Czy osoby (członek Spółdzielni i jego małżonka) wobec których nastąpiło umorzenie kwoty na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r., z którymi zawarto umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu posiadają z tego tytułu przychód w kwocie równej wartości kwoty niespłaconego wkładu (ok. 4.800 zł), który podlega opodatkowaniu, a w związku z tym czy Spółdzielnia zobowiązana jest do wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł – PIT-8C?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB1/415-316/09-2/TW

Hasła tematyczne: członkowie spółdzielni, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, spółdzielnie mieszkaniowe, umorzenie

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Źródła przychodów –> Pojęcie przychodu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni X przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2009 r. (data wpływu 12 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania części wkładu budowlanego umorzonego ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania części wkładu budowlanego umorzonego ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W miesiącu kwietniu 2006 r. pomiędzy Spółdzielnią (Wnioskodawcą) a jej członkiem zawarta została umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Z chwilą zawarcia tej umowy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształciło się w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Zgodnie z zapisami tej umowy członek Spółdzielni w dniu jej zawarcia wpłacił tylko 60% różnicy pomiędzy wartością wkładu budowlanego a wartością wkładu mieszkaniowego. Zapłatę pozostałej części wkładu budowlanego zawieszono na 7 lat, tj. do 2011 r. pod warunkiem, że w tym czasie ani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ani jego jakakolwiek część nie zostaną zbyte przez osoby zawierające niniejszą umowę i ich następców prawnych. Ustalono także, że w razie złożenia w okresie 7 lat od dnia zawarcia umowy wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub w razie zbycia w tym czasie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub jego jakiejkolwiek części innym osobom niż najbliższym dla osób zawierających umowę, cała niespłacona część wkładu budowlanego (ok. 4.800 zł) stanie się natychmiast wymagalna.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. nowelizującej ustawy (Dz. U. Nr 125, poz. 873) jeżeli członek spółdzielni dokonał po 23 kwietnia 2001 r. przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a nie dokonał całkowitej spłaty należnej spółdzielni z tego tytułu, to z dniem 31 lipca 2007 r. (tj. z dniem wejścia w życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) nastąpiło umorzenie niespłaconej kwoty, jeśli dokonana spłata pokryła w całości koszty budowy danego lokalu.

Spółdzielnia podała, że w omawianym przypadku dokonana wcześniej przez członka spłata pokryła całkowite koszty budowy a osoba ta złożyła wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu i aktem notarialnym własność taka została ustanowiona. Spółdzielnia natomiast uznała, że brakująca część wkładu budowlanego na podstawie cytowanego wyżej przepisu została umorzona.

Spółdzielnia poinformowała, iż z ostrożności sporządziła i przekazała do urzędu skarbowego informację PIT-8C.

Nadto Wnioskodawca informuje, że członkiem Spółdzielni jest tylko jeden z małżonków, a przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nastąpiło na rzecz obojga małżonków, również ustanowienie odrębnej własności lokalu nastąpiło na rzecz obojga małżonków.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy osoby (członek Spółdzielni i jego małżonka) wobec których nastąpiło umorzenie kwoty na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r., z którymi zawarto umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu, posiadają z tego tytułu przychód w kwocie równej wartości kwoty niespłaconego wkładu (ok. 4.800 zł), który podlega opodatkowaniu, a w związku z tym czy Spółdzielnia zobowiązana jest do wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł – PIT-8C…

Czy w przypadku odpowiedzi pozytywnej, w razie konieczności sporządzenia informacji PIT-8C, dokument ten powinien być wystawiony na nazwisko członka Spółdzielni czy też winny być wystawione dwie informacje PIT-8C w wysokości #189; przychodu na każdego z małżonków…

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z mocy prawa umorzyła niespłaconą kwotę wkładu budowlanego to nie można w tym przypadku mówić o przychodzie a tym samym, że sporządzenie informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C było konieczne.

W przypadku gdyby sporządzenie informacji PIT-8C było konieczne Wnioskodawca uważa, że wystarczy sporządzić jeden PIT-8C na nazwisko jednego z małżonków w tym przypadku na członka Spółdzielni. Po uprzednim uzyskaniu oświadczenia od małżonków dla którego z nich dokument taki ma być sporządzony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą być osiągane z wykonywania różnych czynności faktycznych i prawnych, które zostały sklasyfikowane przez ustawodawcę według źródeł przychodów.

Katalog źródeł przychodów zawarty jest w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W myśl treści art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, to zgodnie z treścią art. 11 ust. 2b cyt. ustawy przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Oznacza to, że przychodem z tytułu uzyskania rzeczy lub prawa po obniżonej cenie (tj. częściowo odpłatnego) jest różnica pomiędzy ceną rynkową stosowaną w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, a kwotą zapłaconą zbywcy przez nabywcę.

Stosownie do przepisu art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunkiem koniecznym do uznania świadczenia częściowo odpłatnego za przychód jest jego otrzymanie przez podatnika.

Natomiast stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873 ze zm.), jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w związku z przekształceniem po dniu 23 kwietnia 2001 r. tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w związku z nabyciem po tym dniu własności tego lokalu, nie dokonał całkowitej spłaty należnej spółdzielni z tego tytułu, to z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy niespłaconą kwotę umarza się jako nienależną, jeżeli dokonana spłata pokrywa całkowite koszty budowy lokalu.

Umorzenie części spłaty należnej spółdzielni mieszkaniowej przez jej członka, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w związku z przekształceniem po dniu 23 kwietnia 2001 r. tego prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub w związku z nabyciem po tym dniu własności tego lokalu wynika wprost z ustawy, a nie decyzji spółdzielni.

Umorzenie niespłaconych rat należnych spółdzielni nie powoduje przysporzenia majątkowego u członka spółdzielni. Tym samym umorzenie nie rodzi skutków podatkowych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem umorzona część wkładu budowlanego, którą członek Spółdzielni był zobowiązany wcześniej uiścić w celu nabycia własnościowego prawa do lokalu, nie stanowi dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W związku z powyższym Spółdzielnia nie jest zobowiązana do wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł na druku PIT-8C po upływie roku podatkowego.

Tut. Organ informuje, iż z uwagi na rozstrzygnięcie dotyczące pytania pierwszego odstąpiono od odpowiedzi na pytanie drugie, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.