Czy przeznaczenie części przychodu ze sprzedaży w/w mieszkania na spłatę kredytu w Banku przeznaczonego na nabycie prawa własności do w/w nieruchomości budowanej przez dewelopera w wysokości 81 204,00 zł będzie zwolnione ze zryczałtowanego 10% podatku dochodowego?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB2/415-253/09-4/WM

Hasła tematyczne: cele mieszkaniowe, kredyt, kredyt refinansowy, spłata kredytu, sprzedaż nieruchomości, wydatek, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana Piotra Ł., przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2009 r. (data wpływu 13 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniach 22 i 26 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 22 października 2003 r. Wnioskodawca wraz żoną zakupił od dewelopera mieszkanie, co potwierdza akt notarialny. Zakup wyżej wymienionego mieszkania sfinansowany został za pomocą mieszkaniowego kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku Z. W grudniu 2005 r. małżonkowie dokonali zmiany kredytodawcy, który finansował Ich cel mieszkaniowy, jakim było nabycie prawa własności do opisywanego mieszkania – z Banku Z na Bank X. Poświadcza to zawarta w dniu 05 grudnia 2005 r. umowa kredytowa z Bankiem X. Bank X, aby przejąć od Banku Z finansowanie celu mieszkaniowego Wnioskodawcy, zażądał spłaty kredytu hipotecznego zaciągniętego uprzednio w Banku Z. W wyniku tego, w dniu 16 grudnia 2005 r. hipoteczny kredyt mieszkaniowy w Banku Z został całkowicie spłacony środkami pochodzącymi z kredytu hipotecznego zaciągniętego w Banku X. Spłata kredytu odbywała się bezpośrednio pomiędzy bankami kredytującymi cel mieszkaniowy Zainteresowanego. W wyniku tej operacji bankiem finansującym ww. cel mieszkaniowy, jakim było nabycie prawa własności do mieszkania, został Bank X. Powyższy kredyt zaciągnięty w Banku X obejmował spłatę kredytu hipotecznego Banku Z w kwocie 81 204,00 zł, a także dodatkowe potrzeby konsumpcyjne na łączną kwotę 31 796,00 zł, m.in. spłatę kart kredytowych oraz linii debetowej. Z umowy kredytowej dokładnie wynika, jaka kwota stanowiła cel mieszkaniowy, a jaka pozostałe potrzeby konsumpcyjne.

W 2007 r. Wnioskodawca wraz żoną zdecydowali się dokonać sprzedaży posiadanego mieszkania, co poświadcza akt notarialny z dnia 19 marca 2007 r. W dniu 27 marca 2007 r. małżonkowie złożyli stosowne oświadczenie do właściwego urzędu skarbowego, iż w ciągu 2 lat kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości przeznaczą na cele mieszkaniowe. W wyniku tej sprzedaży Zainteresowany wraz z żoną uzyskali kwotę 270 000,00 zł. Z kwoty tej spłacili hipoteczny kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku X w kwocie 113 000,00 zł., co zostało poświadczone stosownym zaświadczeniem z dnia 04 kwietnia 2007 r. wydanym przez Bank X. Wartość spłaconego celu mieszkaniowego wyniosła 81 204,00 zł. Pozostałe środki finansowe ze sprzedaży mieszkania Zainteresowany wraz z żoną przeznaczyli na kolejny cel mieszkaniowy, jakim była budowa domu jednorodzinnego. Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że zarówno On, jak i Jego małżonka nie odliczają, ani nie odliczali odsetek od kredytu lub pożyczki na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przeznaczenie części przychodu ze sprzedaży w/w mieszkania na spłatę kredytu w Banku X przeznaczonego na nabycie prawa własności do w/w nieruchomości budowanej przez dewelopera w wysokości 81 204,00 zł będzie zwolnione ze zryczałtowanego 10% podatku dochodowego…

