Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego – Wnioskodawca wnosi o interpretację przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody ze środków pochodzących z programów ramowych badań Unii Europejskiej.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB4/415-202/09-2/JK

Hasła tematyczne: dochód, pomoc bezzwrotna, programy, spółki

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.03.2009 r. (data wpływu 20.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych współfinansowanych ze środków 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych współfinansowanych ze środków 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Od dnia 1 grudnia 2008 r. Spółka rozpoczęła realizację projektu badawczo – rozwojowego H SE w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Spółka jest zatem beneficjentem środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej konsorcjum realizującemu projekt H SE przez Komisję Europejską na podstawie umowy (ang. Grant Agreement Number …..).

Koszty realizacji projektu H SE przez Spółkę finansowane są według modelu kosztów FCF (Full Cost Flat Rate). Oznacza on w szczególności, że koszty pokrywane są:

 • w 75% ze środków 7 Programu Ramowego, będących środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
 • w 25% ze środków własnych spółki Q.

W celu wyodrębnienia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej spośród innych przychodów Spółki, a także wyodrębnienia kosztów projektu H SE finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej spośród całkowitych kosztów realizacji projektu H SE, na rachunku bankowym Spółki w BANK S.A. założono odrębne subkonta:

 • H EUR – subkonto, na które wpływają wyłącznie środki pomocowe w walucie euro na pokrycie 75% kosztów realizacji projektu H,
 • HI PLN – subkonto, na które wpływają wyłącznie środki z przewalutowania środków z konta H EUR na złotówki, a więc środki pomocowe.

Spółka planuje skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych wynikających z zapisów art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 ze zm.), zwanej dalej ustawą CIT. Z treści cytowanego przepisu wynika bowiem, iż dochody uzyskane przez podatników ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych. Jednakże spółki jako podmioty gospodarcze utworzone na mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych mają charakter spółek kapitałowych, a nie osobowych. Z faktu tego wynika, że spółki jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych same nie realizują bezpośrednio prac w projektach. Do ich realizacji muszą posłużyć się osobami fizycznymi, zatrudnianymi na podstawie prawnie dozwolonych umów. Przy realizacji projektu H SE w ramach 7 Programu Spółka zatrudnia osoby fizyczne, które realizują cel programu na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Wynagrodzenia tych osób w części odpowiadającej bezpośredniej realizacji celu programu wypłacane są z wyodrębnionego subkonta H PLN lub H EUR, na którym znajdują się wyłącznie środki pomocowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego – Wnioskodawca wnosi o interpretację przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody ze środków pochodzących z programów ramowych badań Unii Europejskiej.

Konkretnie Wnioskodawca wnosi o ocenę zasadności zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą PIT, w odniesieniu do pracowników firmy bezpośrednio realizujących cel programu badawczo – rozwojowego H SE w ramach 7 Programu Ramowego Unii europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wobec przedstawionego stanu faktycznego, Spółka jest beneficjentem środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej, przyznanej przez Komisję Europejską na realizację projektu H SE w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego, na podstawie umowy. Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy CIT, dochody Spółki uzyskiwane z tytułu umowy A i pochodzące ze środków 7 Programu Ramowego są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochody osób fizycznych, uzyskiwane na podstawie umów o pracę lub umów zlecenia, w których Spółka zleca tym osobom bezpośrednią realizację celu i zadań projektu H SE, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT. Spółka jest świadoma ograniczenia zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie wyżej powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 do tej części wynagrodzenia pracownika, która jest faktycznie finansowana ze środków bezzwrotnej pomocy i wypłacana z wyodrębnionego subkonta H PLN lub H EUR na rachunku bankowym Spółki. Wnioskodawca rozumie, że zwolnienie nie dotyczy tej części wynagrodzenia pracownika, która jest wypłacana ze środków własnych Spółki.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w następujących dokumentach:

 • Pismo PB5/IMD-033-21-1128/03 prezentujące stanowisko Ministra /finansów w sprawie warunków zwolnienia z opodatkowania dochodów pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, datowane 27 czerwca 2003 r. i skierowane do Izb Skarbowych,
 • Pismo DD3/0682/31/IMD/09/BMI9-1731 prezentujące stanowisko Ministerstwa Finansów, datowane 27 lutego 2009 r. i skierowane do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym ww. stanowisko z dnia 27 czerwca 2003 r. podtrzymano.

