opodatkowanie usługi świadczonej przez Spółkę w ramach Struktury Unit Stocking na rzecz kontrahenta Spółki; opodatkowanie usługi polegającej na realizacji przyspieszonej płatności za maszyny i sprzęt rolniczy świadczonej przez Spółkę na rzecz kontrahenta Spółki; opodatkowanie usługi kredytu kupieckiego


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP2/443-491/09-2/AS

Hasła tematyczne: import usług, kredyt kupiecki, opodatkowanie, świadczenie usług, usługi finansowe

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2009r. (data wpływu 30 kwietnia 2009r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług

w zakresie opodatkowania usługi świadczonej przez Spółkę w ramach Struktury Unit Stocking na rzecz kontrahenta Spółki – jest prawidłowe,

w zakresie opodatkowania usługi polegającej na realizacji przyspieszonej płatności za maszyny i sprzęt rolniczy świadczonej przez Spółkę na rzecz kontrahenta Spółki – jest nieprawidłowe,

w zakresie opodatkowania usługi kredytu kupieckiego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi świadczonej przez Spółkę w ramach Struktury Unit Stocking na rzecz kontrahenta Spółki, opodatkowania usługi polegającej na realizacji przyspieszonej płatności za maszyny i sprzęt rolniczy świadczonej przez Spółkę na rzecz kontrahenta Spółki, oraz opodatkowania usługi kredytu kupieckiego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka specjalizuje się w usługach finansowych dla przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie Spółka planuje wdrożenie nowego produktu finansowego dotyczącego refinansowania dystrybucji maszyn i sprzętu rolniczego (np. kombajny, ciągniki oraz podnośniki teleskopowe, dalej „Sprzęt”) importowanego lub produkowanego przez kontrahenta Spółki – spółkę wprowadzającą Sprzęt na rynek w Polsce (dalej „Importer”).

Importer dysponuje siecią autoryzowanych dealerów w Polsce, prowadzących działalność w zakresie dystrybucji i sprzedaży Sprzętu (dalej „Dealerzy”).

Planowana struktura transakcyjna będzie polegać na kupowaniu Sprzętu przez Spółkę od Importera i następnie jego odsprzedaży Dealerom z odroczonym terminem płatności, przy czym, w okresie odroczenia terminu zapłaty do daty faktycznej zapłaty ceny sprzedaży przez Dealera Spółka będzie naliczać Dealerom odsetki z tytułu odroczenia terminu płatności (dalej „Struktura Unit Stocking”).

Transakcje dokonywane w ramach wdrażanej Struktury Unit Stocking będą oparte o następujący schemat umowny:

„Ramową umowę finansowania Sprzętu (dalej „Umowa Finansowania”) podpisaną przez Importera i Spółkę, na podstawie której Spółka zobowiązała się do zakupu u Importera Sprzętu zamówionego przez Dealerów, oraz do odsprzedaży Sprzętu na rzecz wybranych Dealerów na warunkach przewidzianych w poszczególnych umowach finansowania dla Dealerów (dalej „Umowa Finansowania dla Dealerów”), sporządzonych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Umowy Finansowania, „W ramach Umowy Finansowania dla Dealerów zawieranych pomiędzy Spółką oraz poszczególnymi Dealerami, Spółka zobowiąże się do dokonania zakupu Sprzętu od Importera, a następnie do sprzedaży danemu Dealerowi zakupionego Sprzętu na zasadach przewidzianych w tej umowie, tj. z odroczonym terminem płatności ceny za sprzęt.

Spółka pragnie zaznaczyć, że do dnia złożenia niniejszego wniosku została podpisana Umowa Finansowania pomiędzy Spółką a Importerem, natomiast nie zostały podpisane poszczególne Umowy Finansowania dla Dealerów. W związku z powyższym, Struktura Unit Stocking nie została w praktyce wdrożona i dotychczas nie dokonano w jej ramach żadnych transakcji (ani operacji finansowych) skutkujących powstaniem jakichkolwiek obowiązków z zakresu prawa podatkowego.

