Czy w związku ze złożeniem Naczelnikowi Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. zawiadomienia informującego o zmianie roku podatkowego na rok kalendarzowy, zmiana roku podatkowego Spółki jest skuteczna od dnia 1 czerwca 2008 r., a tym samym obecny rok podatkowy Spółki trwa od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., a lata następne od 1 stycznia do 31 grudnia?


Autor: Minister Finansów

Sygnatura: DD5/8213/9/DZQ/09/PK-1324/08

Hasła tematyczne: naczelnik urzędu skarbowego, podatek dochodowy od osób prawnych, rok podatkowy, umowa spółki, umowa zamiany, zawiadomienie

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania –> Rok podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister Finansów zmienia z urzędu interpretację indywidualną Nr ILPB3/423-499/08-4/MC wydaną w dniu 13 listopada 2008 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, w ten sposób, że stwierdza, iż stanowisko Spółki H. Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka) przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 23 października 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zmiany roku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło w dniu 27 czerwca 2008 r. uchwałę w sprawie zmiany umowy Spółki, dotyczącą zmiany roku podatkowego. Spółka złożyła dnia 30 czerwca 2008 r. w sądzie rejestrowym wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS (sąd dokonał wpisu w KRS zmiany umowy Spółki dnia 2 lipca 2008 r.). Zgodnie z podjętą uchwałą, dotychczasowy rok Spółki trwający od 1 czerwca do 31 maja został zmieniony na rok zgodny z kalendarzowym.

W związku z niniejszą zmianą Spółka złożyła w formie pisemnej, w ustawowym terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (złożono w kancelarii Urzędu dnia 30 czerwca 2008 r.) zawiadomienie do Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego o zmianie roku podatkowego. Spółka wraz z zawiadomieniem złożyła:

 • kopię wniosku z nadaną sygnaturą o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w związku ze zmianą Aktu Założycielskiego wraz z załącznikami,
 • odpis aktu notarialnego protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 • tłumaczenie przysięgłe pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze złożeniem Naczelnikowi Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2008 r. zawiadomienia informującego o zmianie roku podatkowego na rok kalendarzowy, zmiana roku podatkowego Spółki jest skuteczna od dnia 1 czerwca 2008 r., a tym samym obecny rok podatkowy Spółki trwa od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., a lata następne od 1 stycznia do 31 grudnia…

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka dopełniła wszystkich obowiązków na niej spoczywających w związku ze zmianą roku podatkowego, wynikających z art. 8 ust. 1, art. 8 ust. 3 oraz art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: updop) i tym samym dokonaną zmianę roku podatkowego należy uznać za skuteczną.

Stanowisko Spółki oparte jest na następujących przesłankach:

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 updop, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienia, o którym mowa powyżej, należy dokonać zgodnie z art. 8 ust. 4 tej updop najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego. Ponadto, w przypadku zmiany roku podatkowego, zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Jak wynika z powyższego, przepisy updop ustanawiają następujące warunki, które muszą zostać spełnione, aby doszło do skutecznej zmiany roku podatkowego:

 • dokonanie przez podatnika zmiany w umowie Spółki, dotyczącej zmiany roku podatkowego,
 • zawiadomienie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia roku podatkowego,
 • pierwszym po zmianie roku podatkowego powinien być okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego,
 • pierwszy rok podatkowy po zmianie nie może być krótszy niż dwanaście miesięcy i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Zdaniem Spółki, zostały wypełnione wyżej wymienione przesłanki warunkujące zmianę roku podatkowego, mianowicie:

