Orzeczenie nr PDII/417/OG/005/116/48/2003


Autor: Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: PDII/417/OG/005/116/48/2003

Hasła tematyczne: odsetki od kredytu, termin materialny, zakup mieszkania, inwestycje

Kategoria:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 22.08.2003 r. w sprawie ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na nowe inwestycje mieszkaniowe informuje.

Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) od podstawy obliczenia podatku można odliczyć faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:
1) budową budynku mieszkalnego albo,
2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
4) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku, których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Z pisma wynika, iż zamierza Pan zaciągnąć w Multibanku, który jest częścią BRE Banku S.A. kredyt na zakup mieszkania od firmy developerskiej "M. Export Development" S.A. Z ulgi tej będzie Pan mógł skorzystać, gdy jednocześnie spełnione zostaną następujące zawarte w art.26b ust.2 w/w ustawy warunki:
1) kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002r,
2) kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, iż dotyczy on jednej z inwestycji w/w,
3) inwestycja dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczpospolitej polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
4) inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002r i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku, oraz:
a) w przypadku inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – umową o spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo umową o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, których jedną ze stron jest podatnik, albo umową o przeniesieniu na podatnika własności domu jednorodzinnego,
b) w przypadku inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – umową, w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, do zeznania składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia płaconych odsetek od kredytów (pożyczek), podatnik dołączy oświadczenie według określonego wzoru o wysokości wszystkich poniesionych wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,
5) odsetki:
a) zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot udzielający kredytu (pożyczki),
b) nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,
c) nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art.11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,
6) podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:
a) zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,
b) budowę budynku mieszkalnego,
c) wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
e) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,
f) przebudowe strychu suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,
g) systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W świetle obowiązującego w 2002 r w/w przepisu art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z przedmiotowego odliczenia jest zakończenie inwestycji przed upływem trzech lat, bowiem jak stanowi ten przepis odliczenie stosuje się, jeżeli: inwestycja została zakończona przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego, a zakończenie inwestycji nastąpiło nie wcześniej niż w 2002 r. i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania – zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku oraz w przypadku inwestycji zakupu nowo wybudowanego lokalu mieszkalnego (w Pana przypadku od firmy developerskiej) – umowy w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Załączone do zapytania kserokopie decyzji wydanych dla "M. Export Development" S.A. tj. pozwolenie na budowę z dnia 1999-12-06 i pozwolenie na użytkowanie z dnia 2002-12-30 wykluczają w Pana przypadku w świetle obowiązujących w 2002 r. przepisów możliwość skorzystania z ulgi na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego przez Pana na zakup mieszkania w budynku, którego budowa została zakończona przed upływem trzech lat, ale do zawarcia aktu notarialnego kupna mieszkania dojdzie po okresie trzyletnim a więc nie zostanie spełniona jedna z koniecznych przesłanek dotyczących potwierdzenia zakończenia inwestycji, jaką jest sporządzenie umowy, w formie aktu notarialnego przed upływem trzech lat od rozpoczęcia budowy.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 01-08-2002 r. (PB5/MC-033-299-1889/02) na które powołuje się Pan w swoim piśmie – uprawnienie odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, jakie przysługuje od 1 stycznia 2002 r., jest przywilejem, z którego podatnicy mogą skorzystać jedynie w określonych warunkach. Niedopełnienie któregokolwiek z warunków określonych przez ustawodawcę powoduje, że podatnik traci możliwość skorzystania z przedmiotowego odliczenia. Termin określony w art. 26b ust. 2 pkt 4 ustawy jest terminem prawa materialnego, od którego przepisy ustawy nie przewidują żadnego wyjątku. Zatem jego bieg trwa nieprzerwanie od momentu, w którym dana inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę w rozumieniu prawa budowlanego.