W sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych.


Autor: Urząd Skarbowy w Nysie

Sygnatura: PP/443-54/HM/03

Hasła tematyczne: podatek od towarów i usług, usługi noclegowe, odliczenie podatku od towarów i usług, usługi gastronomiczne, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)

Kategoria:

Odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) na pismo z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie interpretacji przepisów wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług tj. obniżenia podatku od towarów i usług od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie wyjaśnia. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z 1993 r. ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych z wyjątkiem:
a) przypadku gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki jeżeli w skład usługi turystyki wchodzą usługi noclegowe i gastronomiczne bądź jedno i drugie.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż spółka świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne dla klientów indywidualnych jak również grup zorganizowanych (PKWiU 55.11 i 55.30). W celu zorganizowania przyjazdu grupy 130 osób ze względu na niewystarczającą ilość miejsc spółka dokonała zakupu usług noclegowych w innych ośrodkach za które otrzymała fakturę VAT. Usługi organizatorów i pośredników turystycznych zostały zgrupowane w PKWiU pod symbolem 63.30. dotyczą one organizatorów wycieczek, pośrednictwa sprzedaży biletów, miejsc zakwaterowania i informacji turystycznej. Usługi hotelowe i gastronomiczne mogą być natomiast elementem składowym usługi turystycznej. W przypadku świadczenia usługi turystycznej (zorganizowania wycieczek jako usługi turystycznej) za zakup usług noclegowych i gastronomicznych wchodzących w skład zorganizowanej usługi turystycznej przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie z powołanym art. 25 ust. 1 pkt 3 b. Natomiast w sytuacji gdy zakup usług hotelowych i gastronomicznych nie byłby elementem składowym zorganizowanej usługi turystycznej – byłby świadczeniem odrębnym niezwiązanym z usługą turystyczną nie można byłoby zastosować obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z nabycia tych usług.