Czy otrzymanie przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością wskutek likwidacji spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB3/423-179/09-4/MS

Hasła tematyczne: likwidacja, likwidacja, przychód, przychód, spółka komandytowa, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udział, udział

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przedmiot i podmiot opodatkowania –> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.03.2009r.(data wpływu 16.03.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla wnioskodawcy w momencie likwidacji spółki komandytowej, uzupełnionym w dniu 11.05.2009 r. (data wpływu do BKIP w Płocku) na wezwanie z dnia 17.04.2009 r. Nr IPPB3/423-179/09-2/MS (data doręczenia 30.04.2009 r.) o dokument potwierdzający prawo do reprezentacji Spółki przez Piotra B – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych dla wnioskodawcy w momencie likwidacji spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Spółka) zamierza założyć spółkę komandytową, do której tytułem pokrycia udziału wniesie nieruchomość. Udziałowcami spółki komandytowej byłyby wyłącznie osoby prawne. Następnie spółka komandytowa zostanie założycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której będzie jedynym wspólnikiem. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa obejmie w zamian za wkład w postaci własnego przedsiębiorstwa. W kolejnym etapie spółka komandytowa zostanie zlikwidowana, w wyniku czego jej pozostały majątek w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie podzielony pomiędzy udziałowców, w tym Spółkę oraz pozostałe osoby prawne będące wspólnikami spółki komandytowej w takiej łącznej wartości nominalnej, jaka pokrywała się będzie z wartością wniesionych przez poszczególne spółki wkładów niepieniężnych. Oznacza to, że Spółka otrzyma udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością o wartości równej wartości wierzytelności wniesionej aportem do spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymanie przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością wskutek likwidacji spółki komandytowej będzie skutkowało powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu…

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdaniem Spółki otrzymanie przez Spółkę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością będące następstwem podziału majątku likwidowanej spółki komandytowej nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Specyfika spółki komandytowej polega na tym, że spółka ta nie stanowi sama w sobie podatnika podatku dochodowego lecz podatnikami są tu jej poszczególni udziałowcy. Nie posiada ona także odrębnego majątku lecz cały, zarówno wniesiony do, jak i później wypracowany majątek stanowi współwłasność udziałowców. Tym samym w momencie likwidacji nie może być mowy o jakimkolwiek przysporzeniu po stronie tychże udziałowców, gdyż dochodzi tu jedynie do formalnego przeniesienia należącego do nich majątku, który podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w trakcie jego wypracowywania. Tym samym uznanie go za przychód podlegający opodatkowaniu w momencie podzielenia wskutek likwidacji prowadziłoby do zjawiska podwójnego opodatkowania.

Potwierdzeniem prawidłowości takiego założenia jest pośrednio treść art. 12 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej — w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia. Na mocy przytoczonego przepisu z przychodów wyłączone zostały następujące kategorie przysporzeń, w części stanowiącej koszt nabycia:

  1. zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni,
  2. umorzenie udziałów lub akcji w spółce, w tym kwoty otrzymane z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów,
  3. wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej,
  4. zwrócone dopłaty wniesione zgodnie z odrębnymi przepisami przez udziałowców (akcjonariuszy) spółek.

Na mocy powyższego przepisu z przychodów wyłączoną została wyłącznie wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia.

Ponieważ ustawodawca nie objął powyższym wyłączeniem majątku otrzymanego wskutek likwidacji innych podmiotów, w tym spółek osobowych, wnosić należy, że tak otrzymany majątek w ogóle nie stanowi przychodu, a zatem nie zachodzi również konieczność jego wyłączania. Oznacza to, że majątek otrzymany w związku z likwidacją osoby prawnej nie mieści się w kategorii przychodów wskazanych w art. 12 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem nie stanowi podstawy ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Ze względu na powyższe, Wnioskodawca uważa, że udziały w spółce z ograniczona odpowiedzialnością otrzymane przez Spółkę w związku z likwidacją spółki komandytowej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

W przypadku likwidacji i rozwiązania spółki komandytowej zgodnie z art. 82 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.- dalej: „KSH”) rodzi się konieczność zwrotu wspólnikom SK wkładów oraz podziału majątku SK. Zgodnie z art. 123 § 1 KSH komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Analogicznie, podział majątku w sytuacji likwidacji SK powinien zostać przeprowadzony stosownie do postanowień umowy SK w tym zakresie, a w przypadku ich braku w proporcji odpowiadającej wysokości wkładu wniesionego do SK tytułem objęcia ogółu praw i obowiązków w SK. Jeżeli na majątek SK oprócz aktywów składają się też zobowiązania, to przy ustalaniu przychodu powinno się pomniejszyć wartość aktywów o zobowiązania i w rezultacie przychodem będzie wartość rynkowa aktywów netto.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54. poz. 654 ze zm. – dalej: „CIT”), spółki osobowe są podmiotami transparentnymi podatkowo, tzn. nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a osiągane przez te spółki przychody opodatkowane są jako przychody każdego ze wspólników proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki, przy odpowiednim zastosowaniu tych samych zasad do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Dopiero tak ustalony dochód podlega opodatkowaniu u Spółki jako wspólnika podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jako że dochody uzyskiwane w trakcie działalności operacyjnej SK są opodatkowywane u wspólników, dochody te nie powinny być wliczane do podlegającej opodatkowaniu nadwyżki wartości rynkowej majątku otrzymywanego przez wspólników nad kosztem objęcia udziału w SK ustalonej w związku z likwidacją SK. Opodatkowanie tych dochodów w trakcie bieżącej działalności Spółki, jak i na moment jej likwidacji doprowadziłoby do podwójnego opodatkowania tych samych dochodów.

Na mocy art. 12 ust. 1 ustawy o CIT przychodami podatnika są otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Natomiast, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Według art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Z uwagi na fakt, że ustawa CIT nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących opodatkowania likwidacji spółki osobowej, dochód podlegający opodatkowaniu z tytułu likwidacji SK należy ustalić na zasadach ogólnych przewidzianych w CIT. W związku z powyższym dochodem do opodatkowania Spółki jako komandytariusza SK z tytułu jej likwidacji jest nadwyżka wartości rynkowej majątku otrzymywanego w związku z likwidacją SK nad kosztem objęcia udziału w SK, gdzie koszt objęcia udziału w SK odpowiada wartości wkładu niepieniężnego (tj. wartości nieruchomości ustalonej przez wspólników na dzień wniesienia wkładu, nie wyższej jednak niż ich wartość rynkowa na dzień wniesienia wkładu) wniesionego przez Spółkę do nowo utworzonej SK tytułem objęcia w niej udziału rozumianego jako ogół praw i obowiązków wspólnika SK.

W przypadku rozwiązania spółki komandytowej, wartość majątku spółki komandytowej otrzymanego przez Spółkę, co do zasady, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem CIT, ale tylko w części przekraczającej wartość wkładu niepieniężnego wniesionego przez Spółkę do spółki komandytowej określonej w umowie spółki komandytowej.

W sytuacji, gdy Spółka otrzyma udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości równej wartości nieruchomości wniesionej aportem do spółki komandytowej, to nie wystąpi nadwyżka, która mogłaby stanowić podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Niemniej biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy, iż udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymane przez Spółkę w związku z likwidacją spółki komandytowej nie będą, co do zasady, podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, należy uznać za nieprawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.