Podmioty uczestniczące w transakcji (tj. Spółka, Importer i Dealerzy) nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów podatkowych (tj. ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Usługi dodatkowe

W ramach Struktury Unit Stocking, Spółka będzie świadczyć na rzecz Importera następujące usługi dodatkowe:

 1. „Usługi obsługi faktur korygujących”,
 2. „Usługi obsługi reklamacji”,
 3. „Usługi obsługi transakcji”.

Poszczególne usługi wskazane powyżej zostały wyraźnie wyodrębnione w Umowie Finansowania i będą odrębnie rozliczane (według zasad określonych w Umowie Finansowania). Każda ze wspomnianych usług będzie stanowić odrębną pozycję na fakturze wystawianej przez Spółkę na rzecz Importera.

Poniżej Spółka przedstawia krótką charakterystykę poszczególnych usług, zgodnie z treścią Umowy Finansowania.

Ad. 1)

W przypadku wystawienia przez Importera na rzecz Spółki faktury korygującej z tytułu korekty ceny sprzedaży Sprzętu, Spółka będzie miała obowiązek odpowiednio skorygować całą kwotę ceny odprzedaży na rzecz Dealera i wystawić na jego rzecz stosowną fakturę korygującą.

Z tytułu takiego ponownego fakturowania, zgodnie z Umową Finansowania, Spółce będzie przysługiwało od Importera odrębnie określone wynagrodzenie (zdefiniowane w Umowie Finansowania) w postaci „Opłaty za Obsługę Faktur Korygujących”.

Ad. 2)

Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy Finansowania dla Dealerów, Dealer zgłosi zastrzeżenie lub uwagi odnośnie jakiejkolwiek jednostki Sprzętu (w ramach procedury reklamacyjnej) wówczas Spółka będzie powiadamiać Importera o wszelkich zgłoszonych zastrzeżeniach i uwagach. Spółka spowoduje w takim przypadku, ażeby Importer odpowiedział na wszelkie uwagi i zastrzeżenia w stosownym terminie określonym w Umowie Finansowania dla Dealerów z danym Dealerem. Z tytułu powyższych czynności (usług) świadczonych przez Spółkę na rzecz Importera w ramach obsługi/koordynacji reklamacji przez Importera, Spółce będzie przysługiwało od Importera na podstawie Umowy Finansowania odrębne wynagrodzenie w postaci „Opłaty za Obsługę Reklamacji”.

Ad. 3)

Na podstawie Umowy Finansowania, Importer będzie zobowiązany do zapłaty Spółce comiesięcznej opłaty manipulacyjnej za całość Sprzętu zakupionego w danym miesiącu. Zgodnie z definicją przewidzianą w Umowie Finansowania opłata manipulacyjna będzie oznaczała opłatę o równowartości określonego procentu ceny sprzedaży każdej jednostki Sprzętu. Opłata manipulacyjna będzie stanowić wynagrodzenie Spółki należne od Importera za usługę związaną z obsługą (w tym obsługą administracyjną) całej transakcji.

Usługa realizacji przyspieszonej płatności za sprzęt

W ramach Schematu Unit Stocking, w związku z nabyciem Sprzętu przez Spółkę od Importera, Importer będzie wypłacał Spółce wynagrodzenie za usługę polegającą na przyspieszonej realizacji płatności za nabywany Sprzęt. W Umowie Finansowania wynagrodzenie dla Spółki określono jako „opłatę za ekspozycję Sprzętu”.

W ramach Struktury Unit Stocking Spółka będzie realizować płatności na rzecz Importera „z dołu” zbiorczo za każdy miesiąc (w stosunku do wszystkich jednostek Sprzętu nabytych w tym okresie). W rezultacie okres oczekiwania Importera na zapłatę za Sprzęt nabyty przez Spółkę będzie wynosił maksymalnie miesiąc. Standardowy termin płatności za Sprzęt przyjęty przez Importera w relacjach handlowych z odbiorcami – Dealerami (poza wdrażanym Schematem Unit Stocking) jest znacznie dłuższy i wynosi w zależności od typu Sprzętu odpowiednio 60, 150 lub 180 dni. W konsekwencji w ramach Schematu Unit Stocking Importer będzie odnosić korzyść w postaci znacznego skrócenia okresu oczekiwania na zapłatę, co wiąże się z istotną poprawą jego płynności finansowej.

