Orzeczenie nr OG/005/119/KW/2003


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG/005/119/KW/2003

Hasła tematyczne: wykonanie usługi, pomoc zagraniczna, środek

Kategoria:

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo P.P.U.H "K." K. Kazimierz, z dnia 22.08.2003r w sprawie przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego w związku z wykonywaniem usług w ramach programu PHARE- ODBUDOWA 2001 wyjaśnia:

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 46a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (Dz. U. z 2000r Nr 104, poz 1104 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielenia środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleci wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Odnośnie podatku VAT organ podatkowy informuje, że: zgodnie z § 62 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zawarcie pisemnej umowy na świadczenie usług finansowanych ze środków pomocy zagranicznej, zarejestrowanej przez Komitet Integracji Europejskiej upoważnia do zastosowania obniżonej stawki VAT do wysokości 0%.

W przypadku, gdy kwota nadwyżki podatku naliczonego u podatnika dokonującego sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż 22% przekracza kwotę wynoszącą 22% całości obrotu opodatkowanego stawkami niższymi zwrotowi na rachunek bankowy podlega nadwyżka do wysokości tej kwoty – art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).