Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT z tytuł otrzymania aportu? Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT w przypadku, gdyby Spółka po otrzymaniu aportu zaczęła wykorzystywać środki trwałe otrzymane aportem do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3-443-256/09-2/JF

Hasła tematyczne: aport, korekta podatku, korekta podatku naliczonego, przedsiębiorstwa

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20.03.2009 r. (data wpływu 30.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego z tytułu otrzymania aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.03.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego z tytułu otrzymania aportem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przyszłości kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony, przy czym podwyższenie to zostanie pokryte w drodze wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionego przez inną spółkę („Przedsiębiorstwo”, „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”, „Spółka”).

Wnoszone Przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespól składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego (KC). W szczególności, w skład wnoszonego Przedsiębiorstwa wchodzą wszystkie przenaszalne składniki majątkowe, takie jak:

 1. środki trwale i wartości niematerialne i prawne (w tym grunty/prawo użytkowania wieczystego oraz budynkiwraz z wyposażeniem),
 2. inne rzeczowe składniki majątkowe (w tym produkcja w toku oraz środki trwałe w budowie),
 3. prawa oraz zobowiązania wynikające z umów (w tym handlowe i kredytowe),
 4. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 5. inne składniki przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 KC należące do spółek wnoszących aport oraz zobowiązania.

Nominalna wartość udziałów wydanych przez Spółkę w zamian za Przedsiębiorstwo/Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa będzie równa lub wyższa od wartości rynkowej składników majątkowych wchodzących w skład wnoszonego Przedsiębiorstwa/Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPodPraw) będzie dodatnia).

W przypadku wniesienia do Spółki Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wejdzie organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące te zadania zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Po wniesieniu Przedsiębiorstwa/Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa aportem do Spółki, Spółka zamierza kontynuować prowadzoną dotychczas przez Spółkę wnoszącą aport działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia Przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT z tytuł otrzymania aportu…
 2. Czy Spółka będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT w przypadku, gdyby Spółka po otrzymaniu aportu zaczęła wykorzystywać środki trwałe otrzymane aportem do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT…

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, dalej „Ustawa o VAT”) nie mają zastosowania do „transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans” (art. 6 pkt 1 ustawy o VAT);
 • zgodnie z ustawą o VAT po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (…) jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego (…)„ (art. 91 ust. 1 ustawy o VAT);
 • w szczególności, zgodnie z ustawą o VAT, w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty (…) podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości – w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania (…)„ (art. 91 ust. 2 ustawy o VAT);
 • ponadto zgodnie z ustawą o VAT, „w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (…) korekta (.„.) jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa (…)” (art. 91 ust. 9 ustawy o VAT);
 • zgodnie z Dyrektywą Rady z 26 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dyrektywa 2006/112/WE, Dz. U. UE L Nr 347 poz. 1, dalej: Dyrektywa 112”) „w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako wkładu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako prawny następca przekazującego” (art. 19 Dyrektywy 112), przy czym przepis ten stosuje się odpowiednio do świadczenia usług (art. 29 Dyrektywy 112).

Spółka stoi na stanowisku, że nie będzie zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT z tytułu otrzymania aportu.

W szczególności:

