Czy opłaty leasingu można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w miesiącu grudniu 2008 r. (dot. opłaty wstępne leasingowe)?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPB1/415-294/09/IG

Hasła tematyczne: czynsz inicjalny, koszty manipulacyjne, koszty uzyskania przychodów, księgi handlowe, leasing, leasing operacyjny, opłata administracyjna, opłata wstępna, rata leasingowa

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Koszty uzyskania przychodów –> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej i opłaty administracyjnej z tytułu umowy leasingu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej i opłaty administracyjnej z tytułu umowy leasingu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł w dniu 21 listopada 2008 roku umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód ciężarowy. Przekazanie samochodu nastąpiło 9 grudnia 2008 roku. Umowa zawarta została na okres 35 miesięcy i spełnia warunki określone w art. 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W umowie ustalono cztery rodzaje opłat: opłata wstępna, 35 rat leasingowych, opłata administracyjna, opłata rejestracyjna. Postanowienia umowy leasingu określone w par. 10 ust. 1 stanowią, iż po podpisaniu umowy leasingu i wniesieniu opłaty wstępnej oraz opłaty administracyjnej finansujący zamówi przedmiot leasingu u wskazanego dostawcy. Zgodnie z par. 10 ust. 2 przedmiotowej umowy – w przypadku, gdy przedmiotem leasingu jest pojazd podlegający rejestracji, korzystający zobowiązany jest ponieść określoną w umowie leasingu opłatę rejestracyjną. Zgodnie z par. 10 ust. 3 finansujący upoważni korzystającego do odbioru przedmiotu leasingu od dostawcy po spełnieniu warunków określonych w par. 10 ust. 1 ww. umowy.

Zgodnie z umową leasingową opłaty te stanowią wynagrodzenie finansującego za czynności przygotowawcze do wydania przedmiotu leasingu do używania korzystającemu – dotyczą okresu od dnia podpisania umowy leasingu do dnia wydania przedmiotu do używania. Wnioskodawca otrzymał trzy faktury VAT z dnia 21 listopada 2008 roku: faktura za opłatę wstępną, faktura za opłatę administracyjną i fakturę za koszty rejestracji. W fakturach tych finansujący określił między innymi datę sprzedaży – 21 listopada 2008 roku. Powyższe faktury zostały ujęte w księgach rachunkowych w grudniu 2008 r. Wartość netto powyższych faktur zaliczono do kosztów uzyskania przychodu w grudniu 2008 roku oraz wykazano podatek VAT naliczony w rejestrze zakupów VAT w grudniu 2008 r.

Wnioskodawca zamierzał kupić samochód z własnych środków obrotowych, dlatego w dniu 6 listopada 2008 roku złożył zamówienie do dostawcy i wpłacił zaliczkę gwarancyjną na zakup samochodu. Zaliczka została zaliczona na poczet opłaty wstępnej i opłaty administracyjnej przez firmę leasingową.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy słusznie zaliczono opłaty leasingu w koszty uzyskania przychodu w grudniu 2008 roku…

Zdaniem Wnioskodawcy, wstępne opłaty leasingowe mają charakter opłat samoistnych, które nie są przypisane do poszczególnych rat leasingowych, a ich poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu, a więc dotyczą okresu od momentu podpisania umowy do dnia otrzymania przedmiotu leasingu. Gdyby opłaty te nie zostały poniesione, przedmiot leasingu nie zostałby wydany do użytkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z zm.), opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

  1. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
  2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Stosownie do treści art. 23b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli finansujący w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym przysługujących na podstawie:

  1. art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324),
  2. przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych,
  3. art. 23 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. Nr 26, poz. 143, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484 i Nr 101, poz. 1178)
  • do umowy tej stosuje się zasady opodatkowania określone w art. 23f-23h.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli przedmiotowa umowa leasingu operacyjnego spełnia warunki określone w art. 23b ust. 1 oraz finansujący nie korzysta z wymienionych w ust. 2 zwolnień, wówczas wszystkie opłaty ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych mogą stanowić – co do zasady – koszty uzyskania przychodu.

Moment zaliczenia wstępnych opłat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów nie jest sprecyzowany w art. 23b ust. 1 ww. ustawy. W związku z tym rozstrzygając tę kwestię należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącalności kosztów uregulowane w art. 22 ust. 4–6 ustawy.

Z analizy złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi księgi rachunkowe, czego konsekwencją jest obowiązek zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 22 ust. 5-5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów stosownie do art. 22 ust. 5d, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W stanie faktycznym opisanym we wniosku opłaty związane z umową leasingu operacyjnego stanowią dla leasingobiorcy koszty pośrednie, gdyż nie można ich bezpośrednio powiązać z konkretnymi przychodami uzyskiwanymi przez podatnika.

Podkreślić należy, że jeżeli uiszczenie wynikających z umowy leasingu określonych kwot jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu, a więc skuteczności tej umowy, to – z uwagi na tę właśnie rolę – należy przyjąć, że są to koszty dotyczące całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, z reguły przekraczającego rok podatkowy, pomimo że ponoszone są jednorazowo.

Z uwagi na to, że uiszczenie opłaty wstępnej i opłaty administracyjnej – w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym – jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy należy stwierdzić, iż dotyczą one pełnego określonego okresu trwania umowy leasingu, przekraczającego rok podatkowy (35 miesięcy – okres trwania umowy).

W konsekwencji, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów opłatę wstępną i opłatę administracyjną z tytułu umowy leasingu operacyjnego, należy podzielić te wydatki proporcjonalnie do długości okresu, którego one dotyczą, tj. proporcjonalnie do okresu trwania umowy (35 miesięcy) – stosownie do treści cytowanego art. 22 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.