Czy Gminie, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji w pełnym zakresie?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Sygnatura: ITPP2/443-249/09/AF

Hasła tematyczne: gmina, odliczenie podatku

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe –> Odliczenie i zwrot podatku –> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2009 r. (data wpływu 27 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z planowaną budową sieci wodno-kanalizacyjną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2009 r. złożono wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z planowaną budową sieci wodno-kanalizacyjną.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, takich jak: wodociągi i zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków, zagospodarowanie odpadów komunalnych, należą do zadań własnych gminy. Wykonawca, z którym zostanie popisana umowa cywilnoprawna, zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Będzie on wystawiał faktury VAT na Gminę, która posługuje się numerem NIP nadanym dla Urzędu Gminy. Urząd Gminy jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Po zrealizowaniu inwestycji sieć wodno-kanalizacyjna zostanie przekazana do eksploatacji niezależnej spółce z o.o., z którą Gmina ma podpisaną umowę eksploatacji urządzeń. Urząd Gminy pobiera opłaty eksploatacyjne za użytkowanie sieci przez spółkę na podstawie wystawionych faktur VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gminie, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji w pełnym zakresie…

Zdaniem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, w pełnym zakresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z przytoczonego przepisu wynika, że podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Zatem aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być związane w sposób bezpośredni i bezsporny z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy).

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy).

Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu spełnione muszą zostać warunki podmiotowe i przedmiotowe. Organy władzy publicznej, jak również urzędy je obsługujące, nie są podatnikami w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie wartych umów cywilnoprawnych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Gmina zamierza zrealizować inwestycję polegającą na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, takich jak: wodociągi i zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków należy do zadań własnych gminy. Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji nowopowstała sieć wodno-kanalizacyjna, na podstawie zawartej umowy, zostanie oddana w eksploatację niezależnej spółce kapitałowej. Należności za eksploatację będą regulowane na podstawie wystawiony faktur VAT.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego związanego z planowaną budową sieci wodno-kanalizacyjnej, o ile nie zachodzą przesłanki wykluczające to prawo określone w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług, a faktury dokumentujące nakłady inwestycyjne będą wystawione na Gminę.

Należy zaznaczyć, że w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do kwestii prawidłowości posługiwania się przez Gminę na fakturach związanych z realizacją opisanej inwestycji numerem NIP nadanym dla Urzędu Gminy, a nie Gminy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej – powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 , 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.