Zdaniem Wnioskodawcy, z istoty rozwiązania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 32 litera a), e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 litery "a"-"c" w części wydatkowanej nie później niż w okresie 2 lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w literze „a”, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki, oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów. Wyżej wymieniona ustawa definiuje istotę celu mieszkaniowego, jednak nie precyzuje jednoznacznie sposobu, w jaki ten cel może być realizowany. W opinii Wnioskodawcy, ustawa nie opisuje zachowania w przypadku zmiany kredytodawcy przy jednoczesnym zachowaniu celu mieszkaniowego, jak miało to miejsce w przedmiotowym przypadku. Według Wnioskodawcy, zaliczenie kwoty 81 204,00 zł, jako cel mieszkaniowy, a tym samym zwolnienie części przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania ze zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, jest prawidłowe, ponieważ ustawa nie wyklucza realizacji celu mieszkaniowego poprzez zaciągnięcie kredytu w banku, a tym samym zmiany banku kredytującego dany cel mieszkaniowy. Wartym podkreślenia – zdaniem Wnioskodawcy – jest fakt, że w analizowanym przypadku celem kredytów zaciągniętych w Banku X i Banku Z było realizowanie celu mieszkaniowego w postaci finansowania posiadania prawa własności do przedmiotowego mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r.

W niniejszej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006r, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł. Podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10 % uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zasada, o której mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złoża, oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) – art. 28 ust. 2a ww. ustawy.

Jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek, co wynika z art. 28 ust. 3 ww. ustawy, jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

 1. od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży – w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
 2. począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty – w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru (art. 28 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu przed 01 stycznia 2007 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację – na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Wyliczenie zawartych w ww. przepisie wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości ma charakter wyczerpujący, a nie przykładowy.

W myśl art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy nie mają zastosowania, jeżeli przychód ze sprzedaży jest wydatkowany na nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, a także na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części – przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Istotne jest również, że zwolnienie określone przepisem art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b ustawy.

Z powyższego wynika, iż okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej na spłatę kredytu lub pożyczki, jest cel zaciągnięcia tego kredytu lub pożyczki.

Należy podkreślić, że z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., jasno wynika, iż kredyt, na którego spłatę został przeznaczony przychód z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego musi być kredytem zaciągniętym na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści umowy kredytowej.

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego, Zainteresowany w 2003 r. nabył mieszkanie ze środków pochodzących z kredytu zaciągniętego w Banku Z. Następnie w grudniu 2005 r. kredyt ten został spłacony środkami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego w Banku X. Spłata kredytu odbyła się bezpośrednio pomiędzy ww. bankami. Następnie w 2007 r. Wnioskodawca dokonał sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego uzyskując z tego tytułu kwotę 270 000,00 zł. Z ww. kwoty został spłacony hipoteczny kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Banku X w kwocie 113 000,00 zł. Zainteresowany wskazuje, iż wartość spłaconego celu mieszkaniowego wyniosła 81 204,00 zł. Pozostałe środki Wnioskodawca wraz z małżonką przeznaczyli na kolejny cel mieszkaniowy, jakim była budowa domu jednorodzinnego.

Katalog zawierający cele, na które musi być zaciągnięty kredyt lub pożyczka, aby przysługiwało podatnikowi z mocy ustawy zwolnienie przedmiotowe, wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. ma charakter zamknięty. Należy uznać, że zwolnienie to nie dotyczy przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)-c), a wydatkowanych na spłatę kredytu czy pożyczki zaciągniętych na inne cele, niż wymienione, w tym również na spłatę kredytu refinansowego.

Bez znaczenia jest w tym wypadku fakt, że kredyt refinansowy zaciągnięty został na spłatę kredytu zaciągniętego wcześniej na cele mieszkaniowe.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy, stwierdzić należy, iż część przychodu ze zbycia mieszkania wydatkowana na spłatę kredytu przeznaczonego na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup ww. mieszkalnia, tj. kwota 81 204,00 zł – nie korzysta ze zwolnienia od podatku. Należy bowiem podkreślić, że kredyt refinansowy nie spełnia wymogów zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r. Zatem, część przychodu przeznaczona na ten cel podlega opodatkowaniu 10% podatkiem dochodowym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Końcowo, tut. organ pragnie nadmienić, iż zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych został złożony przez Wnioskodawcę zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla Jego małżonki.

Żona Zainteresowanego chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.