Opodatkowanie dotacji.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP2/443-257/09/AJ

Hasła tematyczne: dotacja, obrót, podstawa opodatkowania

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Podstawa opodatkowania –> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 maja 2009 r. (data wpływu 7 maja 2009 r. r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 6 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanej dotacji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych Teatr otrzymał dotację na dofinansowanie realizacji zadania mającego na celu upowszechnianie twórczości oraz wiedzy na temat poety – Warsztat wiersza. Przyznane środki w wysokości 9.000,00 zł zgodnie z kosztorysem, przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie warsztatów i spotkań, honorariów gości specjalnych (np. żony poety) oraz na częściowe pokrycie druku materiałów promocyjnych. W ramach tego programu odbędą się spotkania adresowane do wszystkich mieszkańców miasta. Spotkania będą miały charakter warsztatowy, a wstęp na spotkania będzie odpłatny. Na spotkania warsztatowe, połączone z prezentacją wierszy prezentowanych przez aktorów sprzedawane są bilety wstępu opodatkowane 7% stawką podatku. Otrzymana dotacja na dofinansowanie tego zadania nie ma wpływu na wysokość kwoty odpłatności za wstęp na spotkania warsztatowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Warsztat wiersza” jest opodatkowana, czy też nie podlega opodatkowaniu…

Zdaniem Wnioskodawcy, przyznane środki mają charakter dotacji przeznaczonej na pokrycie honorariów oraz kosztów druku materiałów promocyjnych i nie są obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przyznane dofinansowanie w formie dotacji służy pokryciu kosztów ogólnej działalności Teatru.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z powołanego przepisu wynika, że elementem wpływającym na ewentualne zwiększenie obrotu o otrzymaną dotację, jest stwierdzenie, czy są one przekazywane w celu sfinansowania, bądź dofinansowania konkretnej dostawy lub usługi. W efekcie obrót zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni mają wpływ na cenę (kwotę należną). Jeżeli taki bezpośredni związek nie występuje, otrzymane dofinansowanie ogólne na pokrycie kosztów nie ma wpływu na wysokość obrotu.

Mając na uwadze opis stanu faktycznego oraz treść powołanego przepisu należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano we wniosku – otrzymana dotacja nie wpływa na cenę biletów, gdyż przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów honorariów oraz kosztów druku materiałów promocyjnych, a zatem nie wpływa bezpośrednio na cenę świadczonej przez Wnioskodawcę usługi, to otrzymana dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.