Dotyczy wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług uszlachetniania czynnego.


Autor: Urząd Skarbowy w Prudniku

Sygnatura: PP-4431/9/AZ/03

Hasła tematyczne: import usług, uszlachetnianie, stawki podatku, eksport usług, podatek od towarów i usług

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14 a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) , Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 2003.10.14 bez nr (data wpływu 2003.10.15 ) w sprawie udzielenia informacji na temat wysokości stawki podatkowej VAT stosowanej do opodatkowania usług uszlachetniania czynnego, informuje co następuje:

Na podstawie złożonego wniosku ustalono , że wnosi Pani o udzielenie informacji dotyczącej warunków stosowania stawki 0% w eksporcie usług objętych procedurą uszlachetniania czynnego. Zagadnienie poruszone we wniosku regulują następujące przepisy prawa podatkowego:

 • art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 08.01.1993 r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.), w myśl którego eksportem usług w rozumieniu ustawy są usługi polegające na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów przywiezionych na polski obszar celny, które zostały objęte procedurą uszlachetniania czynnego , jeżeli towary te zostaną wywiezione za granicę z warunkami określonymi w przepisach celnych.
 • art. 18 ust. 3 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z którym – "w eksporcie towarów i usług (…) stawka podatku wynosi 0 % pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 27 ust. 4 "
 • § 58 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 , poz. 268 ze zm. ) zgodnie z którymi za eksport usług, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt.5 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług uznaje się usługi
 • (pkt 1) świadczone bezpośrednio przez podatnika, który sprowadził na polski obszar celny towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego w celu ich naprawy, uszlachetniania, przerobu lub przetworzenia ,jeżeli towary te zostaną wywiezione za granicę zgodnie z warunkami określonymi w przepisach celnych. Dowodem wywozu poza państwową granicę Rzeczypospolitej Polskiej towarów uprzednio przywiezionych w celu naprawy, uszlachetniania, przetworzenia lub przerobu (kod procedury – 1151) jest dokument SAD potwierdzony w sposób przewidziany dla tej procedury w przepisach celnych.
 • (pkt 3) świadczone przez innych podatników na zlecenie podatnika, o którym mowa w pkt 1, polegające wyłącznie na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarów sprowadzanych w tym celu przez podatnika określonego w pkt 1, pod warunkiem:
  1. uzyskania oświadczenia od zleceniodawcy, że towar, który powstał w wyniku wykonania tej usługi, zostanie wywieziony za granicę,
  2. posiadania szczegółowego rozliczenia tych usług zgodnie z treścią dokumentów celnych, których kopie powinny być w posiadaniu tych podatników, stwierdzających powrotny wywóz towarów za granicę
 • § 58 ust. 2 cytowanego rozporządzenia , zgodnie z którym przepisy ust. 1 pkt 2 – 4 stosuje się jeżeli podatnik spełni określone w nich warunki oraz otrzyma całość lub co najmniej 50 zapłaty przed upływem 60 dni od daty wywozu za granicę towaru będącego przedmiotem świadczonych usług, z tym że spełnienie warunków także po upływie terminu uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku należnego.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że bezpośrednim zleceniobiorcą usługi zagranicznej uszlachetniania czynnego polegającej na wykonaniu na zlecenie kontrahenta zagranicznego mebli z powierzonych przez niego tkanin, jest firma Przedsiębiorstwo Zagraniczne (…), które posiada pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. Ww. firma po wykonaniu wyrobu finalnego eksportuje przedmiotowe towary do zleceniodawcy zagranicznego. Podwykonawcą natomiast wyżej wymienionej firmy jest Pani firma tj. Przedsiębiorstwo (…), które jak wynika z pisma otrzymuje skrojone i uszyte , przez bezpośredniego zleceniobiorcę (Firma (…)) pokrowce na meble z tkaniny objętej odprawą czasową.