 • w obecności notariusza odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło uchwałę o dokonaniu zmiany w umowie Spółki, polegającej na zmianie dotychczasowego roku podatkowego na rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym. W efekcie, umowa spółki w formie aktu notarialnego zawiera w chwili obecnej zapis, iż rokiem podatkowym Spółki jest rok kalendarzowy (Repertorium A nr (…)). Ponadto, Spółka złożyła w sądzie wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (sąd dokonał wpisu w KRS zmiany umowy Spółki dnia 2 lipca 2008 r.). Zdaniem Spółki, podjęte działania pozwalają na stwierdzenie, iż warunek pierwszy został spełniony.
 • w związku z faktem, iż dotychczasowy rok Spółki trwał do dnia 31 maja 2008 r. Spółka złożyła w dniu 30 czerwca 2008 r. zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie roku podatkowego. Tym samym, należy uznać, iż termin 30 dni został przez Spółkę dochowany.
  Spółka podkreśla, iż przepisy art. 8 updop, nie określają sposobu oraz formy zawiadomienia o zmianie roku podatkowego, określają jedynie, w jakim terminie ma nastąpić zawiadomienie. Zawiadomienie Naczelnika w formie pisemnego stwierdzenia o dokonanej zmianie roku podatkowego Spółki jest spełnieniem przesłanki warunkującej skuteczność zmiany roku podatkowego (kopia pisma w załączniku). Niniejsze zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny w Gdańsku z dnia 8 września 1999 r. (sygn. I SA/Gd 1572/97).
  Ponadto można się zetknąć z opinią, iż dla skuteczności zawiadomienia wymagane jest przed poinformowaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego złożenie w sądzie wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Takie stanowisko nie wynika wprost z przepisów, natomiast prezentowane jest przez organy podatkowe (przykładowo PB II/423/6/2005, 1471/DPD2/423/61/06/JB). Tym niemniej, Spółka dopełniła także tego obowiązku składając wniosek o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W konsekwencji, zdaniem Spółki warunek drugi, w postaci zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego można uznać za spełniony.
 • Spółka zgadza się z tym, iż obecny rok podatkowy Spółki będzie trwał od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., a zatem od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego i będzie trwał 19 miesięcy.
  W związku z powyższym, zdaniem Spółki należy uznać, iż wyżej wymienione warunki trzeci i czwarty zostaną również, dochowane.
  Zaprezentowane przez Spółkę stanowisko, znajduje potwierdzenie w urzędowych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy z dnia 19 czerwca 2006 r. (nr 1471/DPD2/423/61/06/JB) oraz przez Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza z dnia 22 lutego 2005 r. (nr PBII/423/6/2005).

Podsumowując, Spółka uważa, iż złożone przez nią zawiadomienie do Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego o zmianie roku podatkowego należy uznać za skuteczne. Tym samym, nowy rok podatkowy Spółki trwa od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009r.
Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w opisanej powyżej sprawie.
Pismem z dnia 14 października 2008 r Nr ILPB3/423-499/08-2/MC Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Spółkę do uzupełnienia ww. wniosku o:

 • wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej, podpisanej na wniosku,
 • oryginał pełnomocnictwa lub potwierdzoną kopię pełnomocnictwa oraz oryginał lub potwierdzoną kopię jego tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego, z których wynika prawo do występowania osoby upoważnionej, podpisanej na wniosku w imieniu wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie to doręczone zostało Spółce w dniu 17 października 2008 r.

W dniu 24 października 2008 r., w odpowiedzi na ww. wezwanie, Spółka uzupełniła wniosek o ww. dokumenty.

Pismem z dnia 13 listopada 2008r. Nr ILPB3/423-499/08-4/MC Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wydał interpretację indywidualną uznającą stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku za prawidłowe.

Potwierdzając stanowisko Spółki, w wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej wskazał, iż zawiadomienie, które Spółka złożyła Naczelnikowi Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w dniu 30 czerwca 2008r., informujące o zmianie roku podatkowego na rok kalendarzowy, skutkuje zmianą tego roku od dnia 1 czerwca 2008r., a tym samym obecny rok podatkowy Spółki trwa od 1 czerwca 2008r. do 31 grudnia 2009r., a lata następne od 1 stycznia do 31 grudnia.

Mając na uwadze powyższe Minister Finansów zważył co następuje.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółki wyrażonego we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008 r., potwierdzonego w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie z dnia 13 listopada 2008r. Nr ILPB3/423-499/08-4/MC.

