Czy koszty dojazdów na posiedzenia, koszty noclegów i posiłków, ponoszone przez Spółkę na rzecz członka Rady Nadzorczej zamieszkałego na stałe w Chile są przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu? Jaką należy sporządzić deklarację?


Autor: Urząd Skarbowy Wrocław-Psie Pole

Sygnatura: US/PZ/415/56/03

Hasła tematyczne: wynagrodzenie członka rady nadzorczej, rada nadzorcza, podróż służbowa (delegacja), umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Kategoria:

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r., przesłane do tut. Urzędu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniu 06.10.2003 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania przychodów osoby zagranicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław – Psie Pole uprzejmie wyjaśnia.
Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Wasza Spółka uchwałą wspólnika powołała do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej osobę, która na stałe zamieszkuje w Chile. Spółka ponosi koszty wynagrodzenia członka Rady, jak również koszty jego dojazdów na posiedzenia, koszty noclegów i posiłków. W przesłanym zapytaniu Spółka prosi o wyjaśnienie, czy ponoszone koszty poza wynagrodzeniem są przychodem do opodatkowania u członka Rady, jaką należy sporządzić deklarację oraz czy Spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy.

Na wstępie należy stwierdzić, że jakkolwiek Polska podpisała w dniu 10.03.2000 r. umowę z Republiką Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, umowa ta jeszcze nie została ogłoszona, jej zapisy nie obowiązują i tym samym opisaną sytuację należy odnieść wyłącznie do przepisów wewnętrznego ustawodawstwa polskiego.

W przedmiotowej sprawie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku (Dz. U. z 2003 r. r 42 poz. 366).

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie w swojej treści definiuje pojęcie "przychodów". W myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy "przychodami (..) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń".

W paragrafie 1 Rozporządzenia z dnia 27 lutego 2003 r. Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu diet i innych należności związanych z podróżą, zwanych dalej "świadczeniami", jeżeli świadczenia zostały otrzymane przez osoby fizyczne nie będące pracownikami w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz zostały poniesione m.in. w celu osiągnięcia przychodów. W świetle powyższego należy stwierdzić, że koszty poniesione przez Spółkę na rzecz członka Rady Nadzorczej w postaci finansowania kosztów jego dojazdów na posiedzenia, kosztów noclegów i posiłków stanowią przychód podatnika. Ponieważ jednak koszty te umożliwiają członkowi Rady Nadzorczej wzięcie udziału w posiedzeniu Rady, a tym samym zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów przez Spółkę, od przychodów podatnika można odliczyć diety i inne należności związane z podróżą określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236 poz. 1991).Pozostały po rozliczeniu diet i innych należności związanych z podróżą przychód podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Wynika to z treści art. 29 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, przychodów z działalności określonej m. in. w art. 13 pkt 7, tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych, pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Postanowienia art. 13 pkt 7 ustawy mają zastosowanie do wszelkich płatności, jakie są dokonywane przez spółkę, w zamian za członkostwo w jej organach stanowiących.

W przedmiotowej sprawie oczywiste jest, że przychody uzyskane przez podatnika wynikają z faktu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Spółka na podstawie art. 41 ust. 4 pkt 1 oraz art. 42 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winna pobrać od dochodów o których mowa w art. 29 ustawy 20% zryczałtowany podatek dochodowy i odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W terminie przekazania kwoty podatku płatnik winien przesłać urzędowi skarbowemu deklarację PIT-8A, a podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację na druku IFT-1.