Orzeczenie nr OG-005/151/03/SKŁ/1/03


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/151/03/SKŁ/1/03

Hasła tematyczne: właściwość urzędu skarbowego, właściwość miejscowa, spółka jawna, zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowej, właściwość rzeczowa

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 sierpnia 2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 306h § 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) organy podatkowe za zgodą podatnika wydają zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie wspólników spółki cywilnej jawnej, partnerskiej oraz komplementariuszy spółki komandytowej albo komandytowo – akcyjnej – nie będących akcjonariuszami.

Właściwość miejscową i rzeczową organów podatkowych do wydawania zaświadczeń z uwzględnieniem rodzaju zobowiązania podatkowego reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 240, poz. 2067). Z treści § 3 rozporządzenia wynika, że zaświadczenia są wydawane przez organ podatkowy właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych. Jednocześnie przepis § 4 ust. 1 rozporządzenia nałożył na organy podatkowe obowiązek wydawania zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości po porozumieniu z organami podatkowymi, które były właściwe miejscowo, jeżeli zostały one wskazane we wniosku podatnika lub w piśmie wyrażającym zgodę na wydanie zaświadczenia.

W świetle przytoczonych przepisów jeden ze wspólników powinien zwrócić się o wydanie zaświadczenia do Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo.W piśmie skierowanym do tego Urzędu powinien wskazać Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach jako właściwy rzeczowo i miejscowo w zakresie podatku dochodowym od osób fizycznych dla drugiego wspólnika. Natomiast Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach, jest właściwy rzeczowo i miejscowo dla podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego spółki jawnej.