Orzeczenie nr OG-005-164/03/PP2/443/151


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005-164/03/PP2/443/151

Hasła tematyczne: homologacja producenta, świadectwo homologacji, odliczenie podatku od towarów i usług

Kategoria:

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.09.2003 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia, iż zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dn. 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika: samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kilogramów z wyjątkiem przypadków, gdy odsprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umów leasingu tych samochodów stanowi przedmiot działalności podatnika, oraz części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika tych samochodów, jeżeli samochody te zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych.

Natomiast w świetle art. 25 ust. 3 w/w ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego.

Ponadto § 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz 268 ze zm.) stwierdza, że podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe które nie posiadają homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego typu samochodów, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku, o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów.

Spółka w piśmie wskazała, iż zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 ze zm.) producent lub importer nowego typu pojazdu mechanicznego wyprodukowanego w ilości jednej sztuki rocznie nie jest obowiązany uzyskać na niego świadectwa homologacji.

W związku z powyższym zdaniem tut. Urzędu uprawniony nabywca, (będący zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT) wyprodukowanej przez Spółkę cysterny, będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu – zgodnie z art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług VAT.