Według jakich zasad będzie opodatkowany osiągnięty przychód z uczestnictwa w spółce cywilnej, jeżeli przychody tej spółki przekroczył w listopadzie 2008 roku limit 150.000,00 euro – odpowiednik kwoty 565.200,00 złotych uprawniający do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu i od grudnia 2008 r. Wnioskodawca ewidencjonuje koszty i przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB1/415-179/09-4/ES

Hasła tematyczne: dochód, działalność gospodarcza, forma opodatkowania, księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, umowa

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zryczałtowany podatek dochodowy –> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych –> Rodzaje działalności

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06.03.2009 r. (data wpływu 18.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie formy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2008 roku kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta. Dla dochodów osiąganych z tytułu tej działalności wybrał opodatkowanie 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176z zm. – dalej „PDOFizU”). O wyborze tego sposobu opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności zawiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Jednocześnie w trakcie 2008 r. zawarł umowę spółki cywilnej z inną osobą fizyczną. Dla przychodów osiąganych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach tej spółki wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 ze zm. – dalej „RyczU”.

W związku z wyżej przedstawionym stanem faktycznym powstała wątpliwość co do sposobu opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki cywilnej, w przypadku, gdy w 2008 roku obroty osiągnięte przez spółkę cywilną przekroczyły kwotę 150.000,00 euro – odpowiednika kwoty 565.200,00 złotych, a więc gdy podatnik przekroczy limit obrotów uprawniający do korzystania z ryczałtu i od miesiąca następującego po tym miesiącu przejdzie na podatkową księgę przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Według jakich zasad będzie opodatkowany osiągnięty przychód z uczestnictwa w spółce cywilnej, jeżeli przychody tej spółki przekroczył w listopadzie 2008 roku limit 150.000,00 euro – odpowiednik kwoty 565.200,00 złotych uprawniający do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu i od grudnia 2008 r. Wnioskodawca ewidencjonuje koszty i przychody w podatkowej księdze przychodów i rozchodów…

Zdaniem Wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym będzie mógł rozliczać dochody osiągnięte w 2008 roku w spółce cywilnej, jak również z tytułu indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej, na zasadzie podatku liniowego (tj. na zasadach określonych w art. 30c PDOFizU).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RyczU opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Z kolei wmyśl art. 6 ust. 4 pkt 1 RyczU, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
 2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150,000 euro.

Zgodnie zaś z treścią art. 8 ust. 6 RyczU, podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:

 1. wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150.000 euro, lub
 2. wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150.000 auro.

W przypadku przekroczenia przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wyżej wymienionych kwot, zgodnie z art. 8 ust. 7 RyczU, podatnicy, o których mowa w ust. 6, są obowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zatem w sytuacji, gdy przychody osiągnięte przez spółkę cywilną przekroczą równowartość w złotych kwoty 150.000 euro, podatnik traci prawo do opodatkowania tych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i od następnego miesiąca wspólnicy spółki mają obowiązek zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku gdy podatnik:

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek mniemających osobowości prawnej,
 2. jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej
 • to zgodnie z art. 9a ust. 5 PDOFizU, wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 9a ust. 2 PDOFizU dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Stosownie do treści art. 9a ust. 2 PDOFizU, podatnicy, z zastrzeżeniem ust 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c PDOFizU czyli według 19% liniowej stawki podatku dochodowego przewidzianej przez ten przepis dla przychodów z działalności gospodarczej (i zrównanych z nimi) prowadzonej przez osoby fizyczne.

W tym przypadku podatnicy zobowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wobec powyższego Wnioskodawca dokonał wyboru sposobu opodatkowania dochodów z tytułu samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, opisanego w art. 30c PDOFizU.

Reasumując, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę zarówno w spółce cywilnej, jak i w ramach indywidualnie prowadzonej działalności gospodarczej, po przekroczeniu przez spółkę cywilną w 2008 roku limitu przychodów uprawniającego do korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, będą opodatkowane zgodnie z metodą określoną w art. 30c PDOFizU.

Podobne stanowisko zostało zawarte w Piśmie Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lipca 2008 r. Nr ILPBI/415-241/08-4/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Natomiast w myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 1. uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub
 2. uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 6 cyt. ustawy, podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:

 1. wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150.000 euro, lub
 2. wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150.000 euro.

Wówczas, zgodnie z art. 8 ust. 7 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 6, są obowiązani zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zatem w sytuacji, gdy przychody osiągnięte przez spółkę cywilną przekroczą równowartość 150.000 euro, Wnioskodawca traci prawo do opodatkowania tych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i od następnego miesiąca wspólnicy spółki mają obowiązek zaprowadzić właściwe księgi i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku, gdy podatnik:

 1. prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,
 2. jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej
 • to zgodnie z art. 9a ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z zm.), wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy.

Stosownie do treści art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c.

W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wnioskodawca dokonał wyboru sposobu opodatkowania dochodów w spółce cywilnej opisanego w art. 30c ww. ustawy.

Reasumując, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę zarówno z działalności prowadzonej indywidualnie jak i spółce cywilnej będą opodatkowane zgodnie z metodą określoną w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie zajdą inne okoliczności, które powodowałyby utratę prawa do opodatkowania tą metodą.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.