Orzeczenie nr OG-005/207/03/PD II/415-66/03


Autor: Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach

Sygnatura: OG-005/207/03/PD II/415-66/03

Hasła tematyczne: zakład pracy, odszkodowania

Kategoria:

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2003 r. znak: KP-2284/03 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia.

Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 261ipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:
a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugod.

Ponadto w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymam na podstawie wyroku sądowego do wysokości określonej w tym wyroku, z wyjątkiem odszkodowań:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Z przedłożonego wyroku Sądu Okręgowego z dnia 17.09.2003 r. wynika, iż w sprawie z powództwa pracownicy o przywrócenie do pracy na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 05.12.2002 r. oddalono apelację i zmieniono zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądzono od zakładu pracy na rzecz pracownicy kwotę 9.460,14 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17.09.2003 r.

Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego wynika, iż powódka zmieniła swe żądanie, domagając się odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy, a więc Sąd Okręgowy na mocy art. 471 K. p. zasądził na jej rzecz odszkodowanie w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 9.460,14 zł.

W świetle powyższego tut. Urząd wyjaśnia, iż odszkodowanie to podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie cytowanego wyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.