Jakie będzie opodatkowanie darowizny, którą chcemy przekazać ww. Instytucjom i czy w ogóle będzie ta darowizna opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Sygnatura: ILPB3/423-220/09-2/DS

Hasła tematyczne: cele statutowe, darowizna, dochód, gmina, koszty uzyskania przychodów, likwidacja działalności, majątek, obowiązek podatkowy, opodatkowanie, przekazanie, przekazanie nieodpłatne, przychód, spółka wodna, zwolnienia przedmiotowe

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przychody –> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Kółka, przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2009 r. (data wpływu 23 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnie przekazanego majątku powstałego po zakończeniu likwidacji Kółka Rolniczego na rzecz:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej – jest prawidłowe,
  • Rady Rodziców – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnie przekazanego majątku powstałego po zakończeniu likwidacji Kółka Rolniczego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej i Rady Rodziców.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Zarząd Kółka Rolniczego uchwałą walnego zgromadzenia członków, postanowił przekazać majątek likwidowanego Kółka na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej.

Tym majątkiem są pieniądze, które zostaną przekazane na konta ww. Instytucji, które nie są organizacjami pożytku publicznego.

Kółko nie prowadzi żadnej działalności i nie posiada środków majątku trwałego, ani żadnych zobowiązań. Kółko Rolnicze posiada lokatę terminową w banku. Za 2008 r. przychód z ww. lokaty wynosi 4.168,17 zł – koszty 0 = dochód 4168,17 zł. Dochód ten został pokryty stratą za 2004 r. w kwocie 4.168,17 zł, podstawa opodatkowania 0.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jakie będzie opodatkowanie darowizny, którą Wnioskodawca chce przekazać ww. Instytucjom i czy w ogóle będzie ta darowizna opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych…

W 2009 r. zarząd Kółka podjął taką decyzję ze względów społecznych robiąc to dla dobra mieszkańców wsi.

Zdaniem Wnioskodawcy, darowizna przekazana na cele społeczne nie powinna być opodatkowana podatkiem od osób prawnych (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) – art. 18.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnie przekazanego majątku powstałego po zakończeniu likwidacji Kółka Rolniczego na rzecz:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej – jest prawidłowe,

  • Rady Rodziców – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (…).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż uchwałą walnego zgromadzenia członków, likwidowany majątek Wnioskodawcy (pieniądze) zostaną przekazane na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej i Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej. Z dalszej części wniosku wynika, iż to przekazanie będzie miało formę darowizny.

Pod pojęciem darowizny należy, zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), rozumieć umowę, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny. Nie stanowią natomiast darowizny bezpłatne przysporzenia w wypadkach, gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami Kodeksu cywilnego np.: użyczenie, nieodpłatne zniesienie współwłasności, nieodpłatne zlecenie, nieodpłatne przechowanie. W tych bowiem sprawach nawiązuje się między stronami stosunek trwały, co nie jest właściwe umowie darowizny (art. 889 Kodeksu cywilnego).

W myśl art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Zatem zakres ulgi przewidzianej w ww. przepisie, związanej z darowiznami na rzecz organizacji pozarządowych nie uzależnia dokonania odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i nie była jednostką sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

Jak stanowi ust. 2 tegoż artykułu, organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

W myśl ust. 3 ww. artykułu, działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Katalog art. 4 ust. 1 ww. ustawy zawiera 24 cele pożytku publicznego, wśród których wymieniono m.in. w punkcie 11 – zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, natomiast w punkcie 19 – zadania dotyczące ratownictwa i ochrony ludności.

Podkreślenia wymaga także fakt, iż w myśl art. 18 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie może przekroczyć 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo art. 7a ust. 1, z tym, że odliczeniom nie podlegają darowizny na rzecz:

  1. osób fizycznych,
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Ponadto, stosownie do art. 18 ust. 1c ww. ustawy, odliczenie darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikające z odrębnych ustaw, stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (…).

Powyższe oznacza więc, że podatnik może zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych wszelkie faktycznie poniesione wydatki, które mają lub mogą mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, w tym służą zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów, z wyłączeniem wydatków wskazanych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Z treści art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika natomiast, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. u. Nr 96, poz. 873, ze zm.), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Z wniosku wynika, iż darowizna zostanie przekazana na Ochotniczą Straż Pożarną i Radę Rodziców działającą przy Szkole Podstawowej.

W związku z tym, iż jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej działają w formie stowarzyszenia, czyli są osobami prawnymi, które nie stanowią jednostek sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz prowadzą zadania w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, darowizna przekazana na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej podlegać będzie odliczeniu.

W świetle powyższego, przekazanie likwidowanego majątku Wnioskodawcy, w części dotyczącej Ochotniczej Straży Pożarnej, o ile to przekazanie spełni warunki umowy darowizny (tj. będzie miała charakter świadczenia nieekwiwalentnego i zostanie prawidłowo udokumentowana), nie będzie stanowić, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztu uzyskania przychodów. Jednakże, będzie podlegać odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ww. ustawy – do wysokości kwoty stanowiącej maksymalnie 10% dochodu Wnioskodawcy.

Natomiast Rada Rodziców działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Zgodnie z art. 53 ustawy o systemie oświaty, w szkole i placówce może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły lub placówki. Rada uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę. Według art. 54 ww. ustawy, Rada Rodziców może występować do rady szkoły lub placówki, rady pedagogicznej i dyrektora szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

Wobec powyższego, Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły lub przedszkola, które stanowią jednostki sektora finansów publicznych. Zatem nie można jej uznać za organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zatem, przekazanie likwidowanego majątku Wnioskodawcy w formie darowizny na rzecz Rady Rodziców nie będzie stanowić – w myśl art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – kosztów uzyskania przychodów. Jej wartość nie będzie również podlegać odliczeniu od dochodu na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. W związku z tym, wartość przedmiotowej darowizny podlegać będzie opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.