Czy udostępnienie wędkarzom jezior w celu prowadzenia amatorskiego połowu ryb należy uznać jako:


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP2/443-241/09/RS

Hasła tematyczne: opodatkowanie, świadczenie usług, zezwolenie

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Zakres opodatkowania –> Przepisy ogólne –> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 26 marca 2009 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 kwietnia i 19 maja 2009 r. (data wpływu odpowiednio 23 kwietnia i 21 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2009 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismami z dnia 21 kwietnia i 19 maja 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej przy sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb.

W przedmiotowym wniosku, oraz pismach stanowiących jego uzupełnienia, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (podatnik podatku od towarów i usług) prowadzi działalność rolną w zakresie rybactwa śródlądowego, na podstawie umów dzierżaw prawa rybackiego użytkowania jezior. Działalność ta, mająca na celu systematyczne dążenie do osiągnięcia zysków, obejmuje chów i hodowlę ryb w wodach śródlądowych (jeziorach). Hodowla ryb w użytkowanych jeziorach polega na ich zarybianiu oraz prowadzeniu odłowu ryb słodkowodnych. Odłowione ryby (towar) sprzedawane są w stanie nieprzetworzonym przy zastosowaniu 3% stawki podatku. Ryby odławiane są przez rybaków (Spółkę), jak również przez wędkarzy. Jeziora użytkowane przez Spółkę w całości udostępniane są wędkarzom w celu prowadzenia przez nich amatorskiego połowu ryb. Wędkarze przy pomocy wędki odławiają wszystkie żyjące ryby w jeziorach, w sezonie letnim trwającym od 1 kwietnia do 30 listopada oraz sezonie zimowym, trwającym od 1 grudnia do 31 marca. Za odłowione przez wędkarzy ryby (towar) Spółka pobiera zryczałtowane opłaty, które również opodatkowane są 3% stawką podatku. Zryczałtowana opłata pobierana jest przed połowem ryb tytułem zezwolenia na amatorski połów ryb na określonym jeziorze, w określonym czasie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy udostępnienie wędkarzom jezior w celu prowadzenia amatorskiego połowu ryb należy uznać jako:

  1. dostawę towaru (ryb) i opodatkować 3% stawką podatku od towarów i usług
  2. świadczenie usług i opodatkować 22% stawką podatku od towarów i usług
  3. świadczenie usług zwolnionych z podatku (usługi związane z rekreacją i sportem)…

Zdaniem Wnioskodawcy udostępnienie dla wędkarzy jezior w celu prowadzenia amatorskiego połowu ryb stanowi dostawę towarów i powinno być opodatkowane stawką podatku w wysokości 3%. Przedmiotem połowów prowadzonych przez wędkarzy jest taki sam towar (ryby żywe), jak ten który odławia i sprzedaje Spółka. Ustalając wysokość zryczałtowanej opłaty za odłowione przez wędkarzy ryby bierze się pod uwagę przewidywaną szacunkowo ilość odłowionych ryb (cenę ryczałtową).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ww. ustawy, towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne, a także grunty.

Z kolei przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

W świetle przepisu art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka (mająca na celu systematyczne dążenie do osiągnięcia zysków) użytkuje obwody rybackie, na podstawie umów dzierżaw. W ramach prowadzonej działalności udostępnia wędkarzom jeziora w celu amatorskiego połowu ryb, pobierając zryczałtowaną opłatę ustaloną na podstawie przewidywanej szacunkowo ilości odławianych ryb.

W przedmiotowej sprawie należy zauważyć, że sprzedaż zezwoleń przez Spółkę nie oznacza, że wędkarz staje się równocześnie dysponentem towaru, bowiem nie jest znana jemu ilość, jak i rodzaj złowionych ryb. W chwili sprzedaży zezwoleń na amatorski połów ryb nie dochodzi do żadnej dostawy towaru (ryb). Zatem, skoro udostępnianie jezior nie odpowiada definicji „towaru” nie można w tym wypadku uznać przedmiotowych czynności za dostawę, gdyż nie zostaje wypełniona dyspozycja art. 7 ustawy. Tym samym, nie zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania stawki obniżonej w wysokości 3%, jak w przypadku sprzedaży ryb.

W konsekwencji, skoro sprzedaż zezwoleń na amatorski połów ryb nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, których istotą jest udostępnienie przez Spółkę akwenu z prawem do pobierania pożytków, czyli ryb z wody w zamian za zapłatą wynagrodzenia

Należy zauważyć, że świadczenie usług jest dwustronnym stosunkiem prawnym, który polega na tym, że jeden z podmiotów świadczy usługi, drugi zaś jest ich beneficjentem. W sprawie będącej przedmiotem zapytania stwierdzić należy, że Spółka udostępniając jeziora za wynagrodzeniem (ryczałtową opłatą) jest świadczącym usługę, natomiast jej beneficjentem są ściśle określone grupy – wędkarze.

Z uwagi na fakt, że prowadzona przez Spółkę działalność ma na celu systematyczne dążenie do osiągnięcia zysku nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, tj. m. in. (poz. 11 załącznika) „usługi związane z rekreacją i sportem” wyłącznie świadczone przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług (z grupowania PKWiU ex 92).

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Spółka udostępniając wędkarzom za opłatą jeziora w ramach zezwolenia na amatorski połów ryb świadczy usługi podlegające opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 22%.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.