Czy dochód uzyskany ze sprzedaży praw do lokali z tytułu nadwyżki ponad wkład budowlany przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych należy opodatkować czy zwolnić z opodatkowania w powiązaniu z art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?


Autor: Minister Finansów

Sygnatura: DD6/8213/214a/KWW/JQP/08/PK-605

Hasła tematyczne: lokal mieszkalny, lokal użytkowy, sprzedaż praw, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania –> Zwolnienia podmiotowe

Zmiana Interpretacji Indywidualnej

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 60, z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną, wydaną w dniu 24 grudnia 2007 r., Nr IP-PB3-423-250/07-4/AG, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej „P.” w W., przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2007 r. (data wpływu 24 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży praw do lokali mieszkalnych i użytkowych:

  • w części odnoszącej się do dochodu uzyskanego ze sprzedaży praw do lokali mieszkalnych jest prawidłowe,
  • w części odnoszącej się do dochodu uzyskanego ze sprzedaży praw do lokali użytkowychjest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z wniosku z dnia 18 września 2007 r. wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponująca lokalami mieszkalnymi i użytkowymi dokonuje sporadycznie sprzedaży praw do lokali w formie przetargowej. Dochód uzyskany z tego tytułu, w postaci nadwyżki ponad wkład budowlany, przeznaczany jest na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

W związku z powyższym Spółdzielnia zadała pytanie (oznaczone we wniosku nr III), czy dochód uzyskany z tego tytułu należy opodatkować podatkiem dochodowym” czy też korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania…

Zdaniem Spółdzielni dochód uzyskany ze sprzedaży praw do lokali mieszkalnych i użytkowych, w postaci nadwyżki ponad wkład budowlany, przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – updop).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 24 grudnia 2007 r. interpretację indywidualną (Nr IP-PB3-423-250/07-4/AG), w której stanowisko Spółdzielni uznał za nieprawidłowe.

W ocenie Dyrektora Izby sprzedaż praw do lokali, zarówno mieszkalnych jak i użytkowych, nie jest podstawową działalnością Spółdzielni, polegającą na utrzymaniu (gospodarowaniu) jej zasobów mieszkaniowych, nie zawiera się więc w pojęciu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi. W ocenie Dyrektora Izby uzyskane z tego tytułu dochody, stanowiące nadwyżkę ponad wkład budowlany, mimo że przeznaczane są na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop (nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi). Tym samym podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważa, co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej Minister Finansów może, z urzędu, zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest nieprawidłowe. Prezentowany jest w nim bowiem pogląd, że jedynie wpływy z opłat pobieranych przez lokatorów (czynszów) oraz pokrywane z nich koszty utrzymania obiektów wchodzących w skład zasobów mieszkaniowych oraz koszty ich zarządzania (administracji) stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zdaniem Dyrektora Izby sprzedaż praw do lokali nie zawiera się w pojęciu gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi. Dochody uzyskane z tego tytułu, stanowiące nadwyżkę ponad wkład budowlany, mimo ich przeznaczenia na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, nie będą więc zwolnione z opodatkowania w świetle art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (art. 17 ust. 1 pkt 44 updop).

Mimo, iż ustawy określające zasady funkcjonowania podmiotów zajmujących się gospodarką mieszkaniową nie zawierają definicji, która określałaby wprost przedmiot gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to jednak analiza postanowień tych ustaw, w szczególności ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest pomocna przy określeniu zakresu pojęć „zasoby mieszkaniowe” oraz „gospodarka zasobami mieszkaniowymi”, używanych w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop.

Z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wynika, że podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych ludności przez dostarczanie im oprócz lokali mieszkalnych, także lokali o innym przeznaczeniu. Osoby w posiadaniu których znajdują się lokale obowiązane są uczestniczyć w wydatkach nie tylko związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych lokali, ale również z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz kosztami ich zarządu (por. art. 1 i art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Podobnie stanowią przepisy regulujące prawa i obowiązki właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową (por. art. 12-15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali).

Uwzględniając charakter wnoszonych opłat oraz pokrywanych z nich kosztów, uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, użytego w art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, nie tylko jako obejmującego lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

W skład tak rozumianych zasobów mieszkaniowych wchodzą także tego rodzaju pomieszczenia, jak np. piwnice, strychy, garaże związane z lokalami mieszkalnymi, określane w wyżej wymienionej ustawie o własności lokali jako tzw. pomieszczenia przynależne. Zasobami tymi objęta jest również tzw. nieruchomość wspólna, którą zgodnie z wyżej przytoczoną ustawą o własności lokali, stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, jak np. windy, klatki schodowe, chodniki przed budynkami mieszkalnymi, media na terenach, na których znajdują się te budynki. Pojęcie „zasobów mieszkaniowych”, obejmuje również pomieszczenia związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania lokali i budynków mieszkalnych, tj. pomieszczeń administracji, kotłowni oraz osiedlowych warsztatów konserwacyjno-remontowych.

Pojęcie to nie może być jednak rozciągane na lokale użytkowe. Z treści wyżej wymienionego art. 17 ust. 1 pkt 44 updop wynika bowiem, że zwolnieniu podlegają jedynie dochody uzyskane z „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Nie mogą zatem być nim objęte dochody osiągane z pozostałej działalności gospodarczej, jaką jest np. wynajmowanie, sprzedaż lokali niemieszkalnych (użytkowych).

Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług (por. wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 października 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 824/08). Uwzględniając zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka” oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe”, na które składają się, zgodnie z wyżej wymienionymi wyjaśnieniami zawartymi w interpretacji ogólnej, m. in. lokale mieszkalne, uzasadnione jest twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całość działań mających na celu prawidłowe gospodarowanie substancją mieszkaniową znajdującą się w budynku mieszkalnym. W pojęciu tak rozumianej gospodarki zasobami mieszkaniowymi mieści się także działalność polegająca na sprzedaży lokali mieszkalnych, które mimo ich sprzedaży nadal stanowią część zasobów mieszkaniowych wchodzących w skład budynku mieszkalnego.

Tym samym dochody uzyskane ze sprzedaży praw do lokali mieszkalnych (w postaci nadwyżki ponad wkład budowlany), jako osiągnięte z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 44 updop). Właściwe jest więc stanowisko Spółdzielni Mieszkaniowej w tym zakresie, niewłaściwe zaś w części dotyczącej dochodów uzyskanych ze sprzedaży praw do lokali użytkowych.

Nieprawidłowe jest zatem stanowisko Dyrektora Izby, w którym nie uznaje za dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zarówno dochodów uzyskanych ze sprzedaży praw do lokali użytkowych jak i praw do lokali mieszkalnych.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).