Dotyczy prawidłowego ustalenia okresu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy


Autor: Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich

Sygnatura: PD/005-03/03

Hasła tematyczne: odpisy amortyzacyjne, wartość firmy, podatek dochodowy od osób prawnych, nabycie przedsiębiorstwa

Kategoria:

W związku z pismem Spółki z o.o. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie wysokości stawki odpisów amortyzacyjnych od nabytego przedsiębiorstwa – Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

Stan faktyczny opisany przez Spółkę jest następujący:
Spółka nabyła w we wrześniu 2002 r. majątek w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą elementy wykazane w załączniku do pisma. Majątek został przyjęty do użytkowania zgodnie z profilem działalności. Spółka zwraca się z zapytaniem, czy prawidłowo ustaliła okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy.

Zgodnie z przepisem art. 16b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) amortyzacji podlega wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:
a) kupna
b) przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami rozdziału 4a cyt. ustawy (art. 17a do 171) dokonuje korzystający,
c) wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Wartość początkowa firmy zdefiniowana jest w art. 16g ust. 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych dla wartości firmy należy ustalić zgodnie z przepisem art. 16m ust. 1 pkt 4 tej ustawy..Jeżeli zatem Spółka nabyła przedsiębiorstwo w drodze kupna (co wynika z treści pisma Spółki i z załączników) to ma prawo do amortyzacji podatkowej od wartości początkowej firmy ustalonej zgodnie z przepisem art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w okresie nie krótszym niż 60 miesięcy.Tak więc stanowisko Spółki wyrażone w piśmie jest prawidłowe.