Zasady określania roku podatkowego dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zostały szczegółowo uregulowane w treści art. 8 updop.

Zgodnie z generalną zasad wyrażoną w art. 8 ust. 1 ww. ustawy, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego; wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Z kolei art. 8 ust. 3 updop stanowi, iż w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Z art. 8 ust. 4 updop wynika, że zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać najpóźniej w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego.

Z powyższego wynika, że istnieje możliwość zmiany roku podatkowego po rozpoczęciu działalności, przy zachowaniu następujących zasad:

 • przyjęcie roku podatkowego innego niż kalendarzowy musi wynikać z postanowienia zamieszczonego w statucie, albo w umowie spółki, albo innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników,
 • o zmianie roku podatkowego trzeba powiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego (termin określony w art. 8 ust. 4 updop jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu – art. 162 ustawy Ordynacja podatkowa),
 • pierwszy rok podatkowy po zmianie („rok przejściowy”) nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe,
 • początkiem pierwszego roku podatkowego po zmianie będzie pierwszy dzień miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego i rok ten kończy się w ostatnim dniu nowo przyjętego roku podatkowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż dotychczasowy rok podatkowy Spółki trwa od 1 czerwca do 31 maja. W dniu 27 czerwca 2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę o zmianie roku podatkowego Spółki na zgodny z rokiem kalendarzowym. Następnie dnia 30 czerwca 2008 r. Spółka złożyła w sądzie rejestrowym wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz zawiadomiła naczelnika właściwego urzędu skarbowego o zmianie roku podatkowego. Sąd wpisał zmianę umowy Spółki do KRS dnia 2 lipca 2008 r.

Minister Finansów zauważa, iż zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu dokonania jej wpisu do rejestru przez sąd rejestrowy.

Zgodnie bowiem z art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej Ksh) zmiana umowy spółki wymaga uchwały wspólników i wpisu do rejestru. Natomiast stosownie do art. 256 § 1 zmianę umowy spółki zarząd zgłasza do sądu rejestrowego.

W doktrynie utrwaliło się jednolite stanowisko co do pojęcia „zmiany umowy spółki”. Przyjmuje się, że chodzi to o najszersze rozumienie tego pojęcia. Jest to więc każda zmiana dotychczasowego tekstu umowy spółki. Zauważyć należy, iż każda zmiana umowy spółki powinna być wpisana do rejestru. Wtedy dopiero w stosunkach między spółką a osobami a osobami trzecimi (stosunek zewnętrzny) wywołuje ona skutki prawne.

Z powyższego wynika, iż wpis zmian umowy spółki do KRS ma charakter konstytutywny. Wobec osób trzecich wywołuje skutek prawny dopiero od chwili wpisu zmiany do rejestru. Natomiast do czasu rejestracji skuteczność takiej uchwały ograniczona jest wyłącznie w stosunkach wewnętrznych, tj. między spółką a wspólnikami, w stosunku do których skutki prawne powstają już w momencie podjęcia uchwały.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zmiana roku podatkowego jest skuteczna dopiero w dniu wpisania zmiany umowy spółki w tym zakresie do rejestru przedsiębiorców, Minister Finansów stwierdza, iż nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółki przedstawionego we wniosku o interpretację, iż obecny rok podatkowy Spółki trwa od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r., a lata następne od 1 stycznia do 31 grudnia. Z uwagi na fakt, iż sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany umowy Spółki do rejestru przedsiębiorców w dniu 2 lipca 2008 r., zmiana umowy Spółki, której przedmiotem jest ustalenie roku podatkowego zgodnego z rokiem kalendarzowym w przedmiotowej sprawie będzie skuteczna dopiero po zakończeniu trwającego roku podatkowego, tj. po dniu 31 maja 2009 r.

W tym stanie faktycznym i prawnym Minister Finansów stwierdził, że interpretacja indywidualna wydana w dniu 13 listopada 2008 r. przez Dyrektora Izy Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie Nr ILPB3/423-499/08-4/MC, jest nieprawidłowa.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).