Dotyczy określenia wysokości dochodu uzyskanego z tytułu zakupu – w drodze przetargu ograniczonego – zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych


Autor: Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich

Sygnatura: PO/415-14/03

Hasła tematyczne: szacowanie wartości, podatek dochodowy od osób fizycznych, przetarg, nieruchomość mieszkalna, lokal mieszkalny, budynek mieszkalny

Kategoria:

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ dot. określenia wysokości dochodu uzyskanego z tytułu zakupu – w drodze przetargu ograniczonego – zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.

W ww. piśmie zwrócono się z zapytaniem, czy w przypadku dokonania zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych – przez osoby nie będące najemcami – w drodze przetargu ograniczonego, do ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu za cenę rynkową przyjmuj e się cenę ustaloną przez rzeczoznawcę, czy cenę zaproponowaną przez oferenta (ostatecznego nabywcę).W omawianym przypadku nieruchomość została wyceniona przez biegłego rzeczoznawcę na kwotę o wiele niższą niż zaproponowana przez oferentów. Przyczyną tego był fakt, iż nabywca oferując kwotę nabycia pięciokrotnie wyższą od jej ceny ustalonej przez rzeczoznawcę wiedział, że preferencyjna kwota nabycia tej nieruchomości będzie stanowiła jedynie 10% tej wartości.W związku z powyższym problem stanowi kwestia, która wartość traktować jako cenę rynkową.Waszym zdaniem ceną rynkową jest cena ustalona przez biegłego rzeczoznawcę.

W związku z powyższym tut. Urząd wyjaśnia:

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.Art. 11 ust. 2b powołanej ustawy stanowi, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustalona według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.Z przepisu art. 11 ust. 2 wynika, iż wartość świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, natomiast zgodnie z art. 11 ust. 2a pkt 4 wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przyświadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia użycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Również zgodnie z przepisem art. 40a ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679) Lasy Państwowe mogą sprzedawać nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i samodzielne lokale mieszkalne zwane dalej "lokalami" , oraz grunty z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatne Lasom Państwowym.Sprzedaż następuje po cenie rynkowej, jaka kształtuje się w danej miejscowości. Wysokość ceny ustalają osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.Jak wynika z powołanych przepisów prawnych zniżki z tytułu lat pracy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (art. 40a ust 4 ww. ustawy) nie mają wpływu na cenę rynkową, która to jest określana przez rzeczoznawcę.

Wobec powyższego w przedstawionej sytuacji przychodem podatnika jest różnica pomiędzy ceną rynkową lokalu określoną przez osobę posiadającą uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości tj. rzeczoznawcę, a kwotą faktycznie zapłaconą.Zatem zajmowane przez Was stanowisko w przedmiotowej sprawie jest słuszne.