W związku z przyspieszoną zapłatą za Sprzęt, zgodnie z Umową Finansowania, Importer będzie wypłacał na rzecz Spółki wynagrodzenie skalkulowane w oparciu o wskaźnik procentowy w wysokości 1,15% powyżej podstawowej stopy referencyjnej (WIBOR dla depozytów 3-miesiecznych obliczony na koniec ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozliczenie) odniesiony do ustalonego między stronami okresu czasu.

Jak wskazano powyżej, zgodnie z treścią Umowy Finansowania zapłata za wolumen Sprzętu zakupiony przez Spółkę w danym miesiącu „będzie dokonywana raz w miesiącu, w ostatni Dzień Roboczy miesiąca”. Rozliczenie „opłaty za ekspozycję Sprzętu” będzie dokonywane w sposób zbiorczy – za wszystkie jednostki Sprzętu od których Spółce będą przysługiwać wynagrodzenie w danym okresie miesięcznym.

Usługa kredytu kupieckiego

Jednocześnie Spółka będzie świadczyć na rzecz Dealerów odrębną usługę pośrednictwa finansowego, polegającą na odroczeniu terminu płatności za nabywany przez nich Sprzęt (dalej „Usługa kredytu kupieckiego”). Za wspominaną usługę Spółka będzie pobierać od Dealerów wynagrodzenie w postaci stosownego oprocentowania, określonego każdorazowo w danej Umowie Finansowania dla Dealerów.

Spółka pragnie podkreślić, że zgodnie z projektowaną treścią wspomnianych umów, Usługa kredytu kupieckiego dla Dealerów będzie stanowić odrębną usługę w stosunku do sprzedaży Sprzętu. Usługa kredytu kupieckiego będzie rozliczana niezależnie od ceny sprzedaży Sprzętu na rzecz Dealerów i będzie również wyróżniona jako osobna pozycja na fakturach wystawianych Dealerom przez Spółkę. Zgodnie z treścią wspomnianych umów, wydłużony termin płatności dla Dealerów, za który Spółka będzie pobierać wynagrodzenie w postaci odsetek, będzie dotyczył wyłącznie okresu następującego po wydaniu Sprzętu Dealerowi (nie dojdzie zatem do sytuacji, w której jakiekolwiek odsetki będą naliczane przed dokonaniem dostawy Sprzętu na rzecz Dealera – co zdaniem Spółki ma istotne znaczenie w zakresie możliwości odrębnego rozliczania dla celów VAT usługi kredytu kupieckiego od dostawy Sprzętu – o czym Spółka pisze szerzej w uzasadnieniu swego stanowiska).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

 1. Czy w myśl art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT, usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Importera w ramach Struktury Unit Stocking, tj. „Usługi obsługi faktur korygujących”, „Usługi obsługi reklamacji”, „Usługi obsługi transakcji” będą podlegać opodatkowaniu VAT zgodnie z podstawową stawką VAT wynoszącą 22%…
  W razie udzielenia przeczącej odpowiedzi na zadane pytanie, Spółka wnosi o wskazanie prawidłowego sposobu rozliczania wskazanych usług dla celów VAT.
 2. Czy w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, usługa polegająca na realizacji przyspieszonej płatności za Sprzęt świadczona przez Spółkę na rzecz Importera, będzie zwolniona z opodatkowania VAT jako „usługa pośrednictwa finansowego” mieszcząca się w ocenie Spółki w zakresie grupowań 65-67 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej „PKWiU”), zwolnionych z opodatkowania VAT na podstawie Załącznika nr 4 do Ustawy o VAT…
  W razie udzielenia przeczącej odpowiedzi na zadane pytanie Spółka wnosi o wskazanie prawidłowego sposobu rozliczania usługi dla celów VAT.
 3. Czy w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, Usługa kredytu kupieckiego świadczona przez Spółkę na rzecz Dealerów, a polegająca na naliczaniu odsetek z tytułu wydłużenia terminu płatności za Sprzęt nabywany przez Dealerów od Spółki, będzie zwolniona z opodatkowania VAT jako odrębna od sprzedaży Sprzętu „usługa pośrednictwa finansowego” mieszcząca się w zakresie grupowań 65-67 PKWiU, zwolnionych z opodatkowania VAT na podstawie Załącznika nr 4 do Ustawy o VAT…
  W razie udzielenia przeczącej odpowiedzi na zadane pytanie Spółka wnosi o wskazanie prawidłowego sposobu rozliczania usługi dla celów VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie 1

