Czy poniesione przez P wydatki na nabycie przedmiotowych akcji będą stanowić dla Spółki w całości koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie zbycia tych akcji w sposób powodujący powstanie przychodu podatkowego?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB3/423-160/09-2/JG

Hasła tematyczne: akcja, koszty uzyskania przychodów, nabycie, przychód, restrukturyzacja, Skarb Państwa, wydatek

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Koszty uzyskania przychodów –> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.03.2009 r. (data wpływu 11.03.2009r.) w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na nabycie akcji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.03.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na nabycie akcji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Grupa P. została utworzona w procesie restrukturyzacji i konsolidacji sektora energetycznego w Polsce w związku z realizacją założeń „Programu dla elektroenergetyki” przyjętego w dniu 28 marca 2006 r. przez Radę Ministrów. Spółką integrującą Grupę były P. S.A. (dalej: P. S.A.), obecnie pod nazwą P. S.A. (dalej: P lub Spółka). P. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. W dniu 9 maja 2007 r. w wyniku wniesienia przez Skarb Państwa 85% akcji spółek PE. S.A. oraz B. i E. S.A. (obecnie: P G i E S.A.) do P S.A. (obecnie:P S.A.) jako wkładu niepieniężnego, Skarb Państwa objął akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym P S.A. (obecnie:P S.A.). Do końca 2008 r. P była pośrednim posiadaczem (poprzez spółkę zależną P G i E S.A.) większościowego pakietu akcji w pięciu przedsiębiorstwach wydobywających surowce energetyczne oraz wytwarzających energię elektryczną:

  • E. S.A.,
  • T. S.A.,
  • O. S.A.,
  • Kopalnia W.,
  • Kopalnia B. S.A.

Skarb Państwa był w tych przedsiębiorstwach mniejszościowym akcjonariuszem (z udziałem w P. S.A. w wysokości ok. 19 %, a w pozostałych czterech spółkach po ok. 16 %).

W celu dokończenia procesu konsolidacji w ramach grupy kapitałowej P oraz zrealizowania zamierzeń prywatyzacyjnych, Skarb Państwa zawarł umowę dotyczącą sprzedaży do Spółki posiadanych pakietów mniejszościowych w tych pięciu spółkach. Należy zaznaczyć, iż akcje spółek objęte sprzedażą nie były notowane na żadnym rynku regulowanym, w tym w szczególności na giełdzie papierów wartościowych. Od września 2006 r., w obrocie znajdowały się jedynie tzw. akcje pracownicze sprzedawanych spółek, przekazane uprawnionym pracownikom na podstawie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Transakcja sprzedaży przedmiotowych akcji pomiędzy Spółką a Skarbem Państwa została dokonana w trybie niepublicznym, tj.: w trybie wynikającym z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (dalej: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji). Zgodnie z tym przepisem, Rada Ministrów może wyrazić zgodę na inny niż określony w art. 33 ust. 1 tryb zbywania akcji. W przypadku przedmiotowej transakcji, Skarb Państwa uzyskał wymaganą prawem zgodę Rady Ministrów. Artykuł 32 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji stanowi, że przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa winna być sporządzona analiza spółki, tzw. analiza przedprywatyzacyjna. Zgodnie z tym przepisem, analiza ta powinna obejmować między innymi określenie wartości przedsiębiorstwa. Z kolei przepis § 15 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. (dalej: Rozporządzenie), wykonującego przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji stanowi, że od takiej analizy można w określonych przypadkach odstąpić. W przedmiotowej sprawie, ze względu na szczególne warunki transakcji, Skarb Państwa skorzystał z przysługującego mu zgodnie z Rozporządzeniem uprawnienia do odstąpienia od analizy przedprywatyzacyjnej. Dlatego też przy transakcji zbycia akcji będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie określano wartości przedsiębiorstw, których akcje były przedmiotem zbycia w trybie wynikającym z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. W przedmiotowej transakcji cena sprzedaży została ustalona z uwzględnieniem aktualnej wartości akcji wynikającej z zatwierdzonych sprawozdań finansowych poszczególnych spółek, tj. na podstawie ich kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r.