Mając powyższe na względzie Wnioskodawca prosi o zajęcie stanowiska w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

 • środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (…), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,
 • prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanych z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych z których podatnik jest wynagradzany, oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna nie podlegają bowiem zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od dnia 1 grudnia 2008 r. Spółka rozpoczęła realizację projektu badawczo – rozwojowego H SE w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Spółka jest beneficjentem środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej konsorcjum realizującego projekt H SE przez Komisję Europejską na podstawie umowy (ang. Grant Agreement Number). Do realizacji projektu H SE w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej Spółka zatrudnia osoby fizyczne, które realizują cel programu na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

W celu wyodrębnienia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej spośród innych przychodów Spółki, a także wyodrębnienia kosztów projektu H SE finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej spośród całkowitych kosztów realizacji projektu H SE, na rachunku bankowym Spółki w B BANK S.A. założono odrębne subkonta:

 • H EUR – subkonto, na które wpływają wyłącznie środki pomocowe w walucie euro na pokrycie 75% kosztów realizacji projektu H,
 • H PLN – subkonto, na które wpływają wyłącznie środki z przewalutowania środków z konta H EUR na złotówki, a więc środki pomocowe.

Wynagrodzenia tych osób w części odpowiadającej bezpośredniej realizacji celu programu wypłacane są z wyodrębnionego subkonta H PLN lub H EUR, na którym znajdują się wyłącznie środki pomocowe.

7 Program Ramowy Badań jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim w latach 2007 – 2013. O fundusze mogą ubiegać się instytucje naukowe (uniwersytety, akademie, instytuty), jednostki przemysłowe (małe i średnie przedsiębiorstwa, duży przemysł), organizacje (federacje, stowarzyszenia), jednostki rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne prywatne i publiczne jednostki posiadające zdolność prawną.

Program ten został utworzony na mocy Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej powołania siódmego programu ramowego Wspólnoty europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 – 2013).

Dysponentem środków pomocowych i jednocześnie podmiotem upoważnionym do ich rozdziału jest Komisja Europejska, natomiast, jak wynika ze stanu faktycznego, Spółka jest beneficjentem środków finansowych bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanej określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnych deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że środki pomocowe wpływają na wyodrębniony rachunek bankowy Wnioskodawcy, z którego są wypłacane wynagrodzenia.

Należy zatem wskazać, że w sytuacji, gdy w chwili dokonywania przez Wnioskodawcę wypłaty, wynagrodzenie jest finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek to wówczas korzysta ono ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że pracownik który je otrzymuje bezpośrednio realizuje cel programu. Natomiast w sytuacji, gdyby Wnioskodawca finansował wypłacane wynagrodzenia z własnych środków, wówczas wynagrodzenia te nie będą spełniały warunków do zwolnienia, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z ww. przepisu, drugą z okoliczności mających wpływ na zastosowanie zwolnienia przedmiotowego jest wykonanie określonych czynności związanych bezpośrednio z realizacją celu programu.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Spółka do realizacji przedmiotowego projektu zatrudniła osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Wynagrodzenia tych osób w części odpowiadającej bezpośredniej realizacji celu programu wypłacane są z wyodrębnionego subkonta, na którym znajdują się wyłącznie środki pomocowe.

W związku z powyższym można uznać, że w tej sytuacji wypełniona została druga z przesłanek wskazanych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy.

Reasumując, należy stwierdzić, iż wynagrodzenia pracowników korzystają ze zwolnienia przedmiotowego w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, ale tylko w sytuacji, gdy zostaną spełnione obie przesłanki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.