Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-309/09-7/AD

Hasła tematyczne: dofinansowanie, dotacja, Europejski Fundusz Społeczny, koszt kwalifikowany, obrót, opodatkowanie, podstawa opodatkowania, projekt, świadczenie usług, usługi doradcze, wkład, wynagrodzenia

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Dostawa towarów i świadczenie usług –> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez Pełnomocnika Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2009 r. (data wpływu 11 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest firmą doradczo-szkoleniową. Prowadzić będzie m.in. projekty, na realizację których otrzyma środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty wykonywane będą m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Projekty finansowane będą w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Spółka wystąpi o przyznanie jej dotacji, a następnie zrealizuje projekty samodzielnie albo w układzie konsorcyjnym. Projekty pozyskiwane będą w trybie przetargu, konkursu lub z wolnej ręki. W przypadku każdego z projektów, dotacja będzie przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Zainteresowanego w związku z realizacją projektu („wydatki kwalifikowane”). Wydatki kwalifikowane obejmą także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Wnioskodawca złoży jednocześnie oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt (dalej „Instytucja Pośrednicząca”), iż nie będzie korzystał z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT. W związku z przyznaniem dotacji prowadzić on będzie m.in. projekty doradcze z wkładem własnym, których to projektów dotyczy niniejszy wniosek. Charakterystyka tego rodzaju projektów przedstawiona jest poniżej:

Spółka zawrze z Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL. W ramach dofinansowanych projektów prowadzonych będzie szereg działań, ściśle określonych w stosownych umowach. W ramach projektu prowadzić będzie ona działania związane bezpośrednio z organizacją doradztwa (w szczególności zapewnia doradcę, pomieszczenie dla potrzeb doradztwa itp.), a także wykonywać będzie czynności związane z zarządzaniem całym projektem, monitoringiem i ewaluacją, rozliczeniem i promocją projektu, zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Istotnym elementem będzie również kompleksowe rozliczenie kosztów wszelkich działań związanych z realizacją projektu.

Wspomniane projekty dotyczyć będą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, podmioty, których pracownicy uczestniczą w projekcie szkoleniowym, zobowiązane będą do współfinansowania projektu i wniesienia „wkładu własnego”.

Pozostała część wydatków będzie pokrywana przez podmioty, na których rzecz świadczona będzie usługa doradztwa, jako ich „wkład własny” („wkład pieniężny”). Pojęcie „wkładu własnego” w rozumieniu umów zawieranych przez Spółkę obejmuje „wkład pieniężny” – będzie to kwota płacona na rzecz Spółki przez podmiot korzystający z doradztwa jako dopełnienie dofinansowania przyznanego przez Instytucję Pośredniczącą.

Część działań w ramach projektu realizowana będzie przez podmioty zewnętrzne (dalej „Podwykonawcy”). Niektórzy spośród Podwykonawców wystawią na Zainteresowanego w związku z wykonaniem usług faktury VAT.

Wnioskodawca nabywać będzie także usługi i towary służące realizacji projektu (np.: wynajem sali, materiały promocyjne). W takich przypadkach otrzyma on faktury VAT, w których wykazany będzie należny podatek. W niektórych przypadkach, zakup tego rodzaju towarów i usług dokonywany będzie bezpośrednio przez Zainteresowanego a niekiedy nabywać je będzie Podwykonawca, refakturując następnie dokonane zakupy na Spółkę.

Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja pokrywać będzie łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, pomniejszoną o łączną kwotę „wkładu pieniężnego”. Do wydatków kwalifikowanych należeć będą, oprócz ww. usług oraz towarów nabywanych przez Spółkę, także inne wydatki ponoszone przez nią w związku z danym projektem. Będą to wydatki „wewnętrzne” Spółki, np. koszty zatrudnienia przez nią personelu fachowego realizującego projekt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółce zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług dotyczących realizacji projektu (stanowiących koszty kwalifikowane)…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 86 ustawy o VAT odliczenie podatku VAT przysługuje jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą wykorzystywane w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Świadczone przez Spółkę usługi doradcze będą opodatkowane VAT. Tym samym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z wszelkich faktur otrzymanych przez nią w zw. z zakupem towarów i usług dotyczących projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Powyższe wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom w związku z zakupem towarów i usług wykorzystywanych do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym, powyższa zasada wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które są wykorzystywane do czynności nie objętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz do czynności, choć podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Zatem, podstawowym kryterium decydującym o prawie podatnika podatku od towarów i usług do odliczenia podatku naliczonego, zawartego w towarach i usługach, które zostały przez niego zakupione, jest wystąpienie związku pomiędzy podatkiem naliczonym przy nabyciu towarów i usług a podatkiem należnym z tytułu wykonywanej przez podatnika działalności opodatkowanej.

Wnioskodawca jest firmą doradczo-szkoleniową i prowadzić będzie m.in. projekty (doradztwo), na których realizację otrzymywać będzie środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty wykonywane będą m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) i finansowane będą w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W przypadku każdego z projektów, dotacja będzie przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Zainteresowanego w związku z realizacją projektu (wydatki kwalifikowane). Wydatki kwalifikowane obejmować będą także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Spółka złoży jednocześnie oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt, iż nie będzie korzystała z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT. Wspomniane projekty prowadzone będą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS podmioty, których pracownicy uczestniczyć będą w projekcie szkoleniowym, zobowiązane będą do współfinansowania projektu i wniesienia „wkładu własnego”, rozumianego jako kwota płacona na rzecz Spółki przez podmiot korzystający z doradztwa jako dopełnienie dofinansowania przyznanego przez Instytucję Pośredniczącą. Otrzymana przez Spółkę dotacja pokrywać będzie łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, pomniejszoną o łączną kwotę „wkładu pieniężnego”.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót (…). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

W świetle powyższego przepisu, dotacja, czyli otrzymany zwrot poniesionych kosztów nie będzie stanowić czynności opodatkowanej VAT, ponieważ czynność ta nie została wymieniona w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu, zawartych w art. 5 ust. 1 ustawy. Natomiast wpłaty uczestników projektów doradczych, które z uwagi na swój charakter stanowią obrót z tytułu wykonywanych przez Zainteresowanego usług, zaliczać się będzie do czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ust. 1, podlegających opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy.

Reasumując, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, Spółce przysługiwać będzie jedynie prawo do odliczenia podatku naliczonego, w zakresie w jakim wydatki będą mieć związek z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (usługi doradcze). Jak wcześniej wskazano, otrzymana dotacja nie będzie stanowić obrotu podlegającego opodatkowaniu i w związku z tym prawo do odliczenia w tym zakresie nie będzie przysługiwać.

Tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego – opodatkowania wkładów własnych uczestników szkoleń, stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego – opodatkowania dotacji wnoszonych do projektów szkoleniowych oraz stanu faktycznego – prawa do odliczenia podatku naliczonego zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia z dnia 3 czerwca 2009 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.