Wysokość wydatków poniesionych przez podatnika w roku podatkowym z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej ustala się na podstawie dowodu tej wpłaty. W przypadku, gdy podatnik dokonuj


Autor:

Sygnatura: PB5/KD-033-179-2339/01

Hasła tematyczne: fundusz remontowy, dokumentowanie wpłat, wyciągi bankowe

Kategoria:

W związku z wciąż napływającymi wątpliwościami dotyczącymi dokumentowania wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z art. 27a ust 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wysokość wydatków poniesionych przez podatnika w roku podatkowym z tytułu wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej ustala się na podstawie dowodu tej wpłaty. Należy zauważyć, iż użyte przez ustawodawcę pojęcie "dowód wpłaty" jest pojęciem szerokim. Zatem za dowód wpłaty na przedmiotowy fundusz należy uznać zarówno przelew bankowy, przekaz pocztowy, jak również dokument wpłaty w kasie spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej. Z uwagi na fakt, iż w praktyce najczęściej wpłat na fundusz remontowy podatnicy dokonują w ogólnej kwocie, łącznie z pozostałymi składnikami opłaty czynszowej (zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości) i innych należności wobec spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych, stąd też w wielu przypadkach posiadają jeden dowód wpłaty dokonanej z tych tytułów. W takiej sytuacji z dowodu wpłaty niekiedy nie sposób jednoznacznie wywnioskować wysokość wniesionych przez podatnika wpłat na przedmiotowy fundusz.

Powyższe nie pozbawia jednak podatnika prawa do dokonania odliczeń od podatku z tego tytułu. Dlatego też w takim przypadku, w celu dowodowym, wystarczającym będzie posiadanie przez podatnika, obok dowodu wpłaty, dokumentu zawierającego wyszczególnione składniki czynszu (zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości), z wyodrębnioną pozycją funduszu remontowego.