Zdaniem Spółki, usługi świadczone przez Spółkę w ramach Struktury Unit Stocking na rzecz Importera, tj. „Usługi obsługi faktur korygujących”, „Usługi obsługi reklamacji”, „Usługi obsługi transakcji” będą podlegać opodatkowaniu VAT zgodnie z podstawową stawką VAT wynosząca 22%.

Powyższe stanowisko wynika z faktu dokonania przez Spółkę stosownej kwalifikacji statystycznej wspomnianych usług na gruncie PKWiU. Zdaniem Spółki żadna z usług objętych niniejszym pytaniem nie mieści się w grupowaniu PKWiU, które na podstawie stosownych regulacji z zakresu podatku VAT powodowałoby obowiązek zastosowania do nich preferencyjnej stawki VAT (tj. stawki 3% lub 7%) albo zwolnienia z tego podatku.

W ocenie Spółki, według obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (wynikającej z rozporządzenia z dnia 18 marca 1997r. w sprawie PKWiU, do której obecnie odwołują się regulacje Ustawy o VAT), opisane usługi powinny być zaliczone odpowiednio do następujących grupowań tej klasyfikacji:

„Usługi obsługi faktur korygujących” – PKWiU 74.12.20-00.00 „Usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych”. Powyższa klasyfikacja wynika bowiem z charakteru usługi polegającej na obsłudze faktur korygujących, która należy do grupy usług związanych z księgowością;

„Usługi obsługi reklamacji” – PKWiU 93.05.12-00.00 „Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”;

„Usługi obsługi transakcji” – PKWiU 93.05.12-00.00 „Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Jak podkreślono powyżej, zakwalifikowanie analizowanych usług do powyższych grupowań PKWiU nie pozwala na zastosowanie do nich preferencyjnych stawek VAT. W związku z tym Spółka stoi na stanowisku, że powinny one podlegać opodatkowaniu zgodnie z podstawową stawką VAT wynoszącą 22%.

Pytanie 2

Spółka stoi na stanowisku, że usługę polegającą na realizacji przyspieszonej płatności za Sprzęt świadczoną przez Spółkę na rzecz Importera, należy zaliczyć do grupowania PKWiU 65.23.10-00.00 – „Usługi pośrednictwa finansowego”. W konsekwencji zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT w związku z pozycją 3 Załącznika nr 4 do Ustawy o VAT, powinna ona korzystać ze zwolnienia z VAT.

Spółka pragnie podkreślić, że świadczeniem usług podlegającym opodatkowaniu VAT jest każde świadczenie odpłatne, które powoduje powstanie przysporzenia po stronie odbiorcy (tu: Importer) na skutek działania wykonawcy świadczenia (tu: Spółka).

Spółka pragnie wskazać, że zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, w odniesieniu do każdej płatności pieniężnej rozpatrywać należy, czy nie stanowi ona otrzymanego wynagrodzenia za świadczenia wykonane przez dany podmiot. Jeśli można zidentyfikować takie świadczenia, to wówczas otrzymaną płatność należy potraktować jako wynagrodzenie za usługę. W przypadku więc, gdy podmiot płacący uzyskuje korzyść z pewnego rodzaju sytuacji, zobowiązanie takie podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usługi.

