Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowi obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i jest opodatkowana podatkiem VAT?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-309/09-5/AD

Hasła tematyczne: dofinansowanie, dotacja, Europejski Fundusz Społeczny, koszt kwalifikowany, obrót, opodatkowanie, podstawa opodatkowania, projekt, świadczenie usług, usługi doradcze, wkład, wynagrodzenia

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Dostawa towarów i świadczenie usług –> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki reprezentowanej przez Pełnomocnika Doradcę Podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2009 r. (data wpływu 11 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji wnoszonych do projektów szkoleniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji wnoszonych do projektów szkoleniowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest firmą doradczo-szkoleniową. Prowadzić będzie m.in. projekty, na realizację których otrzyma środki w formie dotacji rozwojowej od różnych instytucji pośredniczących. Projekty wykonywane będą m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Projekty finansowane będą w całości lub w części z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Spółka wystąpi o przyznanie jej dotacji, a następnie zrealizuje projekty samodzielnie albo w układzie konsorcyjnym. Projekty pozyskiwane będą w trybie przetargu, konkursu lub z wolnej ręki. W przypadku każdego z projektów, dotacja będzie przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Zainteresowanego w związku z realizacją projektu („wydatki kwalifikowane”). Wydatki kwalifikowane obejmą także podatek naliczony VAT związany z zakupem towarów i usług niezbędnych dla realizacji projektu. Wnioskodawca złoży jednocześnie oświadczenie wobec instytucji finansującej dany projekt (dalej „Instytucja Pośrednicząca”), iż nie będzie korzystał z prawa do odliczenia w zakresie wspomnianego podatku naliczonego VAT. W związku z przyznaniem dotacji, prowadzić on będzie m.in. projekty doradcze z wkładem własnym, których to projektów dotyczy wniosek. Charakterystyka tego rodzaju projektów przedstawiona jest poniżej:

Spółka zawrze z Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL. W ramach dofinansowanych projektów prowadzonych będzie szereg działań, ściśle określonych w stosownych umowach. W ramach projektu prowadzić będzie ona działania związane bezpośrednio z organizacją doradztwa (w szczególności zapewnia doradcę, pomieszczenie dla potrzeb doradztwa itp.), a także wykonywać będzie czynności związane z zarządzaniem całym projektem, monitoringiem i ewaluacją, rozliczeniem i promocją projektu, zgodnie z wytycznymi określającymi zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS. Istotnym elementem będzie również kompleksowe rozliczenie kosztów wszelkich działań związanych z realizacją projektu.

Wspomniane projekty dotyczyć będą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z zasadami realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, podmioty, których pracownicy uczestniczą w projekcie szkoleniowym, zobowiązane będą do współfinansowania projektu i wniesienia „wkładu własnego”.

Pozostała część wydatków będzie pokrywana przez podmioty, na których rzecz świadczona będzie usługa doradztwa, jako ich „wkład własny” („wkład pieniężny”). Pojęcie „wkładu własnego” w rozumieniu umów zawieranych przez Spółkę obejmuje „wkład pieniężny” – będzie to kwota płacona na rzecz Spółki przez podmiot korzystający z doradztwa jako dopełnienie dofinansowania przyznanego przez Instytucję Pośredniczącą.

Część działań w ramach projektu realizowana będzie przez podmioty zewnętrzne (dalej „Podwykonawcy”). Niektórzy spośród Podwykonawców wystawią na Zainteresowanego w związku z wykonaniem usług faktury VAT.

Wnioskodawca nabywać będzie także usługi i towary służące realizacji projektu (np.: wynajem sali, materiały promocyjne). W takich przypadkach otrzyma on faktury VAT, w których wykazany będzie należny podatek. W niektórych przypadkach, zakup tego rodzaju towarów i usług dokonywany będzie bezpośrednio przez Zainteresowanego a niekiedy nabywać je będzie Podwykonawca, refakturując następnie dokonane zakupy na Spółkę.

Otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja pokrywać będzie łączną kwotę wydatków kwalifikowanych projektu, pomniejszoną o łączną kwotę „wkładu pieniężnego”. Do wydatków kwalifikowanych należeć będą, oprócz ww. usług oraz towarów nabywanych przez Spółkę, także inne wydatki ponoszone przez nią w związku z danym projektem. Będą to wydatki „wewnętrzne” Spółki, np. koszty zatrudnienia przez nią personelu fachowego realizującego projekt.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dotacja otrzymana przez Spółkę stanowić będzie obrót w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT i będzie opodatkowana podatkiem VAT…

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana przez niego dotacja:

  • nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT,
  • nie będzie powiększać obrotu z tytułu świadczenia przez niego usług doradczych objętych projektem

wobec czego otrzymana dotacja nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 29 ust. 1 ustawy o VAT należałoby wprawdzie dojść do wniosku, że w omawianym przypadku dotacja powiększy obrót z tytułu świadczonych usług doradczych. Jednak zdaniem Spółki, w omawianym stanie faktycznym, dla odkodowania normy prawnej zawartej w ww. przepisie nie wystarczy zastosowanie wykładni językowej. Konieczne będzie bowiem także zastosowanie wykładni celowościowej oraz wykładni prowspólnotowej.

