prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe oraz zakup paliwa do samochodów służących do celów najmu


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP1-443-421/09-2/PR

Hasła tematyczne: leasing, odliczenie podatku, paliwo, usługi najmu

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 23.04.2009r. (data wpływu 29.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe oraz zakup paliwa do samochodów służących do celów najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.04.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe oraz zakup paliwa do samochodów służących do celów najmu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, ich konserwacja i naprawa oraz wynajem samochodów osobowych. Przedmiotem wynajmu są samochody osobowe pozyskiwane m.in. poprzez leasing. Dotychczasowe okresy najmu nie przekraczały 6 miesięcy, w związku z czym spółka obniżała kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącego 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą, przy czym suma dotycząca jednego samochodu nie przekraczała 6.000, zł. Wnioskodawca planuje wziąć w leasing samochód osobowy, który będzie służył klientom spółki jako samochód zastępczy, wynajmowany na czas trwania napraw samochodów pozostawionych przez nich w warsztacie.

Sądząc po dotychczasowym zapotrzebowaniu, okres wynajmu samochodu na pewno będzie przekraczał pół roku, będzie się jednak składał z kilkudniowych okresów cząstkowych (umów najmu), zawieranych z klientami na czas trwania napraw ich samochodów. Ponieważ oddanie w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu, samochodu, o którym mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT jest przedmiotem działalności spółki, to zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b, Wnioskodawca planuje odliczanie podatku naliczonego na fakturach dotyczących leasingu w/w samochodu w 100%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tym, że przedmiotem działalności spółki jest odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, samochodów osobowych oraz gdy samochody te są przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okresy cząstkowe, łącznie dające okres nie krótszy niż 6 miesięcy (bez ani jednego dnia przerwy) – mamy prawo do odliczania 100% VAT z faktur dokumentujących raty leasingowe oraz z faktur za paliwo dotyczących wynajmowanego klientom samochodu…

Biorąc pod uwagę, że przedmiotem działalności spółki jest oddawanie w odpłatne używanie samochodów, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT (samochodów osobowych) na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, a samochody te będą przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okresy cząstkowe, dające łącznie (bez przerwy) okres nie krótszy niż 6 miesięcy, a więc zgodnie z art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b – Spółka uważa, że ma prawo do obniżenia podatku należnego o pełną (bez ograniczenia do 60%) kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach obciążających za leasing i paliwo do w/w samochodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 do 7 – zgodnie z ust. 2 pkt 1 lit. a) tego artykułu – suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przepis art. 86 ust. 3 ww. ustawy wskazuje, iż w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Na podstawie ust. 4 pkt 7 lit. b) powołanego artykułu, ograniczenia zawartego w ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów), tj. samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Przepis art. 86 ust. 7 powołanej ustawy wskazuje, iż w przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w art. 86 ust. 3 ww. ustawy na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa powyżej, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Stosownie do treści art. 88 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, iż podatnik ma prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktur dokumentujących raty leasingowe pod warunkiem spełnienia łącznie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy, tj.:

  1. przedmiotem działalności podatnika jest oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, oraz
  2. samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na ww. cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy.

Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w internetowym Słowniku Języka Polskiego pod pojęciem „użytkować” należy rozumieć m. in.: 1. „korzystać z czegoś, np. budynku, lokalu”, 2. „korzystać z czegoś w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek”, 3. „używać cudzej własności, czerpiąc z niej korzyści, ale mając jednocześnie obowiązek zachowania jej substancji i dotychczasowego przeznaczenia”.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca dokonuje sprzedaży lub oddaje w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu samochodów osobowych. Ponadto jednocześnie podkreśla, iż samochody te są przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania na te cele przez okresy cząstkowe, łącznie dające okres nie krótszy niż 6 miesięcy (bez ani jednego dnia przerwy).

Analizując opis zdarzenia przyszłego w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, iż w opisanym przypadku nie znajdą zastosowania uregulowania zawarte w art. 86 ust. 3 i art. 86 ust. 7 ustawy, gdyż w świetle przytoczonej definicji słowa „użytkować”, Wnioskodawca nie jest użytkownikiem przedmiotowych samochodów osobowych. W przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie przepis art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy, na mocy którego Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT, dokumentujących obciążenia z tytułu leasingu samochodów. Warunkiem odliczenia podatku naliczonego w pełnej kwocie jest, jak wyraźnie wynika z powyższego uregulowania, aby taki pojazd był przeznaczony wyłącznie do odpłatnego używania na podstawie umów wymienionych w tym przepisie, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

W przedmiotowej sprawie nie wystąpi również brak prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach dokumentujących zakup paliwa, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, gdyż nie dotyczy on zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu m.in. pojazdów oddawanych w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu i używanych wyłącznie w tym celu przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy < art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. b) ustawy >. Zatem, w tym przypadku Spółce przysługuje również prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do napędu takich samochodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.