Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT (w tym konkretnym przypadku będzie to wynajem lokali użytkowych) to w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami (opłata za pośrednictwo oraz koszty notarialne) na zakup przedmiotowej nieruchomości. Bez znaczenia w tym konkretnym przypadku ma fakt, iż sprzedaż tych nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3/443-390/09-2/MM

Hasła tematyczne: odliczanie podatku naliczonego, prawo do odliczenia, zwrot

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 13.05.2009r. (data wpływu 14.05.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.05.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka jawna prowadząca działalność pod firmą: X z siedzibą w X jest podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT —7). Głównym zakresem działalności strony jest handel artykułami jubilerskimi oraz wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. W dniu 24 kwietnia 2009r. strona nabyła od spółki jawnej prowadzącej działalność pod firmą: X siedzibą w X za kwotę 510.000,00 zł nieruchomość (prawo wieczystego użytkowania wraz budynkami i budowlami) oraz udział w drodze dojazdowej do przedmiotowej nieruchomości zabudowanej położonej w X przy ul. x. Także dniu 24 kwietnia 2009r. Spółka nabyła od x za kwotę 250.000,00 zł – osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej – nieruchomość (prawo wieczystego użytkowania wraz budynkami i budowlami) oraz udział w drodze dojazdowej do przedmiotowej nieruchomości zabudowanej położonej także w X przy ul. x. Przedmiotowa transakcja została udokumentowana wspólnym aktem notarialnym nr x z dnia 24 kwietnia 2009r. sporządzonym przez Notariusz x z siedzibą Kancelarii w X przy ul. x. Obaj sprzedawcy przy sprzedaży oświadczyli, iż sprzedaż opisanych powyżej nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Spółka nabyła przedmiotową nieruchomość celem użytkowania jej w zakresie wynajmu lokali użytkowych. W związku nabyciem przedmiotowych nieruchomości Spółka poniosła też dodatkowe wydatki tj:

  1. wynagrodzenie za pośrednictwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, udokumentowane fakturą VAT pośrednika nr x z dnia 24.04.2009r., wartość netto 12.000,00, podatek naliczony 2.640,00 zł, wartość brutto 14.640,00 zł, niniejszą fakturę VAT doręczono stronie w dniu 14.04.2009r.
  2. wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego, udokumentowane fakturą VAT nr x z dn. 24.04.2009r, wartość netto 4.546,00 zł, podatek naliczony 1.000,12 zł, wartość brutto 5.546,00 zł, niniejszą fakturę VAT doręczono stronie w dniu 24.04.2009r.

Opisane powyżej wydatki zwiększają wartość nabytych nieruchomości. Nabyte w dniu 24 kwietnia 2009r. nieruchomości zostały zaewidencjonowane w prowadzonej przez Spółkę ewidencji środków trwałych. Strona postawiła, iż opisane powyżej faktury VAT ujmie w ewidencji prowadzonej dla celów podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2009r. Opisane powyżej nieruchomości zostały nabyte przez Spółkę celem prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali użytkowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma prawo pomniejszyć podatek należny za miesiąc maj 2009r. o podatek naliczony w łącznej kwocie 3.640.00 (trzy tysiące sześćset czterdzieści) udokumentowany fakturami VAT związanymi z nabyciem w dniu 24 kwietnia 2009r opisanych na wstępie nieruchomości położonych w X…

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przysługuje Spółce prawo pomniejszenia podatku należnego za miesiąc maj 2009r. o podatek naliczony związany w wydatkami dotyczącymi nabycia w dniu 24 kwietnia 2009r. nieruchomości położonych w X przy ul. x w łącznej kwocie 3.640,00 zł, która to nieruchomość jest użytkowana przez Spółkę przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali użytkowych. Natomiast bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż sprzedawcy nabytych przez stronę nieruchomości ustalili w dniu 24 kwietnia 2009r., iż sprzedaż przez nich przedmiotowych nieruchomości jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2008r. Nr 209, poz. 1320), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Treść tego przepisu wskazuje, iż:

  • po pierwsze, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje jedynie czynnym podatnikom VAT,
  • po drugie, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie „w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.”

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że związek zakupu z czynnością podlegającą opodatkowaniu jest jednym z podstawowych warunków, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Powyższy przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych.

Do podstawowych zasad wspólnego systemu VAT należy między innymi zasada neutralności podatku dla podatnika, rozumiana jako obowiązek stosowania podatku od towarów i usług na wszystkich etapach obrotu gospodarczego z równoczesnym prawem do potrącenia podatku zawartego w poprzedniej fazie obrotu. Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i ma na celu zapewnienie neutralności tego podatku dla podatników VAT czynnych. Podatnik może skorzystać z przedmiotowego prawa w ustalonych przepisami terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego określonych warunków pozytywnych (związku nabytych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi), jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych m.in. w art. 88 ustawy o VAT.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Głównym zakresem prowadzenia przez Podatnika działalności gospodarczej jest handel artykułami jubilerskimi oraz wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych. Zainteresowany dokonał w kwietniu 2009r. zakupu nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania wraz z budynkami i budowlami) oraz udział w drodze dojazdowej do przedmiotowej nieruchomości zabudowanej położonej w X. Sprzedawcy w/w nieruchomości oświadczyli, że nieruchomość ta jest zwolniona od podatku od towarów i usług. W związku z dokonaniem zakupu Wnioskodawca poniósł dodatkowe koszty tj. wynagrodzenie za pośrednictwo przy nabyciu przedmiotowej nieruchomości oraz wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego. Obie transakcje zostały udokumentowane fakturami VAT. Ponadto Wnioskodawca oświadczył, że przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Spółkę w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie lokali użytkowych. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy ma uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami (opłata za pośrednictwo oraz koszty notarialne) udokumentowanymi fakturami VAT dotyczącymi nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. organ podatkowy stwierdza, że skoro Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a poniesione wydatki są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT (w tym konkretnym przypadku będzie to wynajem lokali użytkowych) to w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami (opłata za pośrednictwo oraz koszty notarialne) na zakup przedmiotowej nieruchomości. Bez znaczenia w tym konkretnym przypadku ma fakt, iż sprzedaż tych nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie zaznaczyć, że organ podatkowy nie jest uprawniony do oceny załączonych przez Podatnika do wniosku załączników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.