Zwolnienia z opodatkowania transakcji sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego.


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPP3/443-317/09-2/KG

Hasła tematyczne: faktura, lokal użytkowy, spółka cywilna, wspólnik, zwolnienia podatkowe

Kategoria: Podatek od towarów i usług –> Przepisy ogólne –> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 01.04.2009r. (data wpływu 15.04.2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeprowadzenia transakcji sprzedaży lokalu usługowego ze spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą – prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.04.2009r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie przeprowadzenia transakcji sprzedaży lokalu usługowego ze spółki cywilnej na rzecz jednego ze wspólników, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz związane z nim zdarzenie przyszłe.

W 2008 roku zmarł wspólnik spółki cywilnej. Na podstawie zapisu w umowie Spółki, w chwili śmierci jednego ze wspólników w jego prawa i obowiązki wstąpił przedstawiciel spadkobierców.

Powyższe umożliwiło zakończenie wszystkich transakcji handlowych oraz rozliczenie po stronie zobowiązań i należności Spółki. Od dnia 01.10.2008 roku spółka cywilna nie prowadziła działalności handlowej. Kontynuację tej działalności handlowej prowadzi drugi wspólnik pod ta samą nazwą.

Majątkiem spółki cywilnej jest lokal użytkowy, w którym prowadzona była działalność. Lokal został nabyty na podstawie umowy kredytu inwestycyjnego na cele prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie aktu notarialnego i faktury VAT w 2006 roku. Podatek naliczony na podstawie art. 86 ust. 1 został w całości odliczony i zwrócony na rachunek bankowy Spółki.

Wnioskodawca odkupił od spadkobierczyni jej udziały w dniu 12.03.2009 roku, na mocy aktu notarialnego zniesienia współwłasności i stał się jedynym właścicielem w/w lokalu, w którym kontynuuje działalność prowadząc ją jednoosobowo. Jest płatnikiem podatku VAT.

W chwili obecnej wspólnicy zamierzają rozwiązać spółkę cywilną. Wspólnik (Wnioskodawca) będący 100% właścicielem lokalu chciałby przenieść lokal użytkowy do swojej działalności – w tym celu zamierza wystawić fakturę VAT ze spółki cywilnej dla nabywcy – swojej firmy w której wykonuje działalność gospodarczą opodatkowaną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy możliwe jest przeprowadzenie transakcji odsprzedania w/w lokalu, odliczenie podatku w całości (biorąc pod uwagę, że nabywca jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz wykorzysta lokal do działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną) oraz kompensata VAT należnego dla Spółki Cywilnej i VAT naliczonego dla osoby fizycznej, jeśli w/w osoba jest wspólnikiem Spółki Cywilnej…

Wnioskodawca stoi na stanowisku iż na podstawie art. 86 ust. 1 przysługuje prawo do odliczenia z tytułu zakupionej nieruchomości oraz stosownie do art. 87 ust. 2 przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz związanego z nim zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 ust. 6 ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Podatnikami są zatem m. in. spółki cywilne.

Stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Art. 41 ust. 1 ustawy określa, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 – 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z opodatkowania.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż dwuosobowa Spółka prawa cywilnego w 2006 roku nabyła lokal użytkowy z przeznaczeniem na prowadzoną opodatkowaną działalność gospodarczą. W 2008 roku zmarł jeden ze wspólników i w miejsce zmarłego wspólnika Spółki wstąpił przedstawiciel spadkobierców, jednocześnie nabywając prawa wspólnika. Powyższe nastąpiło zgodnie z zapisem zawartym w umowie Spółki. Zatem Spółka nie została rozwiązana z mocy prawa i nadal posiada byt cywilnoprawny. W dniu 12.03.2009r. Wnioskodawca, będący wspólnikiem Spółki wykupił od spadkobiercy udziały w nieruchomości na mocy aktu notarialnego znoszącego współwłasność lokalu. Ponadto Wnioskodawca oprócz działalności jako wspólnik spółki cywilnej prowadzi odrębną działalność na własny rachunek. W chwili obecnej wspólnicy zamierzają rozwiązać Spółkę. Wspólnik (Wnioskodawca) będący 100% właścicielem lokalu ma zamiar przenieść lokal użytkowy do swojej działalności – w tym celu zamierza wystawić fakturę VAT ze spółki cywilnej na rzecz nabywcy – swojej firmy w której wykonuje działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT.

Mając na uwadze stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe z nim związane, przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy uznać, iż w przedmiotowej sprawie występują dwa podmioty, z których każdy spełnia definicję podatnika podatku VAT. Wobec powyższego transakcje dokonywane pomiędzy Spółką a Wnioskodawcą w zakresie działalności prowadzonej indywidualnie podlegają przepisom ustawy o VAT na zasadach ogólnych. Oznacza to, że Spółka może dokonać sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład majątku Spółki na rzecz firmy Wnioskodawcy. Transakcja ta winna być udokumentowana fakturą VAT. Jednocześnie należy zauważyć, iż transakcja spełnia warunki do uznania jej za zwolnioną z podatku VAT na podstawie powołanego powyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jednakże ust. 10 powołanego artykułu wskazuje na możliwość zastosowania w przedstawionej sytuacji opodatkowania. Zgodnie z jego treścią podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części: są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni; złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Oświadczenie powyższe, w myśl ust. 11, musi zawierać również imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy jak również planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części.

Zatem Spółka ma wybór w postaci opodatkowania bądź zwolnienia z opodatkowania transakcji sprzedaży przedmiotowego lokalu użytkowego na rzecz Wnioskodawcy jako osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą. W sytuacji opodatkowania transakcji Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze wystawionej przez Spółkę, ponieważ z wniosku wynika, iż lokal ten będzie wykorzystywany u Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych. Stosownie do art. 87 ust. 2 ustawy zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Ponadto należy wskazać, iż w sytuacji wyboru przez Spółkę zwolnienia z opodatkowania przedmiotowej transakcji zastosowanie będą miały przepisy art. 91 ustawy dotyczące korekty podatku naliczonego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 6, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.