Orzeczenie nr PF.415/11/03


Autor: Urząd Skarbowy w Sandomierzu

Sygnatura: PF.415/11/03

Hasła tematyczne: amortyzacja, stawka amortyzacyjna, środek trwały

Kategoria:

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 01.08.2003 r., uzupełnione 25:08.2003-r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki amortyzacyjnej środka trwałego, Urząd Skarbowy w Sandomierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Z treści Pani pisma wynika, że prowadzi Pani pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług geodezyjnych, pośrednictwa w pozyskiwaniu i sprzedaży nieruchomości. Opodatkowana jest Pani na zasadach ogólnych. Z załączonej do pisma faktury VAT wynika, że w dniu 26 czerwca 2003 r. nabyła Pani za cenę brutto 67.800,00 zł. samochód ciężarowy "XSARA PICASSO" 1,8 16 V.

W piśmie z dnia 1 sierpnia 2003 r. stwierdza Pani, że samochód zakupiony dla Pani firmy użytkowany jest bardzo intensywnie i wymaga szczególnej sprawności technicznej, i ze względów bezpieczeństwa wymaga szczególnej sprawności technicznej (napęd, hamulce, klimatyzacja). Z tych też względów uważa Pani, że środek transportu może być amortyzowany przez okres 30 miesięcy, co odpowiada 40 stawce amortyzacyjnej.

Przekonanie Pani jest błędne, co wynika z literalnego brzmienia art. 22j ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Zgodnie z powołanym przepisem podatnicy, z zastrzeżeniem art. 221(dotyczy taboru transportu morskiego) mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym, że okres amortyzacji dla środków transportu, w tym samochodów osobowych, nie może być krótszy niż 30 miesięcy. Nabyty przez Panią samochód nie odpowiada definicji środka trwałego używanego lub ulepszonego, określonej w art. 22j ust. 2 pkt 1 i 2 cyt. Ustawy.

W piśmie uzupełniającym z dnia 25.08.2003 r. prosi Pani o określenie zasad amortyzacji środka transportu, opisując w dalszej części, iż dwa razy w tygodniu wyjeżdża Pani w Bieszczady oraz do województwa podkarpackiego aż do granicy polsko – ukraińskiej, gdzie występują bezdroża, drogi górzyste, a to powoduje, że samochód eksploatowany jest bardzo intensywnie, w ciężkich warunkach (złe drogi, długie podjazdy, jazdy po polach). W tych warunkach – w Pani ocenie – samochód zużywa się szybciej niż przeciętny samochód eksploatowany w normalnych warunkach.

Pyta Pani, czy w tych okolicznościach słusznie chce Pani zastosować podwyższoną stawkę amortyzacyjną przy zastosowaniu współczynnika 1,4.

Zgodnie z art. 22 i ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy mogą podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyższać dla m.in. środków transportu, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej -przy zastosowaniu w t okresie współczynników nie wyższych niż 1,4.

Wyjaśnienia dotyczące określenia szczególnej sprawności technicznej środków transportu zawarte są w objaśnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych (art. 22 i ust. 7 uopdf). Zgodnie z pkt 3 powyższych objaśnień przez środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22 i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działaj ą ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane są w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Jeśli więc zachodzą okoliczności powołane w cytowanych wyżej przepisach, może Pani do podstawowej stawki amortyzacyjnej 20% zastosować współczynnik 1,4, co daje stawkę amortyzacji 28 % rocznie. Stawka podwyższona może być jednak stosowana tylko w okresie użytkowania samochodu w warunkach wymagających szczególnej sprawności technicznej, tj. w czasie jazdy w warunkach terenowych, w warunkach leśnych lub innych, wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

Reasumując należy stwierdzić, że to nie organ podatkowy decyduje o wysokości stosowanej stawki amortyzacyjnej, wynika ona, bowiem z ustawy.Podatnik w oparciu o warunki określone w ustawie i wykazie winien zastosować stawkę właściwą i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność jej przyjęcia. Z prowadzonej dokumentacji podatkowej winno wynikać, czy eksploatacja pojazdu odbywa się w części lub całości w warunkach pogorszonych (umowy, faktury, pomiary, przebieg).