Stosując ww. rodzaje wykładni należy wziąć pod uwagę, że wydatki kwalifikowane objęte dotacją nie będą obejmować ewentualnego podatku VAT należnego, który Zainteresowany (zgodnie z literalnym brzmieniem badanego przepisu) musiałby wykazać w związku z otrzymaniem dotacji. Skutkiem opodatkowania dotacji byłoby zatem uzyskanie przez Skarb Państwa niewątpliwej korzyści.

Sytuacja taka byłaby sprzeczna z prawem wspólnotowym, na co wskazuje treść przepisu art. 80 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, który stanowi, iż:

„Państwa członkowskie upewniają się, że instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności zapewniają, aby beneficjenci otrzymali pełną kwotę wkładu ze środków publicznych możliwie najszybciej i w całości. Nie potrąca się ani nie wstrzymuje żadnych kwot, ani też nie nakłada się żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom”.

Z powyższego przepisu wynika, że w odniesieniu do środków m.in. z EFS Państwo Polskie nie może nakładać „żadnych opłat szczególnych lub innych opłat o równoważnym skutku, które powodowałyby zmniejszenie kwot wypłacanych beneficjentom”. Zdaniem Spółki, podatek VAT należny od dotacji stanowiłby właśnie tego rodzaju niedozwoloną opłatę.

Fakt, iż zakaz „bogacenia się” budżetu poprzez opodatkowanie otrzymanych środków na nie został wyrażony wprost i dosłownie w żadnym z przepisów ww. rozporządzenia wynika jak się wydaje z faktu, iż ustawodawca unijny obowiązywanie tego zakazu uznał za oczywistość.

Wobec powyższego, w świetle wykładni prowspólnotowej art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, należy uznać, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym otrzymanie dotacji będzie neutralne dla Wnioskodawcy w zakresie VAT.

Za przyjęciem powyższego przemawia także wykładnia celowościowa ww. przepisu, oparta o założenie racjonalności polskiego ustawodawcy. Przyjęcie bowiem, że dotacja powinna zwiększać obrót z tytułu świadczonych usług, w sytuacji, gdy organ państwowy (Instytucja Pośrednicząca) przyznający dotację nie uwzględnia w kwocie dotacji kwoty podatku należnego z ww. tytułu, powodowałoby, że realizacja projektów w ramach POKL byłaby dla Zainteresowanego oraz innych podmiotów występujących o dotacje nieopłacalna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zatem, przepis ten oznacza, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy lub świadczenia usługi.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka zawierać będzie z Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL. W przypadku każdego z projektów dotacja będzie przeznaczona na pokrycie ściśle określonych wydatków ponoszonych przez Spółkę w związku z realizacją projektu („wydatki kwalifikowane”). W ramach dofinansowanych projektów prowadzonych będzie szereg działań, ściśle określonych w stosownych umowach. W ramach projektu Spółka prowadzić będzie działania związane bezpośrednio z organizacją doradztwa (w szczególności zapewni doradcę, pomieszczenia dla potrzeb doradztwa itp.), a także wykonywać będzie czynności związane z zarządzaniem całym projektem, monitoringiem i ewaluacją.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż pozyskana dotacja nie będzie mieć związku ze sprzedażą, nie będzie przyznawana jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczona będzie na pokrycie poniesionych kosztów w ramach realizowanego projektu. Oznacza to, że w opisanej sytuacji wystąpi dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży.

Zatem otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie będzie mieć bezpośredniego wpływu na cenę świadczonych przez Spółkę usług, nie będzie stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu jako czynność nie wymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Reasumując, należy stwierdzić, iż otrzymana przez Wnioskodawcę dotacja nie będzie stanowić zapłaty ceny z tytułu świadczonych przez niego usług, nie będzie zatem stanowić obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. W związku z powyższym, tut. Organ uznał stanowisko Zainteresowanego za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innych przepisów prawa niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie interpretacji dotyczącej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego – opodatkowania wkładów własnych uczestników szkoleń, stanu faktycznego – opodatkowania dotacji wnoszonych do projektów szkoleniowych oraz stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego – prawa do odliczenia podatku naliczonego zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia z dnia 3 czerwca 2009 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.