Czy płatnik powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia pracowników, którzy realizują zadania w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, w przypadku, gdy wypłata następuje ze środków pożyczonych?


Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura: IBPB2/415-243/07/HK

Hasła tematyczne: pomoc bezzwrotna, środki pomocowe, Unia Europejska (Wspólnota Europejska), wynagrodzenia

Kategoria: Podatek dochodowy od osób fizycznych –> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2007r. (data wpływu do tut. Biura– 9 października 2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu osiągniętego przez pracowników, których wynagrodzenie po wyczerpaniu środków z Unii Europejskiej pochodzi z pożyczonych środków własnych Uniwersytetu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania dochodu osiągniętego przez pracowników, których wynagrodzenie po wyczerpaniu środków z Unii Europejskiej pochodzi z pożyczonych środków własnych Uniwersytetu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznychm.in. w stosunku do osób pracujących na Uczelni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, pobierających stypendium naukowe, których wynagrodzenie pochodziw całości ze środków finansowych przyznanych w ramach programów ramowych Unii Europejskiej. Środki finansowe przyznane zostają na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską a koordynatorem konsorcjum oraz Uczelnią. Podatnicy, dla których Uczelnia jest płatnikiem podatku dochodowego wykonują pracę bezpośrednio realizującą cel programu ramowego. Środki otrzymane z Unii Europejskiej ulegają wyczerpaniu i Uniwersytet pożycza środki własne na wypłatę wynagrodzeń pracownikom w ustawowych terminach. Środki te traktowane są jako pożyczka, refundowana po wpływie kolejnych, końcowych rat z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy płatnik powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku, gdy wypłata następuje ze środków pożyczonych przez Uniwersytet, refundowanych po wpływie z Unii Europejskiej…

Wnioskodawca uważa, że rozwiązanie finansowo-księgowe jakim jest sposób wypłaty wynagrodzenia, a konkretnie, z którego rachunku Uczelni finansowane jest to wynagrodzenie, nie powinno przesądzać o wyłączeniu zwolnienia. Zdaniem Wnioskodawcy jest to jedynie kwestia techniczna i zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych nie powinna być potrącana z wynagrodzenia.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy, oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Powołany przepis wprowadza przedmiotowo – podmiotowe przesłanki zwolnienia, które muszą być spełnione łącznie, a mianowicie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych i podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowegoz bezzwrotnej pomocy. Tym samym skorzystanie ze zwolnienia warunkuje zarówno pochodzenie dochodów z określonych źródeł jak i bezpośrednie realizowanie celu programu finansowanego z tych źródeł. Przedmiotowe zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, jeżeli umowa na podstawie której podatnicy bezpośrednio realizują cel programu finansowanegoz bezzwrotnej pomocy została zawarta z bezpośrednim beneficjentem pomocy,tj. podmiotem, który pierwszy otrzymał środki objęte tym zwolnieniem. Z tego względu dla ustalenia podmiotów korzystających ze zwolnienia istotna jest treść dokumentów, przyznających stronie polskiej bezzwrotne środki pomocowe oraz treść umów, na podstawie których podatnik otrzymuje przedmiotowe przychody. Oznacza to, że bez potrącania zaliczek na podatek dochodowy będą otrzymywać wynagrodzenie pracownicy, zleceniobiorcy oraz osoby zaangażowane na podstawie umowy o dzieło, jeśli wynagrodzenia te są finansowane przez pracodawcę, zleceniodawcę ze środków pomocowych, a oni bezpośrednio realizują program objęty pomocą.

Drugi z warunków dotyczy pochodzenia wypłaconych podatnikom środków pieniężnych. Jeżeli pomoc otrzymana na prefinansowanie realizowanych programówi projektów pomocowych pochodzi ze środków pożyczonych, to nie jest ona otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, a tylko takie pochodzenie warunkuje zwolnienie przedmiotowe z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż środki otrzymane z Unii Europejskiej ulegają wyczerpaniu i wnioskodawca pożycza środki własne na wypłatę wynagrodzeń pracownikom, zatem w powyższym przypadku refundacja nie jest bezpośrednio otrzymana ze środków bezzwrotnej pomocy, tym samym nie został spełniony warunek o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W konsekwencji, na wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika, wynikający z art. 31i 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeniaw przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się(w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.