Usługa zlecona przez Firmę (…) podwykonawcy obejmuje tapicerowanie mebli, przy czym należy rozgraniczyć dwie sytuacje:

 1. Podwykonawca wykonuje usługę tapicerowania z powierzonych pokrowców wytwarzając wyrób gotowy z zastosowaniem własnych dodatków takich jak:
  1. stelaż,
  2. pianki,
  3. opakowania, itp.
 2. Podwykonawca wykonuje usługę tapicerowania z powierzonych pokrowców oraz z powierzonych dodatków tapicerskich (takich jak: stelaże, pianki, nóżki, wata, zszywki, wkręty, śruby)

Ponadto jak wynika z przedłożonej umowy współpracy w zakresie przerobu uszlachetniającego zawartej pomiędzy Firmą (…) a Firmą (…), zleceniodawca zobowiązał się dozłożenia oświadczeń, że towary powstałe w wyniku wykonania usług tapicerowania zostaną wywiezione za granicęszczegółowego rozliczenia tych usług, zgodnie z treścią dokumentów celnych stwierdzających powrotny wywóz towarów za granicę i przekazania ich zleceniobiorcyprzekazania co najmniej 50% zapłaty za wykonane usługi w ciągu 60 dni od daty wywozu za granicę towarów będących przedmiotem niniejszej umowy.

Z przedstawionych faktur VAT wystawionych przez Firmę (…), arkuszy kalkulacyjnych oraz warunków zawartej umowy wynika , że zleceniobiorca obciążył Firmę (…) tytułem wykonanych usług tapicerowania mebli. W I z omawianych przypadków w wartość usługi wkalkulowano dodatkowo koszt krajowych komponentów natomiast w II przypadku kalkulacja zawierała jedynie koszty samej usługi.

Ustosunkowując się zatem do zadanego pytania czy w obu przedstawionych przypadkach przysługuje podwykonawcy prawo do zastosowania stawki 0% należy stwierdzić co następuje

W świetle cytowanych na wstępie przepisów czynności polegające na naprawie, przerobie, przetworzeniu czy uszlachetnianiu towaru sprowadzonego z zagranicy, wykonywane przez krajowego podwykonawcę na podstawie udzielonego zlecenia przez podatnika sprowadzającego te towary w celu ich dalszego wywozu, podlegają opodatkowaniu stawką 0% przy łącznym spełnieniu warunków zawartych w tych przepisach.Należy zauważyć, że przepisy prawa podatkowego regulujące zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie definiują pojęć: naprawa, przerób, przetworzenie czy też uszlachetnienie, nie definiują również zakresu i skali wykorzystania przy wykonywaniu ww. czynności surowców, półwyrobów oraz innych towarów zużytych do wytworzenia wyrobu finalnego. Mając powyższe na uwadze przy stosowaniu powyższych pojęć należy przyjąć literalne brzmienie ogólnie stosowanych definicji słownikowych. Nie sposób zatem nie zgodzić się ze stanowiskiem, iż świadczone przez podwykonawcę usługi w zakresie tapicerowania mebli wykorzystujące przekazany przez zleceniodawcę importowany materiał obiciowy (sprowadzony w trybie procedury uszlachetniania czynnego) powodują "przerobienie lub przetworzenie" tego towaru w procesie produkcji mebli w następstwie czego powstaje gotowy wyrób – meble tapicerowane. Należy zatem stwierdzić, iż wykonane czynności zawierają się w katalogu czynności o których mowa w § 58 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 , poz. 268 ze zm. ), uprawniających do stosowania stawki 0% przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków określonych w tym przepisie.

Reasumując należy stwierdzić, że przy świadczeniu rzeczonych usług tapicerowania mebli przez Firmę (…) na rzecz Firmy (…) opisanych w I przypadku (tj. przy wykorzystaniu komponentów krajowych ) jak i w II przypadku (tj. przy wykonaniu usługi wyłącznie z materiałów powierzonych ) przysługuje prawo zastosowania 0 % stawki podatku VAT przy spełnieniu łącznym wszystkich warunków wymienionych w cytowanych na wstępie przepisach.

Końcowo należy zauważyć, że wobec nie przedłożenia tutejszemu organowi podatkowemu do wglądu dokumentów o których mowa w przywołanych na wstępie przepisach warunkujących zastosowanie stawki 0% tj.:

 • ewidencji sprzedaży
 • oświadczeń zleceniodawcy
 • szczegółowych rozliczeń usług
 • dokumentów celnych stwierdzających powrotny wywóz dowodów zapłaty

nie sposób ustalić czy świadczone usługi udokumentowane przedłożonymi fakturami VAT spełniają wymogi do zastosowania preferencyjnej stawki 0%