1. Czy nieodpłatne przekazanie przez Wnioskodawcę należących do jego przedsiębiorstwa towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem podlega podatkowaniu podatkiem od towarów i usług?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP1/443-313/09-5/AT

Hasła tematyczne: dostawa towarów, podatek od towarów i usług, przekazanie nieodpłatne

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika doradcę podatkowego Pana X przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2009 r. (data wpływu 13 marca 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 maja 2009 r. (data wpływu 21 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów. Powyższy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 19 maja 2009 r. o doprecyzowanie opisanego we wniosku stanu faktycznego, pełnomocnictwo oraz brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

X Sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) prowadzi działalność w zakresie automatyki przemysłowej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z prowadzoną działalnością Wnioskodawca ponosi różnego typu i rodzaju wydatki na reprezentację oraz reklamę. W ramach działań reklamowych i reprezentacyjnych Wnioskodawca wydaje osobom trzecim (klientom, kontrahentom, potencjalnym, przyszłym odbiorcom produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę) nabywane przez siebie następujące towary:

 • taśmy do mierzenia z logo Wnioskodawcy,
 • kubki z logo Wnioskodawcy,
 • koszulki polo z logo Wnioskodawcy w postaci haftu,
 • kalendarze biznesowe dla klientów z logo Wnioskodawcy,
 • długopisy metalowe opatrzone logo Wnioskodawcy,
 • orzechy laskowe w świątecznym opakowaniu i dziadek do orzechów w zestawie promocyjnym z logo Wnioskodawcy,
 • kalendarze ścienne z logo i adresem Wnioskodawcy,
 • polary z logo Wnioskodawcy,
 • długopisy z grawerem logo Wnioskodawcy,
 • kubki samochodowe z grawerem logo Wnioskodawcy,
 • termos z kubkami z grawerem logo Wnioskodawcy,
 • termos z grawerem logo Wnioskodawcy,
 • pendrive z wygrawerowanym logo Wnioskodawcy,
 • materiały piśmiennicze (pióra, ołówki automatyczne, kalendarze, notesy, szachy) dla klientów Wnioskodawcy bez logo Wnioskodawcy,
 • etui na karty kredytowe z logo Wnioskodawcy,
 • zestaw do wina z wygrawerowanym logo Wnioskodawcy,
 • myszki laserowe do komputera dla klientów z logo Wnioskodawcy.

Cena nabycia wyżej wskazanych towarów w większości przypadków jest wyższa niż 10 zł netto. W przypadku wymienionych towarów, których nabycie nastąpi w przyszłości Wnioskodawca również zakłada, że cena ich nabycia będzie wyższa niż 10 zł netto. Wnioskodawca nie prowadzi ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób, którym wydawane są wyżej wskazane towary.

W uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca informuje, iż Spółka prowadzi wyłącznie sprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie przekazywane towary wskazane w opisie stanu faktycznego zawartego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej są związane z tą sprzedażą opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów wskazanych w opisie stanu faktycznego w przypadku ich nieodpłatnego przekazania na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, w sytuacji gdy czynność nieodpłatnego przekazania towarów nie zostanie opodatkowana podatkiem VAT (czynność ta bowiem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT)…

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabytymi towarami wskazanymi w opisie stanu faktycznego. Prawo to będzie również przysługiwać w odniesieniu do towarów, które zostaną nabyte w przyszłości. Wykorzystanie tych towarów do wykonania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem) pozostaje w przedmiotowym przypadku bez wpływu na możliwość (prawo) odliczenia podatku naliczonego związanego z ich nabyciem.

