i S. w Wydziale Ds. F. Z. Ś. Z. Oprócz powyższych zadań z wdrażaniem projektów z perspektywy 2000-2006 zajmuje się realizacją Osi Priorytetowych I-IV, IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Wnioskodawczyni opracowuje sprawozdania okresowe, weryfikuje je, współpracuje przy planowaniu dotacji rozwojowej). Wynagrodzenie w okresie 14.09.2007 — 31.03.2008 finansowane było bezpośrednio z kosztów biura NFOŚiG. Były to środki nie podlegające refundacji.

Od 1 stycznia 2009 roku Wnioskodawczyni pracuje przy projekcie pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przygotowuje wnioski o płatności, współpracuje w opracowaniu rocznych planów działań oraz kwalifikuje wydatki. NFOŚIGW jako instytucja wdrażająca zaangażowana w realizację POIŚ w ramach Osi I-IV, IX, może korzystać jako beneficjent ze środków finansowych w ramach XV Osi POIŚ, czyli pomocy technicznej. Na podstawie wieloletniego planu działań oraz rocznych planów działań NFOŚIGW może wnioskować o refundację ze środków unijnych 85 % wydatków osobowych, które poniósł na zatrudnienie. Od 01.04.2008 — do chwili obecnej część wynagrodzenia finansowana jest w ramach projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możliwe jest korzystanie z zaliczek jak i z refundacji poniesionych wydatków.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym stwierdzić należy, że dochody były wypłacane za pośrednictwem budżetu państwa. Nie były więc wypłacane bezpośrednio z kont UE lub oddzielnych rachunków, na których gromadzono środki unijne, a były jednym z wydatków budżetu państwa, w którym zmieszaniu ulegają wszystkie źródła jego dochodów.

Zatem w przypadku projektów realizowanych w ramach Funduszu Spójności środki pomocowe z Unii Europejskiej stanowią refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne. Zasadą finansowania projektów realizowanych w ramach poakcesyjnych Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności jest więc prefinansowanie wydatków na ich realizację ze środków budżetu Państwa, a zatem pomoc jaką otrzymują beneficjenci pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu Państwa. W związku z tym, nie jest to pomoc otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie zawarte w tym przepisie obejmuje dochody osób fizycznych finansowane z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (np. SAPARD, ISPA, PHARE), natomiast nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych lub Funduszu Spójności, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Należy wskazać, iż w 2007 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. nowelizujące ustawę o finansach publicznych, które zmieniają zasady finansowania programów operacyjnych, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Jednakże przepis przejściowy art. 20 ustawy nowelizującej ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832) wyraźnie przewiduje, iż przepisy nowelizujące ustawę o finansach publicznych nie będą miały zastosowania do programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006. Wobec tego w 2007 r. zasady finansowania kontynuowanych programów operacyjnych w ramach Narodowego Planu Rozwoju pozostają takie same jak w 2006 r.

W związku z tym, w przypadku środków pochodzących z Funduszu Spójności, beneficjent otrzymuje środki pożyczone z budżetu państwa, a nie pochodzące wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej z budżetu Unii Europejskiej a tylko takie pochodzenie – przy założeniu spełnienia również warunku określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – warunkuje zwolnienie z podatku dochodowego na podstawie ww. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 46. Tym samym, środki otrzymane na realizację projektu, które pochodzą z budżetu państwa, a następnie są refundowane z Funduszu Spójności, a także w przypadku finansowania realizacji projektu środkami własnymi, – nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wbrew twierdzeniom Wnioskodawczyni, refundacji nie można uznać za spełnienie warunku umożliwiającego skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowanie bądź zwolnienie z opodatkowania dochodów osób na podstawie powołanego przepisu uzależnione jest od tego, z jakich środków nastąpiła ich wypłata.

Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że otrzymywane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie uzyskane z tytułu wykonywanych zadań związanych z realizacją projektu ”Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” oraz projektu Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji nie podlega przedmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego. Nie ma w tym przypadku zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta sama zasada obejmuje wynagrodzenie, które otrzymywane będzie w kolejnych latach.

Powyższe przepisy bowiem nie mają zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z Funduszu Spójności, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne. Tak więc Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do dokonania korekt zeznań podatkowych za lata 2005,2006,2007 i 2008.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.