 • zdaniem Spółki, na gruncie prawa podatkowego wniesienie aportu powinno być traktowane jako zbycie przedmiotu aportu w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przy czym takie rozumienie tego przepisu zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe, m.in. Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji wydanej 5 maja 2006 r., sygn. 1472/RPP1/443-252/O6/MK oraz Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty w interpretacji wydanej 9 maja 2005 r., sygn. I USB III/436/24/2005/kk.;
 • skoro zatem zgodnie z Ustawą o VAT, jej przepisów nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa, wniesienie Przedsiębiorstwa Spółki aportem do Spółki per se nie powinno rodzić żadnych konsekwencji w zakresie podatku VAT;
 • w konsekwencji, pomimo iż w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT przyjmujący aport jest beneficjentem praw i obowiązków zbywcy w zakresie korekty podatku VAT odliczonego, w przedmiotowej sytuacji brak jest podstaw do dokonania takiej korekty, gdyż w wyniku aportu nie ulegnie zmianie przeznaczenie otrzymanych przez Spółkę środków trwałych — w szczególności, przedmioty aportu będą nadal użytkowane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych, wobec czego dokonanie korekty odliczonego podatku VAT byłoby nieuzasadnione;
 • stanowisko takie potwierdza także treść art. 19 Dyrektywy 112, w świetle którego dokonanie aportu przedsiębiorstwa może być uznane za pozostające poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT wyłącznie w sytuacji, gdy otrzymujący aport jest traktowany jako następca prawny wnoszącego – interpretując ten przepis na gruncie art. 5 (8) obowiązującej wówczas Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do środków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej 377/88/EWG, (dalej: VI Dyrektywa) ETS uznał, że zgodnie z zasadą neutralności VAT, jego zastosowanie powinno prowadzić do dokładnie takich samych konsekwencji niezależnie od tego czy podatek VAT byłby naliczony przez wnoszącego aport i następnie odliczony przez otrzymującego, jak i w sytuacji gdyby transakcja nie była opodatkowana VAT (wyrok w sprawie C-497/01 Zita Modes, pkt 24), co w przedmiotowej sytuacji oznacza brak możliwości/ konieczności dokonania korekty odliczonego podatku VAT przez Spółkę w związku z otrzymanym aportem;
 • Spółka pragnie również zauważyć, iż powyższe stanowisko zostało potwierdzone w pisemnych interpretacjach organów podatkowych; w szczególności w postanowieniach Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda z 31 maja 2005 r., sygn. PV/443-l 22/2005 i z 23 czerwca 2004 r., sygn. PV/443-48/04, w postanowieniu Urzędu Skarbowego w Nysie z 6 maja 2005 r., sygn. PP/443-17/2/BB/05 a także w postanowieniu Urzędu Skarbowego w Lesku z 14 grudnia 2005 r., sygn. US-PP-443/42/05.

Wobec powyższego Spółka uważa, iż nie będzie ona zobowiązana do dokonania jednorazowej korekty podatku naliczonego VAT określonej w art. 91 ust. 1-8 ustawy o VAT po stronie Spółki.

 • przepisy ust. 1-6 (tj. dotyczące dokonywania korekt w przypadku wykonywania czynności zwolnionych) stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi (art. 91 ust. 7 stawy o VAT);
 • korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania (art. 91 ust. 8 ustawy o VAT);
 • zgodnie z ustawą o VAT, „w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta (…) jest dokonywana odpowiednio przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa” (art. 91 ust. 9 ustawy o VAT).

Spółka stoi na stanowisku, że będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT w przypadku, gdyby Spółka po otrzymaniu aportu zaczęła wykorzystywać środki trwałe otrzymane aportem do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT.

W szczególności, zdaniem Spółki:

 • skoro w świetle art. 91 ust. 9 ustawy o VAT przyjmujący aport jest beneficjentem praw i obowiązków zbywcy w zakresie korekty podatku VAT odliczonego jeżeli w wyniku aportu uległo zmianie przeznaczenie otrzymanych przez Spółkę środków trwałych — w szczególności, przedmioty aportu nie będą nadal użytkowane przez Spółkę do wykonywania czynności opodatkowanych; oraz
 • jeżeli zamiar Spółki dotyczący wykorzystywania środków trwałych otrzymanych aportem do wykonywania czynności opodatkowanych uległby zmianie i Spółka rozpoczęłaby ich wykorzystywanie do celów wykonywania czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT,
 • to Spółka będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku VAT naliczonego.

Wobec powyższego, Spółka uważa, iż będzie zobowiązana do dokonywania korekt podatku naliczonego VAT tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby Spółka po otrzymaniu aportu zaczęła wykorzystywać środki trwałe otrzymane aportem do celów czynności zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem VAT.

Prawidłowość zajętego przez Spółkę stanowiska odnośnie pytania potwierdzają liczne interpretacje indywidualne wydane przez organy skarbowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenie przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.