Orzeczenie nr KW-005/26/2003


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: KW-005/26/2003

Hasła tematyczne: prowizje, otrzymanie towaru, koszty uzyskania przychodów, umowa komisu

Kategoria:

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 23.07.2003 r. w części dotyczącej kosztów uzyskania przychodów za przyjęty towar w komis po sporządzeniu umowy z komitentem – Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia.

Umowa komisu w/g art. 765 Kodeksu Cywilnego jest umową, na podstawie, której przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz we własnym imieniu.

O ile w umowie kupna – sprzedaży występują bezpośrednio sprzedawca i nabywca i w wyniku zrealizowania tej sprzedaży następuję od razu przeniesienie prawa własności ze sprzedawcy na nabywcę, to w umowie komisu pośredniczy pomiędzy sprzedawcą a nabywcą – komisant, który nie jest sprzedawcą ani nabywcą. Przyjmuje on jedynie od zleceniodawcy (komitenta) towar w celu sprzedaży tego towaru finalnemu nabywcy za określone w umowie wynagrodzenie w formie prowizji. Świadczy on usługę komisową na rzecz komitenta a zatem jest jedynie sprzedawca tej usługi.

Przyjęty przez komisanta od komitenta towar w celu sprzedaży na warunkach umowy komisu powstaje nadal własnością komitenta, aż do czasu sprzedaży go nabywcy.

U komisanta jest on towarem obcym – obcym składnikiem majątku.

Przepis § 28 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 116 z 2000 r., poz. 1222 ze zm.) stanowi, że spis natury powinien również obejmować towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika, lecz nie podlegają one wycenie, wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem czyją stanowią własność.

Z treści złożonego pisma wynika, że przyjmując towary w komis sporządzona zostanie umowa z komitentem. Towar ten nie podlega zaewidencjonowaniu jako koszt w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Po sprzedaży przychodem komisanta będzie jedynie kwota prowizji lub inne wynagrodzenie za wykonanie usługi.