W skutek dokonania przez Spółkę zapłaty za Sprzęt w terminie znacznie krótszym niż standardowy termin zapłaty w relacjach z typowymi kontrahentami Importera (Dealerzy), Importer otrzymuje świadczenie w postaci natychmiastowego otrzymania środków za zbywany Sprzęt, którymi może od razu swobodnie dysponować. Ponadto w związku z natychmiastową zapłatą za Sprzęt realizowana przez Spółkę, po stronie Importera eliminowane jest ryzyko gospodarcze związane z długotrwałym oczekiwaniem na uzyskanie zapłaty za sprzedawany towar. W praktyce oznacza to „kredytowanie” Importera przez Spółkę w okresie, w którym w standardowych transakcjach oczekiwałby on na zapłatę za sprzedawany Sprzęt (a więc nie miałby możliwości natychmiastowego dysponowania środkami stanowiącymi należność za Sprzęt) i zwiększenie jego płynności finansowej.

Analizowana usługa świadczona przez Spółkę ma w jej ocenie charakter usługi „pośrednictwa finansowego”, co wynika z samej natury tej usługi. Usługa ta, jak wskazano powyżej gwarantuje szybkie uzyskanie środków pieniężnych przez Importera i „zdjęcie” z niego ryzyka ekonomicznego związanego z długim oczekiwaniem na zapłatę za dostarczony Sprzęt. Tym samym gwarantuje ona Importerowi możliwość korzystania ze środków, które w innym przypadku musiałby pozyskać na rynku (i uiszczać z tego tytułu wynagrodzenie od pozyskanego kapitału w postaci odsetek).

W konsekwencji, zdaniem Spółki analizowana usługa powinna korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

Pytanie 3

Spółka stoi na stanowisku, że analizowana Usługa kredytu kupieckiego stanowi odrębną usługę (od sprzedaży Sprzętu), którą należy zaliczyć do grupowania PKWiU 65.23.10-00.00 – „Usługi pośrednictwa finansowego”, i która na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT w związku z pozycją 3 Załącznika nr 4 do Ustawy o VAT, powinna korzystać ze zwolnienia z VAT.

Spółka pragnie podkreślić, że w obecnym stanie prawnym przepisy Ustawy o VAT nie precyzują kwestii czy kwota odsetek należna sprzedawcy z tytułu przedłużenia terminu płatności stanowi wynagrodzeniem za świadczenie odrębnej usługi finansowej, czy też dotyczy w istocie samej transakcji sprzedaży (w konsekwencji, czego powinna być rozliczana dla celów VAT zgodnie z zasadami właściwymi dla sprzedaży towaru, którego dotyczy).

Zdaniem Spółki, potwierdzonym w orzecznictwie sądowym, praktyce organów podatkowych oraz w doktrynie prawno-podatkowej, dla celów VAT, usługę w postaci przedłużenia terminu płatności za sprzedawany towar należy rozliczać odrębnie od samej sprzedaży towarów.

Na poparcie swojego stanowiska zaprezentowanego w niniejszym wniosku, Spółka pragnie przytoczyć poniżej stosowne rozstrzygnięcia sądów i organów podatkowych, a także komentarze specjalistów z zakresu prawa podatkowego.

