1. Co należy rozumieć przez akcyzę zapłaconą przy nabyciu towarów akcyzowych niezharrnonizowanych (samochodów osobowych), o której mowa w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r.?2. Kiedy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (samochodów osobowych), związaną ze sprzedażą opodatkowaną?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3-443-167/09-4/JK

Hasła tematyczne: akcyza zapłacona, deklaracja korygująca, obniżenie podatku należnego, podatek akcyzowy, samochód osobowy

Kategoria: Podatek akcyzowy –> Przepisy szczegółowe –> Wyroby akcyzowe niezharmonizowane –> Obniżenie kwoty akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 04.03.2009 r. (data wpływu 06.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie terminu odliczenia akcyzy przy nabyciu samochodów osobowych –jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie terminu odliczenia akcyzy przy nabyciu samochodów osobowych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 28.04.2009 r. (data wpływu 30.04.2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IPPP3/443-167/09-2/JK z dnia 24.04.2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka z o.o. (zwana dalej Spółką) dokonała zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm), (zwana dalej ustawą) przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegając opodatkowaniu, właściwemu dla Spółki naczelnikowi urzędu celnego i w związku z tym jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego.

Spółka zgodnie z podstawowym rodzajem działalności gospodarczej zajmuje się między innymi sprzedażą detaliczną samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zwanych dalej samochodami) i właśnie z tego tytułu jest podatnikiem podatku akcyzowego w rozumieniu art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Spółka dokonując sprzedaży samochodów wystawia fakturę VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. wykazując w niej kwotę podatku akcyzowego.

Jednocześnie Spółka korzysta z ustawowego uprawnienia do obniżenia kwoty akcyzy należnej o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu samochodów, związaną ze sprzedażą opodatkowaną w rozumieniu art. 79 ustawy.

Podstawą do obniżenia należnego podatku akcyzowego zawartego w cenie sprzedaży netto samochodów są faktury zakupu z wyszczególnioną kwotą podatku akcyzowego zawartego w cenie netto zakupionych samochodów. W terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym z tytułu sprzedaży samochodów Spółka składa w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Co należy rozumieć przez akcyzę zapłaconą przy nabyciu towarów akcyzowych niezharrnonizowanych (samochodów osobowych), o której mowa w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r….
  2. Kiedy Spółka ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (samochodów osobowych), związaną ze sprzedażą opodatkowaną…

Zdaniem Wnioskodawcy, przez akcyzę zapłaconą, o której mowa w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. należy rozumieć akcyzę wykazaną na fakturach zakupu zawartą w cenie netto zakupionych przez Spółkę samochodów osobowych oraz rozliczoną w deklaracji dla podatku akcyzowego, przez dokonującego sprzedaży tych samochodów Spółce, pod warunkiem złożenia tej deklaracja w Urzędzie Celnym. To, stanowisko wynika pośrednio także z dokładnej analizy poniższego wyroku: wyrok NSA (N) z 2007-09-18 I FSK 1186/06

  1. Komisant sprzedający na terytorium Polski przed pierwszą rejestracją samochód osobowy komitenta jest podatnikiem podatku akcyzowego w rozumieniu art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 ze zm.), któremu na podstawie art. 79 tej ustawy przysługuje uprawnienie do pomniejszenia podatku akcyzowego należnego od tej sprzedaży o podatek akcyzowy zapłacony na wcześniejszym etapie obrotu przez komitenta.
  2. Rozpoznając sprawę sąd nie może unikać rozstrzygnięcia kolizji między przepisem prawa wspólnotowego a sprzecznym z nim przepisem prawa krajowego w oczekiwaniu na spowodowanie uchylenia tego przepisu prawa krajowego przez właściwy organ państwa członkowskiego.

