Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2009 r. przy świadczeniu usług w zakresie wynajmowania pomieszczeń przedszkolnych na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, pod warunkiem dokumentowania tej czynności fakturą – jeśli wcześniej utraci zwolnienie podmiotowe, tj. przekroczy obrót 40.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-327/09-3/JK

Hasła tematyczne: ewidencjonowanie, kasa rejestrująca, najem, usługi najmu, zlecenia, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Dokumentacja –> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedszkola przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2009 r. (data wpływu 13 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej usług najmu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedszkole jest jednostką budżetową – gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Przedszkole prowadzi własną stołówkę, w której zatrudnia pracowników przygotowujących własne posiłki na miejscu, tj. w stołówce w przedszkolu. Posiłki są sprzedawane dzieciom i nauczycielom tego przedszkola. Oprócz ww. czynności przedszkole w przyszłości zamierza świadczyć usługi najmu pomieszczeń przedszkolnych. W roku 2008 wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie 50.000 zł. Przedszkole nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT z uwagi na to, że korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zamierzona sprzedaż usług najmu pomieszczeń przedszkola osobom fizycznym podlegać będzie ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej…

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż usług najmu pomieszczeń przedszkola osobom fizycznym będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy, Minister Finansów w drodze rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie kas, zwolnił na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

W myśl § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kas, do dnia 31 grudnia 2009 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40.000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

Stosownie do § 3 ust. 4, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2009 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40.000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Powyższe zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących jest zwolnieniem podmiotowym, dotyczącym całej działalności podatnika i uzależnionym od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Zatem Przedszkole, o ile nie przekroczyło i nie przekroczy w 2009 r. ww. limitów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, nie ma obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

Ponadto w § 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kas, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2009 r. – sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania wynikające z § 2 pkt 2 w powiązaniu z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie kas, stanowiącego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania ma charakter przedmiotowy. Oznacza to, że zwolnienie takie dotyczy tylko niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

W poz. 15 tego załącznika wymieniono usługi wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 70.2 usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie wyżywienia dla dzieci w przedszkolu oraz dla pracowników – w stołówce przedszkolnej.

Ponadto, Zainteresowany zamierza świadczyć usługi w zakresie wynajmowania pomieszczeń przedszkolnych.

Odnosząc przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego do obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego stwierdzić należy, że na podstawie § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 15 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas, Wnioskodawca, może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących do dnia 31 grudnia 2009 r. przy świadczeniu usług w zakresie wynajmowania pomieszczeń przedszkolnych na rzecz osób, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, pod warunkiem dokumentowania tej czynności fakturą – jeśli wcześniej utraci zwolnienie podmiotowe, tj. przekroczy obrót 40.000 zł ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (…).

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Wnioskodawca wskazał, iż nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Jednakże, w myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

Stosownie do § 17 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), za fakturę uznaję się również rachunki, o których mowa w art. 87-88 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, wystawiane przez podatników nieobowiązanych do wystawiania faktur według zasad określonych w § 4, 5, 7-14, 16-20 i 22.

Tym samym, Zainteresowany będzie mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej w związku z wykonywanymi usługami najmu pomieszczeń przedszkolnych – na podstawie poz. 15 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas – pod warunkiem wystawiania rachunków dokumentujących te usługi – jako podmiot, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, iż w zakresie stanu faktycznego dotyczącego obowiązku ewidencjonowania usług stołówek za pomocą kasy rejestrującej została wydana odrębna interpretacja indywidualna z dnia 3 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-327/09-4/JK.

Natomiast w zakresie opodatkowania sprzedaży posiłków, stawki podatku i obowiązków związanych z przekroczeniem kwoty 50.000 zł obrotu zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie z dnia 3 czerwca 2009 r. nr ILPP2/443-327/09-5/JK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.