W świetle art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Tym samym, należy stwierdzić, iż aby podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego nabyte towary lub usługi muszą być wykorzystane do wykonania czynności opodatkowanych, innymi słowy musi istnieć związek pomiędzy dokonanymi przez podatnika zakupami, a dokonywaną przez tego podatnika sprzedażą opodatkowaną. W tym miejscu należy podkreślić, iż ustawodawca nie określił jakiego charakteru ma być to związek, czy konieczne jest istnienie związku bezpośredniego czy wystarczającym będzie istnienie związku pośredniego. Zdaniem Wnioskodawcy, można w tym zakresie posłużyć się dorobkiem orzecznictwa ETS. W orzecznictwie ETS ukształtował się pogląd, iż co do zasady jedynie istnienie bezpośredniego związku pomiędzy podatkiem naliczonym, a transakcją opodatkowaną może stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego VAT (np. wyrok ETS z dnia 8 czerwca 2000 r., sprawa C-98/98). Tym niemniej warto wskazać, iż w swoich orzeczeniach ETS wyjaśniał niejednokrotnie, co należy rozumieć pod pojęciem bezpośredniego związku. W ocenie ETS taki bezpośredni związek istnieje również, gdy wydatek stanowi element kosztowy sprzedaży opodatkowanej (np. wyrok z dnia 27 września 2001 r., sprawa C-16/00). W świetle orzecznictwa ETS istnieją jednak przypadki, w których mimo braku istnienia bezpośredniego związku między podatkiem naliczonym, a sprzedażą opodatkowaną, podatnikowi przysługuje jednak prawo do odliczenia takiego podatku naliczonego. Sytuacja taka dotyczy kosztów stanowiących koszty ogólne działalności prowadzonej przez podatnika. Stanowisko takie zaprezentował ETS w swoim orzeczeniu z dnia 22 lutego 2001 r., sprawa C-408/98.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż wykorzystanie nabytych towarów i usług do wykonania czynności niepodlegających przepisom ustawy o VAT nie zawsze powoduje brak możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z tymi nabytymi usługami lub towarami. Stanowisko takie zostało wyrażone w wyroku ETS z dnia 26 maja 2005 r., w sprawie C-465/03. W orzeczeniu tym ETS stwierdził, iż emisja nowych akcji nie stanowi transakcji podlegającej przepisom VI Dyrektywy. Tym niemniej podatnikowi, który dokonał takiej emisji przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego dotyczącego wydatków poniesionych przez tego podatnika w związku z przeprowadzoną emisją akcji. W tym przypadku ETS ponownie nawiązał do kategorii tzw. kosztów ogólnych prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy przykładem takich właśnie kosztów ogólnych są ponoszone przez niego koszty działalności reprezentacyjnej oraz reklamowej. Tym samym pomimo, że nabyte przez Wnioskodawcę towary wskazane w opisie stanu faktycznego zostaną wykorzystane do wykonania czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT (nieodpłatne przekazanie towarów na cele związane z prowadzonym przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwem), to w ocenie Wnioskodawcy będzie przysługiwać mu prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem tych towarów. Podobne stanowisko w tej sprawie prezentują sądy administracyjne. Przykładowo w wyroku z dnia 11 listopada 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1727/08, Wojewódzki Sąd Administracyjny, stwierdził, co następuje:

„Zdaniem Sądu okoliczność, że przekazywane przez podatnika nieodpłatnie towary zgodnie z dosłownym brzmieniem art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie podlegają opodatkowaniu nie pozbawia podatnika uprawnienia do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego przy nabyciu przekazywanych towarów. Określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego należy wiązać z towarami i usługami nabywanymi w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Podzielić należy stanowisko Skarżącej, iż związek między zakupami towarów i usług, a wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi nie musi być bezpośredni. Nawet w sytuacji, gdy nie istnieje bezpośredni związek pomiędzy tymi wydatkami, a konkretną transakcją opodatkowaną prawo takie przysługuje. W orzeczeniu C-456/03 (Kretztechnik AG v. Finazamt Linz) ETS stwierdził, iż: „podatek naliczony dotyczący bezpośrednio czynności niepodlegających opodatkowaniu (emisji akcji), lecz związany z całością opodatkowanej działalności podatnika, może podlegać odliczeniu. Jak słusznie wskazuje Skarżąca w niniejszej sprawie wydatek poniesiony na zakup telefonów nie został poczyniony w celu ich nieodpłatnego przekazania, ale był jednym z elementów konstrukcyjnych transakcji, która polega na świadczeniu przez Spółkę usług telekomunikacyjnych na rzecz kontrahenta. Inaczej rzecz ujmując wydatki te służą realizacji działalności opodatkowanej, a zatem podatnik w związku z tymi wydatkami ma prawo odliczenia podatku naliczonego”.

Podobne stanowisko w rozpatrywanej sprawie zajął również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w swoim orzeczeniu z dnia z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 422/08.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i ust. 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego, stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

 1. z tytułu nabycia towarów i usług,
 2. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
 3. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

Z treści przytoczonego przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Powyższa zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 2 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą czynności, o których mowa w art. 7 ust. 3-7.