Chociaż przepisy ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń nie definiują (nie wskazują) terminu (terminów) w którym (w których) podatnik podatku akcyzowego może skorzystać z przysługującego mu na mocy art. 79 ustawy prawa do obniżenia kwoty akcyzy, to Spółka stoi na twardym stanowisku, że prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (w tym samochodów osobowych), związaną ze sprzedażą opodatkowaną, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc, za który Sprzedający Spółce samochody rozliczył akcyzę w deklaracji dla podatku akcyzowego i złożył tą deklarację w Urzędzie Celnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 80 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, ze zm.), akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Podatnikami akcyzy od samochodów są podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju oraz importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego (art. 80 ust. 2). Obowiązek podatkowy w akcyzie z tytułu sprzedaży samochodu przed jego pierwszą rejestracją, zgodnie z art. 80 ust. 3 pkt 1 ustawy, powstaje z chwilą wystawienia faktury (faktury korygującej), nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu. Art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym stanowią, iż podatnicy są obowiązani składać w urzędzie celnym deklaracje dla podatku akcyzowego za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy oraz są obowiązani do obliczenia i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek właściwej izby celnej, chyba że z przepisów ustawy wynika inny termin płatności.

Zgodnie z art. 79 ww. ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Z treści niniejszego przepisu wynika, iż z powyższego uprawnienia podatnik może skorzystać, jeżeli wcześniej została zapłacona akcyza z tytułu nabycia samochodu osobowego oraz jest ona związana z wystąpieniem sprzedaży opodatkowanej lub zapłacona od importu. Tak, więc jednym z warunków koniecznych do zastosowania obniżenia jest rzeczywiste opłacenie akcyzy. W przypadku nabycia wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych na terytorium kraju zapłata akcyzy przez podatnika następuje w cenie nabycia tych wyrobów. Dokumentem potwierdzającym zapłatę akcyzy od samochodu osobowego sprzedawanego na terytorium kraju przed pierwszą jego rejestracją jest faktura zakupu, w której zgodnie z art. 82 ust. 1 ww. ustawy sprzedający ma obowiązek wykazać kwotę akcyzy od dokonanej odsprzedaży samochodu osobowego. Zatem zapłata akcyzy następuje w chwili uiszczenia przez podatnika należności wynikającej z faktury. Tym samym w momencie uregulowania faktury wraz z wykazaną w niej akcyzą przez kupującego mamy doczynienia z akcyzą zapłaconą, o której mowa w art. 79 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 23 stycznia 2004 r. Jednakże podatnik w celu obniżenia należnej akcyzy powinien posiadać, poza fakturą zakupu, potwierdzenie zapłaty podanej na fakturze kwoty akcyzy. Potwierdzenie zapłaty akcyzy może wynikać z treści faktury zakupowej (przez umieszczenie na niej słowa „zapłacono”), lub też zostać udokumentowane wydrukiem z przelewu bankowego.

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż uprawnienie do obniżenia należnej akcyzy może być przez podatnika realizowane tylko przez wykazanie kwoty uprzednio zapłaconej akcyzy w deklaracji którą podatnik ma obowiązek złożyć z mocy art. 18 i 19 cyt. ustawy.

Ponadto prawo do obniżenia podatku akcyzowego jest uprawnieniem podatnika (a nie obowiązkiem), które wykazuje on w deklaracji sporządzanej w wyniku obowiązku z art. 80 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 18 ust.1 i art. 19 ust. ww. ustawy.

Artykuł 79 ww. ustawy, podobnie jak inne przepisy ustawy o podatku akcyzowym oraz wydane do niej akty wykonawcze, nie wskazują, kiedy podatnik nabywa uprawnienie do skorzystania z prawa do obniżenia akcyzy. Dlatego też należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia kwoty akcyzy zapłaconej z tytułu wcześniejszej czynności opodatkowanej mającej za przedmiot wyrób akcyzowy niezharmonizowany (samochód osobowy), może nastąpić po zapłaceniu akcyzy zawartej w fakturze zakupu.

Odnosząc się ponadto do przedstawionego we wniosku orzecznictwa trzeba podkreślić, że powołany przez Stronę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2007r, I FSK 1186/06 stanowi rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa. Jest to zgodne z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), w którym postanowiono, iż wyroki sądów wydawane są w konkretnych sprawach i dotyczą wyłącznie tych spraw, w których zapadły.

Zasada ta znajduje również potwierdzenie w treści art. 87 Konstytucji RP, w którym postanowiono, iż źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.