Usługa rekrutacji pracowników na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Holandii nie podlega opodatkowaniu w Polsce.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPP2/443-499/09-2/EWW

Hasła tematyczne: import usług, miejsce spełnienia świadczenia, oddelegowanie, oddelegowanie personelu, podatnik podatku od towarów i usług, stawka preferencyjna, stawki podatku, świadczenie usług

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Miejsce świadczenia –> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług –> Miejsce świadczenia usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2009 r. (data wpływu 17 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rekrutacji pracowników i pozyskiwaniu personelu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rekrutacji pracowników i pozyskiwaniu personelu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na rekrutacji pracowników i pozyskiwaniu personelu do pracy w branży hotelarskiej. Usługa świadczona jest na rzecz osób prawnych z siedzibą w Holandii.

Zainteresowany rekrutuje przede wszystkim osoby na stanowisko kelnerów, barmanów, recepcjonistów oraz personelu hotelowego do pracy na terenie Holandii. Na proces rekrutacji składają się m.in.: rozmowa w języku angielskim, niemieckim lub niderlandzkim oraz sprawdzenie danych zawartych w życiorysie ewentualnego kandydata. Rozmowy z kandydatami odbywają się przeważnie telefonicznie, a kontakt utrzymywany jest drogą e mailową. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, kontaktowani są z pracodawcą w Holandii. Firma Wnioskodawcy rekomenduje osobę, ale nie bierze udziału w negocjacjach warunków zatrudnienia oraz w podpisywaniu umowy o pracę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługa rekrutacji pracowników, wykonywana przez Zainteresowanego na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terenie Holandii, podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem od towarów i usług…

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa VAT), w przypadku, gdy usługi o których mowa w art. 27 ust. 4 Ustawy VAT, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 pkt 5 Ustawy VAT, powyższa reguła obowiązuje m.in. w przypadku świadczenia usług dostarczania personelu (oddelegowania) pracowników. Ustawa VAT nie zawiera definicji legalnej dostarczania (oddelegowania) pracowników. Aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie, należy sprawdzić, czy usługa rekrutacji i pozyskiwania pracowników mieści się w usłudze dostarczania (oddelegowania) pracowników.

W myśl art. 8 ust. 3 Ustawy VAT, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki. Zgodnie z pkt 1 lit. d wyjaśnień do Działu 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), która na podstawie przepisu § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.) obowiązuje dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do końca 2009 r., dział ten obejmuje m.in. „usługi pośrednictwa pracy i dostarczania personelu”, zaś w jego ramach została wyodrębniona grupa 74.50 „usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu”.

W związku z brakiem rozróżniania przez prawodawcę w tej pozycji usług dostarczania (oddelegowania) personelu od usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, a także na łączne wskazanie na te usługi w wyjaśnieniach do działu 74 PKWiU, należy stwierdzić, że usługi te są w tej klasyfikacji traktowane łącznie, czyli jako tożsame. To zaś oznacza, że na podstawie przepisu art. 8 ust. 4 Ustawy o VAT, do określenia miejsca świadczenia tych usług należy stosować art. 27 ust. 3 w zw. z ust. 4 pkt 5 Ustawy VAT.

Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu wchodzą bowiem w zakres usług dostarczania (oddelegowania) personelu w rozumieniu właściwych (dla rozliczenia podatku od towarów i usług) klasyfikacji statystycznych.

Takie stanowisko wyrażone zostało w doktrynie prawniczej (M. Siwiński, Problemy w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wynajmu pracowników, Dor. Pod. 2007, nr 11, s. 11; A. Bartosiewicz, R. Kubacki, VAT. Komentarz, Lex, 2009, wyd. III.).

Teza powyższa nie budzi również wątpliwości w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe (postanowienie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 22 listopada 2006 r., sygn. 1471/NTR1/448-330/06/MA; postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2005 r., sygn. 1472/RPP1/443-743/05/KB).

W związku z powyższym Zainteresowany uważa, iż świadczona przez niego usługa rekrutacji i pozyskiwania pracowników na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Holandii, nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 27 ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 4 pkt 5, w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, ponieważ miejscem świadczenia przedmiotowej usługi jest terytorium Holandii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…).

Stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Przy określeniu miejsca świadczenia usług, o których mowa w art. 27 i 28, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne (art. 8 ust. 4 ustawy).

Organ podatkowy nie jest właściwym do dokonania oceny prawidłowości przedstawionej klasyfikacji statystycznej wykonywanych usług. Obowiązek prawidłowego zakwalifikowania danej czynności do właściwego grupowania PKWiU ciąży na podmiocie wykonującym te czynności.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zasadniczo usługi opodatkowane są w kraju świadczącego usługę, chyba że ze względu na ich specyficzny charakter ustawodawca objął je szczególnymi regulacjami.

Ogólna reguła wyrażona w art. 27 ust. 1 ustawy stanowi, że w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi – miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności – miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy, w przypadku gdy usługi, o których mowa w ust. 4, są świadczone na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę – miejscem świadczenia tych usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Przepis art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy określa natomiast, że wyżej wskazany przepis ust. 3, stosuje się do usług dostarczania (oddelegowania) personelu.

Należy zauważyć, że ustawodawca wymieniając usługi dostarczania (oddelegowania) personelu w cyt. art. 27 ust. 4 pkt 5 ustawy nie odwołuje się do klasyfikacji statystycznej usługi. Zatem ww. pojęcie traktować trzeba szeroko i brać pod uwagę charakter świadczonej usługi.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Zainteresowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób prawnych z siedzibą w Holandii, usługę rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu do pracy w branży hotelarskiej. Na proces rekrutacji pracowników składają się m.in.: rozmowa w języku angielskim, niemieckim lub niderlandzkim oraz sprawdzenie danych zawartych w życiorysie ewentualnego kandydata. Świadczoną przez siebie usługę Wnioskodawca zaklasyfikował do grupowania 74.50 PKWiU.

Z uwagi na uznanie przez Zainteresowanego, że wykonywana przez niego czynność jest usługą rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu (PKWiU 74.50), która mieści się wg niego w zakresie znaczeniowym pojęcia „dostarczanie (oddelegowanie personelu)”, w sytuacji, gdy jest świadczona na rzecz podatnika mającego siedzibę na terytorium Holandii – miejscem świadczenia (opodatkowania) tej usługi w myśl 27 ust. 3 pkt 2 ustawy jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, tj. terytorium Holandii. W związku z powyższym, usługa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

O sposobie rozliczania podatku od wartości dodanej i jego wysokości, oraz o podmiocie zobowiązanym do jego rozliczenia przesądzają w takim przypadku przepisy kraju, w którym znajduje się miejsce świadczenia usługi.

Jednakże w sytuacji, gdy przedmiotowe usługi są świadczone na rzecz podmiotów mających siedzibę na terytorium Holandii, innych niż podatnicy, wówczas miejscem świadczenia (opodatkowania) tych usług, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 27 ust. 1 ustawy, jest terytorium Polski.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.