Orzeczenie nr OG-005/118/2003


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/118/2003

Hasła tematyczne: placówki, dzieci i młodzież, opieka

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo znak: MOPR-Op/KO/1257/03 z dnia 14.07.2003r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, że zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości, urząd skarbowy na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Stosownie do zapisu art. 14a §2 zapytanie, o którym mowa w §1 składa się do właściwego urzędu skarbowego. Składając zapytanie podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Z zapytaniem wystąpił MOPR, który w przedmiotowej sprawie nie jest podatnikiem ani płatnikiem. Niemniej jednak z uwagi na wagę problemu dotyczącego szerszej grupy podatników tut. Urząd niniejszym pismem ustosunkuje się do sprawy przedstawionej w piśmie. Należy podkreślić, że w piśmie nie opisano aktualnego stanu faktycznego, lecz przyszły przewidywany. Dlatego też nie można obecnie ocenić, czy przedstawiony w piśmie stan faktyczny jest wystarczająco jasno opisany dla zajęcia prawidłowego i jednoznacznego stanowiska w sprawie.

Z informacji zawartych w piśmie wynika, że MOPR w drodze umowy zamierza, w oparciu o przepisy art. 12a ustawy z 29.11.1990 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.), zlecać osobom fizycznym sprawowanie opieki nad dziećmi w niepublicznych rodzinnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzonych przez te osoby w ramach działalności gospodarczej.

Przychodem z działalności będzie wynagrodzenie brutto wypłacane przez MOPR osobom prowadzącym placówki rodzinne. Oprócz wynagrodzenia osoby te otrzymywałyby również pieniądze wynikające ze stawek niezbędnych do właściwego funkcjonowania placówki rodzinnej ustalonych zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.10.2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1465 ze zm.) obejmujących koszty związane z utrzymaniem dzieci, utrzymaniem domu jednorodzinnego, usługami telekomunikacyjnymi, bankowymi, transportowymi, wykorzystywaniem prywatnego samochodu, wydatkami na świadczenia zdrowotne dzieci. Wszystkie koszty wraz z wynagrodzeniem osoby prowadzącej placówkę rodzinną pokrywane byłyby z dotacji celowej z budżetu państwa a zabezpieczone w budżecie Miasta Kielce.

Mimo iż otrzymywane pieniądze będą pochodziły z dotacji, MOPR stoi na stanowisku, że osoby podejmujące się prowadzenia placówek rodzinnych w ramach działalności gospodarczej powinny prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazując w niej po stronie przychodów kwoty wynikające z otrzymanego wynagrodzenia i kwoty stawek na funkcjonowanie placówki w danym miesiącu, a po stronie kosztów wszystkie wydatki poniesione w danym miesiącu na utrzymanie placówki. Zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów miałyby służyć dla celów podatku dochodowego i sprawozdawczości budżetowej. Zdaniem MOPR, przychodem z działalności gospodarczej takich osób byłoby wyłącznie otrzymywane wynagrodzenie brutto, a dochód wyliczony zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 414 ze zm.). Od tak wyliczonego dochodu osoby te zgodnie z art. 44 ust. 3, 6 i 6a w/powołanej ustawy miałyby składać urzędom skarbowym deklaracje wg ustalonego wzoru i wpłacać zaliczki od tego dochodu.

Ustosunkowując się do problemu przedstawionego w piśmie Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia, co następuje.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie art. 21 ust. 1 pkt 47b zwalnia od podatku dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Dla celów podatkowych nie są kosztem uzyskania przychodów wydatki sfinansowane z dochodów (przychodów) z dotacji otrzymanych z budżetu państwa, co wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy.

Z uwagi na powyższe przy księgowaniu przychodów i kosztów należy dołożyć szczególnej staranności tak, aby zapewnione było wyodrębnienie kwot podlegających zwolnieniu od podatku oraz wydatków z nich sfinansowanych.

Należy też podkreślić, że w świetle przepisów art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest kosztem podatkowym wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Z kolei w zwolnieniach ustawowych nie wymieniono zwolnienia od podatku dochodów z działalności w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej, co według oceny tut. Urzędu prowadzi do wniosku, że uzyskane przez podatnika dochody z omawianej działalności podlegają opodatkowaniu w trybie przewidzianym w ustawie.

Takie stanowisko w sprawie potwierdzałaby treść art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze, zm.), która stanowi, że przedsiębiorcami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz nie mające osobowości prawnej spółki prawa handlowego, które we własnym imieniu podejmują i wykonują działalność gospodarczą. Celem działalności gospodarczej jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana i usługowa oraz rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.