W dniu 18 grudnia 2008 r. pomiędzy P. a Skarbem Państwa zawarto umowę zbycia przedmiotowych akcji. Zgodnie z treścią umowy, Skarb Państwa zobowiązał się do przeniesienia akcji po zapłacie przez P. ustalonej ceny sprzedaży, z tym że w dniu zawarcia umowy doszło do przekazania jedynie części akcji, tj. akcji P E B oraz P E T (tzw. Akcje I). Druga część akcji miała zostać przekazana najpóźniej do 31 grudnia 2009 r., w terminie 10 dni od złożenia przez P. oświadczenia do gotowości objęcia akcji (tzw. Akcje II, obejmujące akcje E. S.A., P Kopalnię S.A. oraz Kopalnię W S.A.).

Dodatkowo, dnia 23 grudnia 2008 r. Skarb Państwa i P. zawarły aneks do powyższej umowy i ustaliły, iż przekazanie Akcji II będzie mogło odbyć się w częściach. W rezultacie na podstawie oświadczenia P. z dnia 23 grudnia 2008 r. o gotowości do objęcia akcji P Kopalni S.A., dnia 29 grudnia 2008 r. nastąpiło przeniesienie części Akcji II obejmujących akcje P. Kopalni S.A., w zamian za uiszczenie przez P. ceny określonej w umowie. Jednocześnie, w związku z transakcją nabycia akcji od Skarbu Państwa, Spółka poniosła również dodatkowy koszt w postaci kosztu podatku od czynności cywilnoprawnych, który P. uiściła jako kupujący akcje.

W związku z powyższym, spółka wniosła o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie (oznaczone numerem 1):

Czy poniesione przez P. wydatki na nabycie przedmiotowych akcji będą stanowić dla Spółki w całości koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie zbycia tych akcji w sposób powodujący powstanie przychodu podatkowego…

Stanowisko wnioskodawcy.

Zdaniem P, wydatki na nabycie przedmiotowych akcji będą stanowić dla niej koszt uzyskania przychodów w całości w momencie zbycia tych akcji w sposób powodujący powstanie przychodu podatkowego po stronie P.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 8 tej ustawy stanowi, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie lub nabycie akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodów w momencie odpłatnego zbycia tych akcji.

Zgodnie z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że poniesione przez nią wydatki na nabycie od Skarbu Państwa akcji, powinny dla Spółki w całości stanowić koszt uzyskania przychodów w momencie zbycia tych akcji w sposób powodujący powstanie przychodu podatkowego.

Jednocześnie, zdaniem Spółki pod pojęciem „wydatki na nabycie” należy rozumieć wydatki bezpośrednio związane z transakcją nabycia, tzn. takie, bez których zrealizowanie transakcji nie byłoby możliwe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szeroko ugruntowaną praktyką organów skarbowych, do wydatków takich należy zaliczyć:

  • cenę nabycia akcji;
  • zapłacony w związku z transakcją podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Jednocześnie, przedmiotowe wydatki będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów w całości. Zdaniem Spółki oznacza to między innymi, iż także ewentualna nadwyżka wydatków na nabycie akcji nad przychodem osiągniętym w przyszłości z tytułu sprzedaży nabytych przez P. od Skarbu Państwa akcji powinna zostać uwzględniona przy kalkulacji dochodu lub straty Spółki dla celów podatku dochodowego. Zdaniem Spółki, powyższy wniosek wynika bezpośrednio z interpretacji przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jest zgodny z dotychczasową ugruntowaną praktyką organów podatkowych. Nie kwestionują one bowiem dopuszczalności uwzględnienia w wyniku podatkowym podatnika straty z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej argumenty, Spółka uważa, że wydatki na nabycie przedmiotowych akcji, będą stanowić dla niej koszty uzyskania przychodów w całości w momencie zbycia akcji w sposób powodujący powstanie przychodu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.