Zdaniem Spółki, kluczowe dla analizowanej kwestii było orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu (dalej „ETS”) z dnia 27 października 1993r. (sygn. C-281/91) w sprawie Muys’en De Winter’s Bouw-en Aannemingsbedrijf BV vs. Staatssecretaris van Financien. W wyroku tym ETS stwierdził, że: „Artykuł 13(B)(d)(1) VI Dyrektywy należy interpretować w taki sposób, aby dostawca towarów lub usługodawca, który odracza klientowi termin płatności w zamian za odsetki, był traktowany jak podmiot udzielający klientowi kredytu (w rozumieniu tego przepisu) będącego transakcją zwolnioną z opodatkowania.” Analogiczne stanowisko było wyrażane przez polską administrację podatkową. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 17 czerwca 1996r. (PP3-8222-984/96, Serwis Podatkowy 1997, nr 4, s. 72), „Kwota odsetek od udzielonego kredytu kupieckiego przez firmę nie będącą bankiem może jednak podlegać odrębnemu opodatkowaniu jako świadczenie usługi finansowej (pośrednictwa w usługach finansowych) zwolnionej od podatku”. Spółka pragnie podkreślić, że zaprezentowane przez nią stanowisko potwierdzają również najnowsze interpretacje organów podatkowych. Jako przykład, można w tym miejscu wskazać na interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 4 grudnia 2008r. (sygn. ILPP2/443-809/08-4/GZ), w której organ stwierdził m.in., że: „W świetle powyższego, przy jednoczesnym uwzględnieniu rozstrzygnięcia powołanego wyżej wyroku ETS sprawa C-281/91, tut. Organ stwierdza, iż odsetki od kredytu kupieckiego, którymi obciążany jest Wnioskodawca nie stanowią wynagrodzenia za dostarczone towary, ale stanowią wynagrodzenie z tytułu udzielenia kredytu, tj. zapłatę za świadczoną usługę.” Warto również wskazać, że organ podatkowy odwołał się w swym rozstrzygnięciu do stanowiska zaprezentowanego w przedstawionym powyżej wyroku ETS.

Stanowisko prezentowane przez Spółkę jest podzielane także przez doktrynę prawno-podatkową. Przykładowo, w komentarzu do art. 29 Ustawy o VAT (Komentarz do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 04.54.535), A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, Lex, 2007, wyd. lI.), autorzy stwierdzili, że: „(…) odsetki z tytułu odroczenia terminu płatności lub rozłożenia tej płatności na raty nie są wliczane do podstawy opodatkowania, jeśli:

 • odsetki te dotyczą odroczenia terminu płatności lub rozłożenia jej terminu na raty po momencie realizacji dostawy; oraz
 • odsetki te zostały odrębnie wykazane w fakturze”.

Przedstawione wyroki interpretacje i opinie, zdaniem Spółki jednoznacznie przesądzają kwestię będącą przedmiotem niniejszego pytania, a tym samym potwierdzają słuszność stanowiska prezentowanego w tym zakresie przez Spółkę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się

za prawidłowe – w zakresie opodatkowania usługi świadczonej przez Spółkę w ramach Struktury Unit Stocking na rzecz kontrahenta Spółki,

za nieprawidłowe – w zakresie opodatkowania usługi polegającej na realizacji przyspieszonej płatności za maszyny i sprzęt rolniczy świadczonej przez Spółkę na rzecz kontrahenta Spółki,

za prawidłowe – w zakresie opodatkowania usługi kredytu kupieckiego.

Odnośnie opodatkowania usługi świadczonej przez Spółkę w ramach Struktury Unit Stocking na rzecz kontrahenta Spółki, oraz opodatkowania usługi kredytu kupieckiego, stwierdza się, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Podstawowa stawka podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział trzy stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%. Ustawodawca daje także podatnikom możliwości stosowania zwolnień podatkowych.

Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 3 ww. załącznika, wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU Sekcja J ex (65-67), tj. Usługi pośrednictwa finansowego, z wyłączeniem:

 1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
 2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
 3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
 4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, -00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
 5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
 6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
 8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
 9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Użycie przez ustawodawcę oznaczenia „ex” przy grupowaniu PKWiU, korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług oznacza, że zwolnienie dotyczy tylko danego wyrobu lub usługi z danego grupowania.

W związku z powyższym istotne w przedmiotowej sprawie jest właściwe zaklasyfikowanie wykonywanych usług przez Podatnika pod odpowiedni symbol PKWiU.

