Orzeczenie nr LK-151/LP/01/IP


Autor: Departament Podatków Lokalnych i Katastru

Sygnatura: LK-151/LP/01/IP

Hasła tematyczne: podatek od nieruchomości, gmina, stawki podatku

Kategoria:

Odpowiadając na pismo z dnia 15.01.2001 r. znak: Nr 3065/5/2001 w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – Ministerstwo Finansów informuje.

Należy zauważyć, iż w żadnym z istniejących aktów prawnych nie ma przepisu, który zabraniałby określać jednostkowe ceny, stawki podatków lub opłat w kwotach niższych od 1 grosza. Potwierdzeniem tego poglądu jest fakt określania przez NBP kursu złotego w stosunku do walut wymienialnych w ułamkach z dokładnością do 0,0001 złotego.

Powyższy pogląd podzielił także NSA w wyroku z dnia 14 września 1995 r. (sygn. akt SA/Lu 446/95) stwierdzając, iż żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie zakazuje ustalenia stawek podatku od nieruchomości w kwotach niższych od 1 grosza.

Innym zagadnieniem jest wymiar podatku od całej konkretnej nieruchomości. Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) kwoty podatków zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy. Określenie więc stawek podatku w tysięcznych częściach złotego nie spowoduje sytuacji, w której również podatek zostałby ustalony w tysięcznych częściach złotego.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż zgodnie z art. 14 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Minister Finansów sprawuje jedynie ogólny nadzór w sprawach podatkowych, nie jest więc organem właściwym do rozstrzygania konkretnej, jednostkowej sprawy.