obowiązek obliczenia oraz wpłacenia podatku VAT wg stawki właściwej dla danego towaru w kraju (podatek należny). Faktura wystawiona przez dostawcę nie zawiera podatku VAT (podatku naliczonego), kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego, wykazana przez nabywcę w deklaracji VAT-7. Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP2/443-225/09-4/IK

Hasła tematyczne: faktura VAT, nabycie wewnątrzwspólnotowe, obowiązek podatkowy, odliczenie podatku

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Wysokość opodatkowania –> Stawki –> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2009r. (data wpływu 04 marca 2009r.) uzupełnionego pismem z dnia 25.05.2009r. (data wpływu 28.05.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. nowego środka trwałego oraz sposobu postępowania w tym przypadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 marca 2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu rozliczania podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. nowego środka trwałego oraz sposobu postępowania w tym przypadku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Firma zamierza dokonać od firmy z Austrii, zakupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego (poruszającego się zarówno po torach kolejowych jak i w ruchu drogowym) przeznaczonego do obróbki powierzchni główki szyny w torze. Pojazd ten nie jest środkiem transportu, gdyż przeznaczeniem jego nie jest transport osób lub towarów. Wszystkie płatności będą realizowane na podstawie faktur netto. Termin nabycia towaru jest poprzedzony terminami wystawienia faktur zaliczkowych (przedpłat).

W uzupełnieniu do wniosku, w dniu 28.05.2009r. Spółka poinformowała, że przedmiotowy pojazd nie jest środkiem transportu w rozumieniu ustawy o VAT, nie spełnia kryteriów towarów wymienionych w załączniku nr do 1 do ustawy. Pojazd ten jest przyporządkowany do symbolu PKWiU 29.56.25-90.00 – Maszyny i urządzenia mechaniczne przeznaczone do wykonywania funkcji specjalnych pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaki jest sposób rozliczania podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia ww. nowego środka trwałego oraz sposób postępowania w tym przypadku…

Zdaniem Wnioskodawcy, do rozpatrywanej sytuacji będą miały zastosowanie następujące przepisy:

Wszystkie płatności będą realizowane na podstawie faktur netto, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponieważ termin nabycia jest poprzedzony terminami wystawienia faktur, naszym zdaniem ma tu zastosowanie art. 20 ust. 6 (7), wg którego „obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury” Wg art. 86 ust. 1 firmie naszej przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4. „kwotę podatku naliczonego stanowi: kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów”. Art. 86 ust. 10 pkt 2 mówi, że: „Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca”. Zgodnie z art. 103 ust. 1 zobowiązani jesteśmy: „do obliczenia i wpłacenia podatku za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy”. Mając na uwadze powołane powyżej regulacje, należy stwierdzić, że w tym przypadku to na naszej firmie, jako nabywcy towaru ciąży obowiązek obliczenia oraz wpłacenia podatku VAT wg stawki właściwej dla danego towaru w kraju (podatek należny).

W związku z faktem, że faktura wystawiona przez dostawcę nie zawiera podatku VAT (podatku naliczonego), kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego, wykazana przez nabywcę w deklaracji VAT-7. Natomiast prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy. Naszym zdaniem, z powyższego wynika, że płacony przez nabywcę podatek VAT jest dla naszego przedsiębiorstwa neutralny, gdyż jest on równoważony przez odpowiadający mu podatek naliczony, odliczony za ten sam okres rozliczeniowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.