W przedłożonym wniosku Spółka wskazała, iż przedmiotowe usługi powinny być zaliczone odpowiednio do następujących ugrupowań klasyfikacji PKWiU:

1..„Usługi obsługi faktur korygujących” – PKWiU 74.12.20-00.00 „Usługi w zakresie księgowości, z wyjątkiem deklaracji podatkowych”. Powyższa klasyfikacja wynika bowiem z charakteru usługi polegającej na obsłudze faktur korygujących, która należy do grupy usług związanych z księgowością,

„Usługi obsługi reklamacji” – PKWiU 93.05.12-00.00 „Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”,

„Usługi obsługi transakcji” – PKWiU 93.05.12-00.00 „Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Wyszczególniony w załączniku nr 4 wykaz usług korzystających ze zwolnienia nie obejmuje usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.12.20-00.00 oraz 93.05.12-00.00, tj. „Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”. W związku z powyższym, usługi świadczone przez spółkę w ramach Struktury Unit Stocking na rzecz Importera nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatku od towarów i usług.

W przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki umożliwiające zastosowanie zwolnienia przewidzianego w powołanym art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, właściwą stawką opodatkowania tychże usług będzie, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, stawka w wysokości 22%.

2..Usługa kredytu kupieckiego świadczona przez Spółkę na rzecz Dealerów, polegająca na naliczaniu odsetek z tytułu wydłużenia terminu płatności za Sprzęt nabywany przez Dealerów od Spółki – PKWiU 65.23.10-00.00 „Usługi pośrednictwa finansowego”.

W poz. 3 załącznika nr 4 w zamkniętym katalogu usług wyłączonych ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie znajduje się powyżej wymieniona przez Spółkę usługa. Zatem usługa ta będzie zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnośnie opodatkowania usługi polegającej na realizacji przyspieszonej płatności za maszyny i sprzęt rolniczy świadczonej przez Spółkę na rzecz kontrahenta Spółki, stwierdza się, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Natomiast w myśl ust. 4 tego artykułu ww. ustawy, podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Kwestia dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów nie została uregulowana przepisami prawa podatkowego, a więc również przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego (Słownik Języka Polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1992), rabat – to zniżka, ustępstwo procentowe od ustalonych cen towaru, głównie na rzecz nabywców płacących gotówką, kupujących dużą ilość towaru jednorazowo lub w określonym czasie; skonto – to zniżka ceny towaru objętego sprzedażą kredytową albo ratalną, udzielona nabywcy płacącemu gotówką; opust – to zniżka ceny kupna, przyznawana nabywcy przez sprzedawcę (zwykle przy zakupach hurtowych); bonifikata – to zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż w skutek dokonania przez Spółkę zapłaty za Sprzęt w terminie znacznie krótszym niż standardowy termin zapłaty w relacjach z typowymi kontrahentami Importera (Dealerzy), Importer otrzymuje świadczenie w postaci natychmiastowego otrzymania środków za zbywany Sprzęt, którymi może od razu swobodnie dysponować. W związku z przyspieszoną zapłatą za Sprzęt, zgodnie z Umową Finansowania, Importer będzie wypłacał na rzecz Spółki wynagrodzenie skalkulowane w oparciu o wskaźnik procentowy w wysokości 1,15% powyżej podstawowej stopy referencyjnej (WIBOR dla depozytów 3-miesiecznych obliczony na koniec ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego rozliczenie) odniesiony do ustalonego między stronami okresu czasu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z rabatem, który jest określony procentowo w odniesieniu do konkretnej dostawy towarów. Udzielony przez Importera rabat ma zatem bezpośredni wpływ na wartość dostawy i prowadzi do obniżenia ceny. Tym samym przyznany rabat potransakcyjny można przyporządkować do konkretnej dostawy lub dostaw w określonym okresie (miesiąc).

Zatem wynagrodzenie przyznawane Spółce winno być traktowane jako „udokumentowany, prawnie dopuszczalny i obowiązkowy rabat”, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Stosownie do zapisu § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337), w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii poprawności dokonanego przez Spółkę zaklasyfikowania ww. usług według PKWiU. Należy bowiem zauważyć, że tut. organ nie jest właściwy do weryfikacji poprawności dokonanej przez Spółkę klasyfikacji usług według PKWiU, gdyż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania wyrobu lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Podatnika obciąża obowiązek i ryzyko prawidłowego sklasyfikowania wykonywanych usług, a w razie wątpliwości Podatnik może w tym zakresie zwrócić się do Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.