1) Czy wartość początkowa przedmiotowej Nieruchomości w ewidencji środków trwałych spółki osobowej powinna dla celów podatkowych zostać ustalona w wartości aportu (wartości rynkowej)?2) Czy odpowiednia część wartości początkowej Nieruchomości (nie wyższa niż jej wartość rynkowa z dnia wniesienia aportem) określonej w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez spółkę osobową wynikająca z posiadanego przez Spółkę udziału w spółce osobowej, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu ze zbycia przez spółkę osobową przedmiotowych nieruchomości?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Sygnatura: IPPB3/423-416/09-3/MS

Hasła tematyczne: aport, ewidencja środków trwałych, koszty uzyskania przychodów, nieruchomości, odpisy amortyzacyjne, spółka osobowa, udział, wartość rynkowa, zbycie

Kategoria: Podatek dochodowy od osób prawnych –> Przychody –> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26.06. 2009 r. (data wpływu 01.07 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasady określania kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą przez spółkę osobową Nieruchomości wniesionej do niej przez Wnioskodawcę jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.07. 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej j podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasady określania kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą przez spółkę osobową Nieruchomości wniesionej do niej przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej również jako Spółka”) jest właścicielem nieruchomości, obejmującej grunty zakupione w 2007 i wzniesione na nich budynki o podstawowym przeznaczeniu handlowym oraz budowle (dalej jako „Nieruchomość”). Obecnie Spółka zamierza objąć udziały w spółce osobowej prawa handlowego (spółce komandytowej) w zamian za wkład niepieniężny w postaci tej Nieruchomości.

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) wartość aportu zostanie określona w uchwale o podwyższeniu wkładu i będzie równa wartości rynkowej przedmiotu aportu na dzień jego wniesienia. Zgodnie z art. 678 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), spółka komandytowa, z mocy prawa wstąpi w stosunki najmu lokali lub powierzchni w wyżej wskazanych budynkach w miejsce Centrum Handlowego P. Sp. z o.o., co będzie uwzględnione w wycenie wartości rynkowej Nieruchomości stanowiącej przedmiot aportu.

Wkład niepieniężny będzie obejmował:

  1. powyższą Nieruchomość (i) z uwzględnieniem wstąpienia w stosunki najmu, wraz z prawami z tytułu zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów najmu, w tym w szczególności gwarancji bankowych (lub ubezpieczeniowych), poręczeń, depozytów (kaucji) oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji, (ii) wraz z prawami (roszczeniami) z tytułu gwarancji i rękojmi, wynikającymi z umów z wykonawcami budynków oraz inwestorem zastępczym (wraz z prawami z zabezpieczeń),
  2. prawa autorskie majątkowe do projektów architektonicznych budynków handlowych,
  3. własność ok. 50 środków trwałych bezpośrednio związanych z budynkami handlowymi, w tym w szczególności: masztów flagowych, kasetonów do logotypów, centrali telefonicznej, fontanny, akwarium, sztucznych drzew, donic ze stali nierdzewnej, placu zabaw, itp., których wartość zostanie uwzględniona w wycenie Nieruchomości.

Spółka osobowa, do której wniesiona zostanie przedmiotowa Nieruchomość będzie prowadzić wynajem lokali w budynkach handlowych, ale nie wyklucza – w zależności od sytuacji na rynku nieruchomości – zbycia Nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  1. Czy wartość początkowa przedmiotowej Nieruchomości w ewidencji środków trwałych spółki osobowej powinna dla celów podatkowych zostać ustalona w wartości aportu (wartości rynkowej)…
  2. Czy odpowiednia część wartości początkowej Nieruchomości (nie wyższa niż jej wartość rynkowa z dnia wniesienia aportem) określonej w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez spółkę osobową wynikająca z posiadanego przez Spółkę udziału w spółce osobowej, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, będzie dla Spółki kosztem uzyskania przychodu ze zbycia przez spółkę osobową przedmiotowych nieruchomości…

Niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie zasady określania kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia przez spółkę osobową środka trwałego stanowiącego pierwotnie składnik aportu wniesionego do niej przez Wnioskodawcę, tj. pytania nr 2. Odpowiedź na pytanie nr 1, tj. dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasady określania wartości początkowej poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład aportu, wydana zostanie w odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy (ad. do pytania nr 2):

Zdaniem Spółki w przypadku sprzedaży Nieruchomości przez spółkę komandytową koszt uzyskania przychodu, który będzie mogła rozpoznać Centrum Handlowo P. Sp. z o.o, powinien zostać określony, jako przypadającą na Centrum Handlowe P. Sp. z o.o (proporcjonalnie do udziału w spółce komandytowej) cześć określonej w dniu aportu wartości początkowej Nieruchomości, pomniejszona o dokonane przez spółkę komandytową odpisy amortyzacyjne.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654, ze zm. dalej: „updop”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Sprzedaż nieruchomości przez spółkę komandytową powoduje, zatem, powstanie przychodu opodatkowanego u wspólników tej spółki proporcjonalnie do ich udziału w tej spółce oraz prawo do rozpoznania odpowiednich kosztów uzyskania przychodu w takiej samej proporcji.

Stosownie do art. 147 § 1 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), komplementariusz oraz komandytariusz uczestniczą w zysku spółki proporcjonalnie do ich wkładów wniesionych do spółki, chyba że statut stanowi inaczej.

Analizując przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy stwierdzić, iż ustawodawca nie przewidział szczególnej metody ustalania dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 14 ust. 1 w/w ustawy. Z tego też względu oraz uwzględniając fakt, iż Spółka, będąca wspólnikiem spółki komandytowej, jest osobą prawną przy ustalaniu jej dochodu z w/w tytułu należy kierować się zasadą ogólną wyrażoną w art. 7 ust 2 updop. Zgodnie z tym przepisem, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 updop, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą .

Art. 12 ust. 1 updop stanowi, że przychodami są m. in. otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Z kolei zgodnie z art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast kosztami uzyskania przychodów, stosownie do art. 15 ust. 1 updop, są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródłaprzychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Art. 16 ust. 1 pkt 1ww ustawy stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

  1. nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
  2. nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,
  3. ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 updop powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych,
  • wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 updop, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Kierując się, zatem, literalnym brzmieniem art. 5 oraz powołanych powyżej przepisów updop, należy stwierdzić, że Spółka jako jeden ze wspólników spółki komandytowej, ma prawo do uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów (proporcjonalnie do posiadanego udziału) odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od nieruchomości stanowiących majątek spółki komandytowej (tj. budynków usytuowanych na gruncie, którego właścicielem jest Spółka), a w przypadku sprzedaży Nieruchomości przez spółkę komandytową – również kosztów związanych z tym przychodem. Koszt uzyskania przychodu z tego tytułu należy ustalić w wysokości proporcjonalnej do udziału w spółce komandytowej, części sumy wartości początkowej nieruchomości gruntowej oraz budynków wniesionych aportem do spółki komandytowej, czyli wartości określonej w umowie spółki osobowej nie wyższej niż wartość rynkowa, pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Analogiczne stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2008 r. (sygn. lP-PB3-423-147/08-2/MS), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 maja 2008 r. (sygn. IBPB3/423-92/08/AM/KAN-1179/08) i z dnia 12 maja 2008 r. (sygn. IBPB3/423-116/08/AP/KAN-1361/08) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 marca 2008 r. (sygn. ILPB3/423-16/08-3/HS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.