Z treści opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach reklamy i reprezentacji nieodpłatnie przekazuje swoim klientom, kontrahentom, potencjalnym, przyszłym odbiorcom produktów wytwarzanych przez Wnioskodawcę, nabywane przez siebie towary tj. taśmy do mierzenia z logo Wnioskodawcy, kubki z logo Wnioskodawcy, koszulki polo z logo Wnioskodawcy w postaci haftu, kalendarze biznesowe dla klientów z logo Wnioskodawcy, długopisy metalowe opatrzone logo Wnioskodawcy, orzechy laskowe w świątecznym opakowaniu i dziadek do orzechów w zestawie promocyjnym z logo Wnioskodawcy, kalendarze ścienne z logo i adresem Wnioskodawcy, polary z logo Wnioskodawcy, długopisy z grawerem logo Wnioskodawcy, kubki samochodowe z grawerem logo Wnioskodawcy, termosy z kubkami z grawerem logo Wnioskodawcy, termosy z grawerem logo Wnioskodawcy, pendrive z wygrawerowanym logo Wnioskodawcy, materiały piśmiennicze (pióra, ołówki automatyczne, kalendarze, notesy, szachy) dla klientów Wnioskodawcy bez logo Wnioskodawcy, etui na karty kredytowe z logo Wnioskodawcy, zestaw do wina z wygrawerowanym logo Wnioskodawcy, myszki laserowe do komputera dla klientów z logo Wnioskodawcy.

Spółka informuje, iż prowadzi wyłącznie sprzedaż podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym, przekazywane przedmiotowe towary są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

W interpretacji indywidualnej z dnia 3 czerwca 2009 r. znak ILPP1/443-313/09-4/AT stwierdzono, że w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym nieodpłatne przekazanie towarów przez Spółkę w ramach akcji promocyjnych i reklamowych stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem przekazania towarów wskazanych w art. 7 ust. 3-7 ustawy o VAT, tj. towarów uznanych za prezenty o małej wartości, próbki oraz drukowane materiały reklamowe i informacyjne.

Mając na uwadze treść przytoczonych przepisów oraz okoliczności wskazane w opisie stanu faktycznego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie spełnione zostały przesłanki wymienione w art. 86 ust. 1 ustawy, ze względu na fakt, iż istnieje związek przedmiotowych towarów ze sprzedażą opodatkowaną (służą czynnościom opodatkowanym). Ponadto, zakupywane w ramach prowadzonej działalności ww. towary są związane z przedsiębiorstwem. Organizowane działania reklamowe i reprezentacyjne niewątpliwie służą zwiększeniu sprzedaży Spółki, a zatem wpływają na zwiększenie obrotów firmy podlegających opodatkowaniu.

Reasumując, Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki na nabycie przedmiotowych towarów, z uwagi na fakt, iż poniesione wydatki wykazują związek z wykonywanymi przez Spółkę czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Dotyczy to zarówno towarów niepodlegających opodatkowaniu, z uwagi na to, że spełniają definicję prezentu o małej wartości lub próbki, jak i pozostałych towarów, których przekazanie jest opodatkowane podatkiem VAT.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy dotyczące istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu opisanych we wniosku towarów, tut. Organ uznał za prawidłowe, jednakże w oparciu o inne uzasadnienie niż wskazane przez Zainteresowanego.

Ponadto nadmienia się, że powołane we wniosku wyroki polskich sądów administracyjnych dotyczą konkretnych spraw podatników, osadzonych w określonych stanach faktycznych. Rozstrzygnięcia dokonane przez sądy są wiążące wyłącznie w sprawach, w których zostały wydane, a organy podatkowe nie są związane rozstrzygnięciami sądów administracyjnych w indywidualnych sprawach.

W niniejszej interpretacji indywidualnej został załatwiony wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem tych towarów. Natomiast wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania towarów, a także wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT czynności nieodpłatnego przekazania towarów oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem tych towarów został załatwiony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi z dnia 3 czerwca 2009 r., znak ILPP1/443-313/09-4/AT, ILPP1/443-313/09-6/AT, ILPP1/443-313/09-7/AT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.